Αντικατάσταση λαμπτήρα

Αυτό το όχημα διαθέτει μόνο λυχνίες LED1, που σημαίνει ότι δεν έχει αντικαταστάσιμους λαμπτήρες. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο2 αν σημειωθεί βλάβη στα φώτα.

Αν σημειωθεί βλάβη στις λυχνίες LED1, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρη η μονάδα φώτων.

 Σημείωση

Για πληροφορίες σχετικά με τους λαμπτήρες, που δεν καλύπτονται σε αυτό το Εγχειρίδιο κατόχου, απευθυνθείτε σε έναν διανομέα της Volvo ή σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

 Σημείωση

Ορισμένες φορές, στο εσωτερικό των κρυστάλλων των προβολέων και των πίσω φώτων αναπτύσσεται υγρασία. Αυτό είναι φυσιολογικό και όλα τα εξωτερικά φώτα είναι σχεδιασμένα ώστε να αντέχουν σε αυτές τις συνθήκες. Οι υδρατμοί που σχηματίζονται συνήθως εξατμίζονται από το φωτιστικό σώμα όταν ο λαμπτήρας παραμείνει αναμμένος για κάποιο χρονικό διάστημα.
  1. 1 LED (Light Emitting Diode)
  2. 2 Συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.