Στάθμευση σε επικλινές έδαφος

Πρέπει πάντοτε να βεβαιώνεστε ότι το χειρόφρενο έχει ενεργοποιηθεί όταν σταθμεύετε σε επικλινή επιφάνεια.

 Προειδοποίηση

Χρησιμοποιείτε πάντοτε το χειρόφρενο όταν σταθμεύετε σε κεκλιμένη επιφάνεια. Η θέση P του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων δεν επαρκεί για να συγκρατηθεί το αυτοκίνητο ακίνητο σε όλες τις περιπτώσεις.

Εάν σταθμεύσετε το αυτοκίνητο στραμμένο προς την ανωφέρεια του δρόμου:

  • Στρέψτε τους τροχούς αντίθετα από το κράσπεδο.

Εάν σταθμεύσετε το αυτοκίνητο στραμμένο προς την κατωφέρεια του δρόμου:

  • Στρέψτε τους τροχούς προς το κράσπεδο.

Βαρύ φορτίο σε ανηφορική διαδρομή

Ένα βαρύ φορτίο, όπως το ρυμουλκούμενο, μπορεί να προκαλέσει την κύλιση του αυτοκινήτου προς τα πίσω, εάν το χειρόφρενο απενεργοποιηθεί αυτόματα, όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε επιφάνεια με μεγάλη κλίση. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, τραβήξτε το χειριστήριο προς τα πάνω ενώ ξεκινάτε. Αφήστε τη λαβή όταν ο κινητήρας επιτύχει πρόσφυση.