Κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού - επισκόπηση

Επισκόπηση των εξαρτημάτων που αποτελούν το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού, Temporary Mobility Kit (TMK).

Τα εξαρτήματα είναι αποθηκευμένα κάτω από το δάπεδο στον χώρο αποσκευών.

P3/P4-1246-ALL-new version of TMK 1
  1. Ikon röd cirkel 1Ετικέτα, ανώτατη επιτρεπόμενη ταχύτητα
  2. Ikon röd cirkel 2Διακόπτης
  3. Ikon röd cirkel 3Ηλεκτρικό καλώδιο
  4. Ikon röd cirkel 4Υποδοχή φιάλης (πορτοκαλί τάπα)
  5. Ikon röd cirkel 5Προστατευτική τάπα
  6. Ikon röd cirkel 6Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης
  7. Ikon röd cirkel 7Εύκαμπτος σωλήνας αέρα
  8. Ikon röd cirkel 8Φιάλη στεγανοποιητικού υγρού
  9. Ikon röd cirkel 9Μανόμετρο

Φιάλη στεγανοποιητικού υγρού

Αντικαταστήστε τη φιάλη με το στεγανοποιητικό υγρό πριν παρέλθει η ημερομηνία λήξης της και μετά από τη χρήση. Η φιάλη που αφαιρέσατε πρέπει να αντιμετωπίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο.

 Προειδοποίηση

Η φιάλη περιέχει αιθανόλη και φυσικό λάτεξ-1.2.

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση σε περίπτωση επαφής με το δέρμα.

Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

Πρέπει να το αποθηκεύετε μακριά από παιδιά.

 Προειδοποίηση

Αν το υγρό έρθει σε επαφή με το δέρμα, πρέπει να το ξεπλύνετε αμέσως με σαπούνι και άφθονο νερό.