Αποσπώμενο κλειδί - αφαίρεση/τοποθέτηση

Η αφαίρεση/τοποθέτηση του αποσπώμενου κλειδιού πραγματοποιείται ως εξής:

Αφαίρεση του αποσπώμενου κλειδιού

P4-1220-Y55X-Removing the key blade
  1. Ikon röd pil 1Σύρετε την ελατηριωτή ασφάλεια στο πλάι.
  2. Ikon röd pil 2Ταυτόχρονα, τραβήξτε ταυτόχρονα το κλειδί προς τα πίσω.

Σύνδεση του αποσπώμενου κλειδιού

Επανατοποθετήστε προσεκτικά το αποσπώμενο κλειδί στη θέση του στο τηλεχειριστήριο-κλειδί.

Κρατήστε το τηλεχειριστήριο με την πλευρά στην οποία υπάρχει η υποδοχή στραμμένη προς τα πάνω και σπρώξτε το κλειδί μέσα στην υποδοχή του.
Πιέστε ελαφρά το κλειδί. Θα πρέπει να ακούσετε ένα "κλικ" όταν το κλειδί ασφαλίσει στη θέση του.