Ασφάλεια - προειδοποιητική λυχνία

Η προειδοποιητική λυχνία εμφανίζεται εάν ανιχνευθεί σφάλμα κατά την ανίχνευση σφαλμάτων ή εάν έχει ενεργοποιηθεί κάποιο σύστημα. Όποτε απαιτείται, η προειδοποιητική λυχνία εμφανίζεται μαζί με ένα σχετικό μήνυμα στην οθόνη πληροφοριών του πίνακα οργάνων.
P3-1320-Warning symbols in combi STD
Προειδοποιητικό τρίγωνο και προειδοποιητική λυχνία για το σύστημα αερόσακων στον αναλογικό πίνακα οργάνων.
P3-1246-312H-Warning symbols in combi
Προειδοποιητικό τρίγωνο και προειδοποιητική λυχνία για το σύστημα αερόσακων στον ψηφιακό πίνακα οργάνων.

Η προειδοποιητική λυχνία στον πίνακα οργάνων ανάβει όταν το τηλεχειριστήριο-κλειδί βρίσκεται στη θέση II. Η λυχνία σβήνει μετά από 6 δευτερόλεπτα περίπου εάν το σύστημα αερόσακων λειτουργεί κανονικά.

 Προειδοποίηση

Εάν η προειδοποιητική λυχνία του συστήματος αερόσακων παραμένει αναμμένη ή εάν ανάψει ενώ οδηγείτε, σημαίνει ότι το σύστημα αερόσακων δεν λειτουργεί σωστά. Η λυχνία ανάβει ως ένδειξη βλάβης στο σύστημα προεντατήρα ζώνης ασφαλείας, στο σύστημα SIPS ή IC ή κάποιας άλλης βλάβης στο σύστημα. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε αμέσως σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Σε περίπτωση βλάβης της προειδοποιητικής λυχνίας, ανάβει το προειδοποιητικό τρίγωνο και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Αερόσακος SRS Απαιτείται σέρβις ή Αερόσακος SRS Επείγον σέρβις. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε αμέσως σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.