Φωνητική αναγνώριση - ρυθμίσεις

Μπορείτε να κάνετε αρκετές ρυθμίσεις για το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης.
  • Ρύθμιση χρήστη - Μπορείτε να ρυθμίσετε το προφίλ φωνής στην κανονική προβολή για το MY CAR πατώντας OK/MENU και στη συνέχεια επιλέγοντας SettingsVoice control settingsUser setting. Επιλέξτε Default ή Trained user. Μπορείτε να επιλέξετε Trained user μόνο αν έχει πραγματοποιηθεί φωνητική εκπαίδευση.
  • Ταχύτητα φωνής συστήματος - Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα ανάγνωσης για τη δυναμική (όχι προεγγεγραμμένη) φωνή μετατροπής κειμένου σε ομιλία του συστήματος στην κανονική προβολή για το MY CAR πατώντας OK/MENU και στη συνέχεια επιλέγοντας SettingsVoice control settingsRead out speed. Επιλέξτε μεταξύ Fast, Medium και Slow.
  • Ένταση φωνητικής αναγνώρισης - Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση της φωνής συστήματος εάν πατήσετε το κουμπί SOUND, γυρίσετε το TUNE στη θέση Voice control volume και πατήσετε OK/MENU. Ρυθμίστε την ένταση της φωνής γυρίζοντας το TUNE και αποθηκεύστε τη ρύθμιση με το OK/MENU.