Διαμοιρασμός της πρόσβασης στο διαδίκτυο από το αυτοκίνητο μέσω Wi-Fi hotspot

Όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, υπάρχει η δυνατότητα διαμοιρασμού της σύνδεσής του στο διαδίκτυο1 με άλλες συσκευές.
P5–1519–Share Internet access via Wi-Fi hotspot
Ο πάροχος υπηρεσιών δικτύου (κάρτα SIM) πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία tethering (διαμοιρασμός σύνδεσης στο διαδίκτυο).
Πατήστε Ρυθμίσεις στην πάνω προβολή.
Πατήστε ΕπικοινωνίαHotspot Wi-Fi αυτοκινήτου.
Πατήστε στο Όνομα δικτύου και δώστε όνομα στη διαδικασία tethering.
Πατήστε στο Κωδ πρόσβασης και επιλέξτε έναν κωδικό πρόσβασης τον οποίο στη συνέχεια πρέπει να εισάγετε στις συσκευές σύνδεσης.
Πατήστε στη Ζώνη συχνοτήτων και επιλέξτε σε ποια συχνότητα η διαδικασία tethering θα μεταδίδει δεδομένα. Λάβετε υπόψη σας ότι η επιλογή της ζώνης συχνοτήτων δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις αγορές.
Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, επιλέξτε/αποεπιλέξτε το πλαίσιο για την Hotspot Wi-Fi αυτοκινήτου.
Αν το Wi-Fi έχει χρησιμοποιηθεί ως πηγή σύνδεσης, επιβεβαιώστε την επιλογή για να αλλάξει η σύνδεση.
Τώρα στη διαδικασία του αυτοκινήτου (Wi-Fi hotspot) μπορούν να συνδεθούν εξωτερικές συσκευές.

 Σημείωση

Η ενεργοποίηση του Wi-Fi-hotspot μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα πρόσθετο κόστος από τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε για το κόστος της κυκλοφορίας δεδομένων.

Η κατάσταση σύνδεσης επισημαίνεται με μια λυχνία στη γραμμή κατάστασης της κεντρικής οθόνης.

Πιέστε Συνδεδεμένες συσκευές, για να δείτε μια λίστα των εκάστοτε συνδεδεμένων συσκευών.

  1. 1 Δεν ισχύει όταν το αυτοκίνητο συνδεθεί στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi.

Βοήθησε αυτό;