Χειρισμός του καλύμματος χώρου αποσκευών*

Υπάρχουν δύο θέσεις επέκτασης για το κάλυμμα του χώρου αποσκευών - μια θέση πλήρους κάλυψης και μια θέση φόρτωσης, στην οποία το κάλυμμα συμπτύσσεται κατά ένα μέρος για να έχετε ευκολότερη πρόσβαση πιο μέσα στον χώρο αποσκευών.

Θέση πλήρους κάλυψης

P5-1717-XC60-Load cover full expansion
P5-Icon red arrow 1

Πιάστε τη λαβή και τραβήξτε το κάλυμμα χώρου αποσκευών προς τα έξω στην τερματική του θέση.

P5-Icon red arrow 2

Αγκιστρώσετε τους πείρους σύνδεσης στις εσοχές στις πίσω κολόνες του χώρου αποσκευών.

Το κάλυμμα του χώρου αποσκευών ασφαλίζει στη θέση πλήρους κάλυψης.
P5-1717-XC60-Load cover overview
Κάλυμμα χώρου αποσκευών στη θέση πλήρους κάλυψης.

 Σημαντικό

Μην τοποθετείτε αντικείμενα στο επάνω μέρος του καλύμματος χώρου αποσκευών.

Πρόγραμμα λειτουργίας φόρτωσης

Από τη θέση πλήρους κάλυψης:
P5-1717-XC60-Load cover half expansion

Πιέστε το τμήμα της λαβής του καλύμματος χώρου αποσκευών ελαφρά προς τα πάνω.

Το κάλυμμα ανασηκώνεται μέχρι να σταματήσει στη θέση φόρτωσης.
Επιστροφή στη θέση πλήρους κάλυψης από τη θέση φόρτωσης:
Πιάστε τη λαβή και τραβήξτε το κάλυμμα χώρου αποσκευών προς τα κάτω στην τελική θέση του. Για διευκόλυνση, δώστε ελαφρά κλίση στη χειρολαβή, ώστε οι πείροι σύνδεσης να περάσουν από τα στοπ.
Αφήστε τη λαβή, για να κουμπώσουν οι πείροι σύνδεσης.
Το κάλυμμα ασφαλίζει στη θέση πλήρους κάλυψης.

 Σημαντικό

Το κάλυμμα του χώρου αποσκευών μπορεί να εμποδίζει την ορατότητα προς τα πίσω όταν βρίσκεται στη θέση φόρτωσης. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα του χώρου αποσκευών βρίσκεται στη θέση πλήρους έκτασης ή σύμπτυξης όταν οδηγείτε.

Σύμπτυξη

Από τη θέση πλήρους κάλυψης:

Σηκώστε τη λαβή και τραβήξτε την προς τα πίσω, για να απελευθερώσετε τους πείρους τοποθέτησης του καλύμματος φορτίου και κατόπιν αφήστε την.

Από τη θέση φόρτωσης:

Πιάστε τη λαβή και τραβήξτε έξω το κάλυμμα χώρου αποσκευών στις αυλακώσεις - τραβήξτε μέχρι τη θέση πλήρους κάλυψης. Σηκώστε τη λαβή και τραβήξτε την προς τα πίσω, για να απελευθερώσετε τους πείρους τοποθέτησης και κατόπιν αφήστε την.

Συμπτύξτε το κάλυμμα με τους πείρους σύνδεσής του έξω από τα πλαϊνά πλαίσια μέχρι να σταματήσει στη θέση σύμπτυξης.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.