Ψυκτικό υγρό - προδιαγραφές

Συνιστώμενες προδιαγραφές: Προαναμεμιγμένο ψυκτικό εγκεκριμένο από τη Volvo. Αν το ψυκτικό υγρό είναι συμπυκνωμένο, αναμίξτε το με 50% νερό1. Συμβουλευτείτε έναν Επίσημο Διανομέα της Volvo, αν δεν είστε σίγουροι.

Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο ψυκτικό υγρό εγκεκριμένο από τη Volvo, για να αποφευχθεί η ζημιά στο σύστημα ψύξης, προβλήματα στον κινητήρα, κ.λπ.

 Προειδοποίηση

Επικίνδυνο, σε περίπτωση κατάποσης. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε όργανα (νεφρούς). Το προϊόν περιέχει αιθυλενογλυκόλη, αναστολέα, εμετική ουσία, νερό, κ.λπ.
  1. 1 Η ποιότητα νερού πρέπει να πληροί το πρότυπο STD 1285.1.

Βοήθησε αυτό;