Τοποθέτηση και αφαίρεση του καλύμματος χώρου αποσκευών*

Στη θέση επέκτασης, το κάλυμμα του χώρου αποσκευών αποκρύπτει τον χώρο αποσκευών.

Τοποθέτηση του καλύμματος χώρου αποσκευών

P5-1717-XC60-Load cover installation
P5-Icon red arrow 1

Εισάγετε το ένα από τα ακριανά τμήματα του καλύμματος χώρου αποσκευών στην εσοχή στο πλαϊνό πλαίσιο στον χώρο αποσκευών.

P5-Icon red arrow 2

Στη συνέχεια εισάγετε το άλλο ακριανό τμήμα στην εσοχή στο πλαϊνό πλαίσιο στην απέναντι πλευρά.

P5-Icon red arrow 3

Πιέστε προς τα κάτω τα ακριανά τμήματα και στις δύο πλευρές - το ένα μετά το άλλο.

Όταν ακούσετε ένα "κλικ" και εξαφανιστεί το κόκκινο σημάδι σε κάθε ακριανό τμήμα, το κάλυμμα χώρου αποσκευών έχει κουμπώσει - βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί σωστά.

Αφαίρεση του καλύμματος χώρου αποσκευών

Στη θέση σύμπτυξης:

Πατήστε το κουμπί σε ένα από τα ακριανά τμήματα του καλύμματος χώρου αποσκευών όταν έχει συμπτυχθεί και τραβήξτε το προς τα πάνω από αυτό το άκρο.

Γείρετε το κάλυμμα προς τα πάνω/έξω προσεκτικά.
Το άλλο ακριανό τμήμα λασκάρει αυτόματα και μπορείτε πλέον να ανασηκώσετε και να αφαιρέσετε το κάλυμμα από τον χώρο αποσκευών.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.