Χρήση του Volvo On Call*

Το σύστημα Volvo On Call (VOC) ενεργοποιείται πατώντας ένα από τα δύο κουμπιά στην οροφή ή αν επιλεγεί στην πηγή μενού.

Το VOC ενεργοποιείται αυτόματα όταν ενεργοποιηθεί το σύστημα ασφάλειας του αυτοκινήτου, π.χ. σε περίπτωση ατυχήματος τέτοιας σφοδρότητας που να ενεργοποιηθούν οι εντατήρες των ζωνών ασφαλείας ή οι αερόσακοι. Το αυτοκίνητο επικοινωνεί με το κέντρο εξυπηρέτησης VOC, το οποίο στη συνέχεια στέλνει την κατάλληλη βοήθεια στο σημείο που βρίσκεται το αυτοκίνητο.

Η ενεργή υπηρεσία εμφανίζεται δίπλα σε ένα σύμβολο στην οθόνη.

Κουμπί SOS - σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

Πατήστε το κουμπί SOS στην οροφή επί 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον, για να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία χειροκίνητου συναγερμού.

Εναλλακτικές επιλογές για το κουμπί SOS

Στην κανονική προβολή για το MY CAR, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsVolvo On CallSOS.

Κουμπί ON CALL - σε περίπτωση προβλήματος στο αυτοκίνητο

Πατήστε το κουμπί ON CALL στην οροφή επί 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον για να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία και να επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης VOC, βλ. Διαθέσιμες λειτουργίες Volvo On Call*.

Εναλλακτικές επιλογές για το κουμπί ON CALL

Στην κανονική προβολή για το MY CAR, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsVolvo On CallOn Call.

 Σημείωση

Το κουμπί SOS πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση ατυχήματος, ασθένειας ή εξωτερικής απειλής για το αυτοκίνητο και τους επιβαίνοντες. Η λειτουργία SOS προορίζεται για χρήση μόνο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Η πλημμελής χρήση μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετες χρεώσεις.

Το κουμπί ON CALL μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες, συμπ. της οδικής βοήθειας.

Ακύρωση μιας υπηρεσίας

Μπορείτε να διακόψετε μια υπηρεσία που έχει τεθεί σε λειτουργία εντός 10 δευτερολέπτων με ένα πάτημα στο κουμπί EXIT.

Ρυθμίσεις

Πιθανές επιλογές και ρυθμίσεις στο σύστημα του μενού.

  • Key lock - μπορείτε να επιλέξετε πότε τα κουμπιά SOS και ON CALL θα ενεργοποιούνται. Η λειτουργία σημαίνει ότι τα κουμπιά ενεργοποιούνται μόνο αν το τηλεχειριστήριο-κλειδί βρίσκεται στη θέση I ή II, ή αν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.
  • Activate service - χρησιμοποιείται για να ενεργοποιήσετε τη συνδρομή και να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία.

Η κατάσταση "Ενεργοποίηση συνδρομής" δείχνει ότι το σύστημα VOC πρέπει να ενεργοποιηθεί σε ένα συνεργείο της Volvo για να μπορέσει ο/η κάτοχος του αυτοκινήτου να εγγραφεί για τη συνδρομή.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.