Ρυθμίσεις εικόνας

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της οθόνης (όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο) για τη φωτεινότητα και την αντίθεση.
Στη λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε OK/MENU και επιλέξτε Image settings, επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το OK/MENU.
Περιστρέψτε το κουμπί TUNE στην επιλογή ρύθμισης και επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το κουμπί OK/MENU.
Κάνετε τη ρύθμιση περιστρέφοντας το κουμπί TUNE και επιβεβαιώστε τη ρύθμιση με το κουμπί OK/MENU.

Για να επιστρέψετε τη λίστα ρυθμίσεων, πατήστε OK/MENU ή EXIT.