Σύνδεση μεταξύ FM και ψηφιακού ραδιοφώνου*

Η λειτουργία επιτρέπει στο ψηφιακό ραδιόφωνο (DAB) να μεταβαίνει από ένα κανάλι με ασθενές ή χωρίς σήμα στο ίδιο κανάλι σε άλλη ομάδα καναλιών (ensemble) με καλύτερη λήψη, στο DAB ή/και μεταξύ DAB και FM.

Σύνδεση DAB με DAB και DAB με FM

Πατήστε Ρυθμίσεις στην πάνω προβολή.
Πατήστε Μέσα ενημέρωσηςDAB.
Επιλέξτε/αναιρέστε την επιλογή Σύνδεσμος DAB-DAB και/ή Σύνδεσμος DAB-FM, για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις αντίστοιχες λειτουργίες.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.

Βοήθησε αυτό;