Ρύθμιση ώρας για τον προκαταρκτικό κλιματισμό*

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη έτσι, ώστε ο προκαταρκτικός κλιματισμός να τίθεται εκτός λειτουργίας μια προκαθορισμένη ώρα.
Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να διαχειριστεί έως 8 διαφορετικές ρυθμίσεις για:
  • Μια ώρα σε μία ημερομηνία
  • Μια ώρα σε μία ή περισσότερες ημέρες της εβδομάδας, με ή χωρίς επανάληψη.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Βοήθησε αυτό;