Ρυθμιστής ταχύτητας - εισαγωγή

Ο ρυθμιστής ταχύτητας ((Speed Limiter)) μπορεί να θεωρηθεί ως ένα αντίστροφο Cruise control - ο οδηγός ρυθμίζει την ταχύτητα χρησιμοποιώντας το πεντάλ γκαζιού αλλά ο ρυθμιστής ταχύτητας δεν του επιτρέπει να υπερβεί ακούσια μια προεπιλεγμένη/καθορισμένη ταχύτητα.
P3-1246-312h-Fartbegränsare Rattknappar
Χειριστήρια στο τιμόνι και πίνακας οργάνων.
  1. Ikon röd cirkel 1Ρυθμιστής ταχύτητας - Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση.
  2. Ikon röd cirkel 2Η κατάσταση αναμονής αναστέλλεται και ανακτάται η αποθηκευμένη ταχύτητα.
  3. Ikon röd cirkel 3 Κατάσταση αναμονής.
  4. Ikon röd cirkel 4Ενεργοποίηση και ρύθμιση της μέγιστης ταχύτητας.
  5. Ikon röd cirkel 5Επιλεγμένη ταχύτητα.
  6. Ikon röd cirkel 6Ρυθμιστής ταχύτητας ενεργός.

Ενεργοποίηση και εφαρμογή

Όταν ο ρυθμιστής ταχύτητας είναι ενεργός, η σχετική λυχνία (6) εμφανίζεται σε συνδυασμό με ένα σημάδι (5) δίπλα στην ανώτατη ταχύτητα που έχει οριστεί, στον πίνακα οργάνων.

Μπορείτε να επιλέξετε και να αποθηκεύσετε τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα στη μνήμη τόσο στη διάρκεια της διαδρομής όσο και όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.

Κατά την οδήγηση

Πατήστε το κουμπί P3-1020-sv60 Symbol txt Speed LIMiter στο τιμόνι για να ενεργοποιήσετε το ρυθμιστή ταχύτητας.
Στον πίνακα οργάνων ανάβει η λυχνία (6) για το ρυθμιστή ταχύτητας.
Όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε κίνηση με την επιθυμητή μέγιστη δυνατή ταχύτητα: Πατήστε ένα από τα κουμπιά Ikon farthållare 2 ή Ikon farthållare 3 στο τιμόνι, μέχρι στον πίνακα οργάνων να εμφανιστεί ένα σημάδι (5) δίπλα στην επιθυμητή ανώτατη ταχύτητα.
Ο ρυθμιστής ταχύτητας (κόφτης) στη συνέχεια είναι ενεργός και η επιλεγμένη μέγ. ταχύτητα αποθηκεύεται στη μνήμη.

Όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο

Πατήστε το κουμπί P3-1020-sv60 Symbol txt Speed LIMiter στο τιμόνι για να ενεργοποιήσετε το ρυθμιστή ταχύτητας.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί Ikon farthållare 2 μέχρι στον πίνακα οργάνων να εμφανιστεί ένα σημάδι (5) δίπλα στην επιθυμητή ανώτατη ταχύτητα.
Ο ρυθμιστής ταχύτητας (κόφτης) στη συνέχεια είναι ενεργός και η επιλεγμένη μέγ. ταχύτητα αποθηκεύεται στη μνήμη.

Σχετικά έγγραφα