Εκκίνηση του αυτοκινήτου

Το αυτοκίνητο εκκινείται με το κουμπί Start στην κονσόλα δαπέδου, όταν το κλειδί-τηλεχειριστήριο είναι μέσα στον χώρο επιβατών.

P5-OM-ALL-Start/stop switch
Περιστροφικός διακόπτης Start στην επιμήκη κονσόλα.

 Προειδοποίηση

Πριν ξεκινήσετε:

  • Προσδέστε τη ζώνη ασφαλείας.
  • Ρυθμίστε το κάθισμα, το τιμόνι και τους καθρέπτες.
  • Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να πατήσετε το πεντάλ φρένων μέχρι τέρμα.

Το τηλεχειριστήριο-κλειδί δεν χρησιμοποιείται κατά την εκκίνηση του αυτοκινήτου, καθώς διαθέτει υποστήριξη για εκκίνηση χωρίς κλειδί (παθητική εκκίνηση).

Για την εκκίνηση του αυτοκινήτου:
Το τηλεχειριστήριο-κλειδί πρέπει να βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο. Στα αυτοκίνητα με παθητική εκκίνηση, το κλειδί πρέπει να βρίσκεται στον μπροστινό χώρο επιβατών. Όταν το αυτοκίνητο διαθέτει την προαιρετική λειτουργία κλειδώματος/ξεκλειδώματος Keyless*, το κλειδί μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε μέσα στο αυτοκίνητο.
Κρατήστε το πεντάλ φρένων τέρμα πατημένο1. Στα αυτοκίνητα με αυτόματη αλλαγή σχέσεων, βεβαιωθείτε ότι ο επιλογέας ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση P ή N. Στα αυτοκίνητα με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός ταχυτήτων βρίσκεται στη νεκρά ή ότι το πεντάλ του συμπλέκτη είναι πατημένο.
Γυρίστε το κουμπί Start δεξιά και αφήστε το. Ο διακόπτης επιστρέφει αυτόματα στην αρχική του θέση.

 Σημείωση

Για τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, μπορεί να υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση μέχρι την εκκίνηση.

Κατά την εκκίνηση του κινητήρα, η μίζα λειτουργεί μέχρι να τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας ή μέχρι να ενεργοποιηθεί η προστασία υπερθέρμανσης.

P5-NONH-1717-Backup start place in tunnel console
Θέση της εφεδρικής μονάδας ανάγνωσης στην επιμήκη κονσόλα.

Αν στην οθόνη του οδηγού εμφανιστεί το μήνυμα Κλειδ αυτοκ δεν βρέθ κατά την εκκίνηση, τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο-κλειδί δίπλα στην εφεδρική μονάδα ανάγνωσης. Στη συνέχεια, δοκιμάστε να θέσετε ξανά το αυτοκίνητο σε λειτουργία.

 Σημείωση

Όταν το τηλεχειριστήριο-κλειδί βρίσκεται δίπλα στην εφεδρική μονάδα ανάγνωσης, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλα κλειδιά του αυτοκινήτου, μεταλλικά αντικείμενα ή ηλεκτρονικές συσκευές δίπλα στην εφεδρική μονάδα ανάγνωσης (π.χ. κινητά τηλέφωνα, tablet, φορητοί υπολογιστές ή φορτιστές). Αν υπάρχουν πολλά κλειδιά αυτοκινήτου το ένα κοντά στο άλλο δίπλα στην εφεδρική μονάδα ανάγνωσης, μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές μεταξύ τους.

 Σημαντικό

Αν ο κινητήρας δεν τεθεί σε λειτουργία μετά από 3 προσπάθειες - περιμένετε 3 λεπτά πριν κάνετε νέα προσπάθεια. Η ικανότητα εκκίνησης του αυτοκινήτου αυξάνεται εάν επιτραπεί στην μπαταρία να ανακτήσει την ισχύ της.

 Προειδοποίηση

Ποτέ μην αφαιρείτε το τηλεχειριστήριο-κλειδί από το αυτοκίνητο ενώ οδηγείτε ή όταν το αυτοκίνητο ρυμουλκείται.

 Προειδοποίηση

Παίρνετε πάντοτε μαζί σας το τηλεχειριστήριο-κλειδί όταν απομακρύνεστε από το αυτοκίνητο και φροντίζετε ώστε το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου να βρίσκεται στη θέση 0 του διακόπτη ανάφλεξης - ιδίως αν υπάρχουν παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο.

 Σημείωση

Ο αριθμός στροφών του ρελαντί μετά από ψυχρή εκκίνηση είναι υψηλότερος από τον κανονικό σε ορισμένους τύπους κινητήρων. Αυτό συμβαίνει προκειμένου το σύστημα εκπομπών καυσαερίων να μπορέσει να φθάσει στην κανονική θερμοκρασία λειτουργίας το συντομότερο δυνατόν, γεγονός που μειώνει τις εκπομπές καυσαερίων και έτσι προστατεύεται το περιβάλλον.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Αν το αυτοκίνητο μετακινηθεί, ο κινητήρας μπορεί να τεθεί σε λειτουργία, αν γυρίσετε τον διακόπτη ανάφλεξης δεξιά.