Κάλυμμα φορτίου

P3-1020-v60 Insynsskydd lastrum

Τραβήξτε το κάλυμμα του χώρου αποσκευών για να καλύψετε το χώρο αποσκευών και στερεώστε το στις εσοχές που υπάρχουν στις πίσω κολόνες του χώρου αποσκευών.

 Σημαντικό

Το προστατευτικό πλέγμα δεν μπορεί να αναδιπλωθεί προς τα πάνω ή κάτω όταν είναι τοποθετημένο το κάλυμμα χώρου αποσκευών.

Σύνδεση του καλύμματος φορτίου

Ikon röd pil 1

Σύρετε το ένα ακριανό τμήμα του καλύμματος μέσα στις εγκοπές του πλευρικού πλαισίου.

Ikon röd pil 2

Μετακινήστε την άλλη άκρη μέσα στην αντίστοιχη υποδοχή.

Ikon röd pil 3

Πιέστε και τις δύο πλευρές προς τα μέσα. Θα πρέπει να ακούσετε ένα "κλικ", ενώ η κόκκινη ένδειξη πρέπει να εξαφανιστεί.

Βεβαιωθείτε ότι έχουν ασφαλίσει και τα δύο ακριανά τμήματα.

Αφαίρεση του καλύμματος φορτίου

Πιέστε το κουμπί στο ένα ακριανό τμήμα και ανασηκώστε το για να το αφαιρέσετε.
Εάν στρέψετε προσεκτικά το κάλυμμα προς τα πάνω/κάτω, το άλλο ακριανό τμήμα λασκάρει αυτόματα.

Κατέβασμα πίσω θήκης καλύμματος χώρου αποσκευών

Όταν το κάλυμμα είναι τυλιγμένο, η πίσω θήκη του καλύμματος προεξέχει οριζόντια στο χώρο αποσκευών, όταν είναι στη θέση της.

Τραβήξτε τη θήκη ελαφρά προς τα πίσω, απελευθερώστε την από τα σημεία που στηρίζεται και κατεβάστε την.