Επιτήρηση πίεσης ελαστικών (TPMS)*1 - ρύθμιση (επαναβαθμονόμηση)

Το TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) χρησιμοποιεί μια τιμή αναφοράς στην οποία βασίζεται η προειδοποίηση χαμηλής πίεσης ελαστικών.

Για να αλλάξετε την τιμή αναφοράς, επαναβαθμονομήστε το σύστημα, π.χ. για οδήγηση με βαρύ φορτίο.

 Σημείωση

Για οδήγηση με μεγάλη ταχύτητα (πάνω από 160km/h (100 mph)), πρέπει να ρυθμίζετε την πίεση των ελαστικών σύμφωνα με τις συνιστώμενες τιμές πίεσης ελαστικών της Volvo.

Σε αυτή την ταχύτητα, το TPMS ρυθμίζει την τιμή αναφοράς αυτόματα. Για να λειτουργήσει σωστά το σύστημα, δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί επαναβαθμονόμηση.

 Σημείωση

Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι σταματημένο όταν αρχίσει η βαθμονόμηση.
Οι ρυθμίσεις πραγματοποιούνται με τα χειριστήρια στην κεντρική κονσόλα, βλ. MY CAR.
Φουσκώστε τα ελαστικά στην πίεση που θέλετε σύμφωνα με την ετικέτα πιέσεων ελαστικών στην κολόνα της πόρτας οδηγού (ανάμεσα στην μπροστινή και την πίσω πόρτα).
Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία.
Ανοίξτε το σύστημα του μενού MY CAR.
Επιλέξτε το μενού Tyre pressure.
Επιλέξτε Calibrate tyre pressure και πατήστε OK.
Οδηγήστε το αυτοκίνητο τουλάχιστον επί 10 λεπτά, με ταχύτητα τουλάχιστον 30 km/h (20 mph).
Η βαθμονόμηση πραγματοποιείται αυτόματα μετά την αρχικοποίηση από τον οδηγό. Το σύστημα δεν επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της βαθμονόμησης.

Οι νέες τιμές αναφοράς ισχύουν μέχρι να εκτελεστούν ξανά τα βήματα 1-5.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Διατίθεται μόνο στο S60/V60 Polestar με 350 hp.