Πλοήγηση* - Πληροφορίες χάρτη και συστήματος

Η Volvo παρέχει έναν αριθμό χαρτών που καλύπτουν διαφορετικά μέρη του κόσμου. Ένας χάρτης αποτελείται από χαρτογραφικό υλικό και υλικό οδικών δικτύων με σχετικές πληροφορίες.

Στη διάρκεια της ενημέρωσης, οι νέες πληροφορίες μεταβιβάζονται στο σύστημα πλοήγησης και οι παλιές παρωχημένες πληροφορίες διαγράφονται.

Πληροφορίες συστήματος

P3-1346-NAV-Melco Meny Inställn System-info-2
Στην κανονική προβολή για την πηγή πλοήγησης, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε SettingsSystem information.
Εμφανίζεται ένα απόσπασμα από την τρέχουσα κατάσταση στο σύστημα πλοήγησης, π.χ. τρέχων μεταδότης πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας και λειτουργικά δεδομένα χάρτη, καθώς και η έκδοση του χάρτη.

Χάρτες - περιεχόμενο

Οι χάρτες καταρτίζονται με προηγμένες πληροφορίες και ενημερώνονται συνεχώς.

 Σημείωση

Τα χαρτογραφικό υλικό δεν παρέχει κάλυψη 100% σε όλες τις περιοχές/χώρες.

Η περιοχή κάλυψης του συστήματος βρίσκεται μόνιμα υπό κατασκευή και ορισμένες φορές μπορεί να χρειάζεται ενημέρωση.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα support.volvocars.com για πληροφορίες σχετικά με χάρτες και άλλες πληροφορίες που αφορούν στο Sensus Navigation.

Περιοχές χάρτη

Το σύστημα πλοήγησης του αυτοκινήτου διαφέρει ανάλογα με την αγορά. Αν χρειαστεί να τροποποιήσετε την περιοχή του χάρτη - απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo για πληροφορίες πώς να προχωρήσετε.

Ενημέρωση των χαρτών

Η λήψη (download) του ενημερωμένου χαρτογραφικού υλικού πραγματοποιείται από το διαδίκτυο1 σε USB memory stick2. Η μεταφορά της ενημέρωσης που έχει ληφθεί στο σύστημα πλοήγησης του αυτοκινήτου πραγματοποιείται τότε μέσω της σύνδεσης USB του αυτοκινήτου, που βρίσκεται στον πίσω αποθηκευτικό χώρο της επιμήκους κονσόλας.

 Σημείωση

Πριν αρχίσει η ενημέρωση του χαρτογραφικού υλικού του αυτοκινήτου:

  • Πρώτα διαβάστε τις πληροφορίες και τις οδηγίες από το διαδίκτυο για τη λήψη (download) και την ενημέρωση του χαρτογραφικού υλικού.

Αν έχετε απορίες για την ενημέρωση - απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.volvocars.com/navi.

Ενημέρωση

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ενημερωθεί το σύστημα πλοήγησης - με αυτό τον τρόπο εμφανίζεται η πρόοδος της διαδικασίας ενημέρωσης καθώς και ο χρόνος που απομένει κατά προσέγγιση.

 Σημείωση

Ορισμένες από τις λειτουργίες του συστήματος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας είναι απενεργοποιημένες όσο διαρκεί η ενημέρωση.
Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία.
Συνδέστε το USB stick που περιέχει την ενημέρωση στη θύρα USB του αυτοκινήτου και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη Map update finished. Όλες οι λειτουργίες του συστήματος πλοήγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά.

 Σημείωση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, με την ενημέρωση του χαρτογραφικού υλικού μπορεί επίσης να προστεθούν νέες λειτουργίες, οι οποίες δεν περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Συνέχιση ενημέρωσης που είχε διακοπεί

Αν η ενημέρωση δεν έχει ολοκληρωθεί όταν ο κινητήρας σβήσει, τότε η διαδικασία συνεχίζεται από το σημείο που σταμάτησε την επόμενη φορά που κινητήρας θα τεθεί σε λειτουργία, με την προϋπόθεση ότι το USB memory stick παραμένει συνδεδεμένο. Αν το USB memory stick δεν είναι συνδεδεμένο - θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία και στη συνέχεια συνδέστε το USB memory stick.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη Map update finished όταν η ενημέρωση ολοκληρωθεί.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Βλ. πληροφορίες στην ιστοσελίδα support.volvocars.com.
  3. 2 Το USB stick πρέπει να έχει τουλάχιστον 20 GB ελεύθερου χώρου.