Αλλαγή ιδιοκτησίας όταν η εφαρμογή Volvo Cars* είναι συνδεδεμένη με το αυτοκίνητο

Σε περίπτωση αλλαγής κατόχου του αυτοκινήτου, υπάρχουν κάποια βήματα που είναι απαραίτητα για να αποσυνδεθεί ο προηγούμενος κάτοχος και να δοθεί στον νέο κάτοχο η δυνατότητα να συνδέσει την εφαρμογή Volvo Cars στο αυτοκίνητο.

Πώληση του αυτοκινήτου

Ο προηγούμενος κάτοχος πρέπει να καταργήσει τη σύνδεση ανάμεσα στο αυτοκίνητο και την εφαρμογή Volvo Cars. Όταν αλλάξει ο κάτοχος του αυτοκινήτου, εκτελείται αυτόματα επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο αυτοκίνητο έτσι, ώστε τα προφίλ, τα δεδομένα χρήστη, τα συνδεδεμένα κλειδιά και οι προσωπικές ρυθμίσεις κ.λπ., να καταργηθούν.

Αγορά αυτοκινήτου

Ο νέος κάτοχος πρέπει να συνδέσει την εφαρμογή Volvo Cars στο αυτοκίνητο.

Αλλαγή κατόχου κατά την αλλαγή χώρας

Σε περίπτωση αγοράς και εισαγωγής αυτοκινήτου σε άλλη χώρα απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες. Απευθυνθείτε σε έναν επίσημο διανομέα για πληροφορίες.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.