Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του χειρόφρενου

Χρησιμοποιείτε το χειρόφρενο για να μην κυλίσει το αυτοκίνητο όταν είναι σταματημένο.

Ενεργοποίηση του χειρόφρενου

P5-22w22-Parking brake activate
Τραβήξτε το χειριστήριο προς τα πάνω.
Η λυχνία στην οθόνη του οδηγού ανάβει, όταν το χειρόφρενο είναι ενεργοποιημένο.
Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.

Λυχνία στην οθόνη του οδηγού

ΛυχνίαΕρμηνεία
P5P6-2037-iCup-Parking brake warning symbol

Η λυχνία ανάβει, όταν το χειρόφρενο είναι ενεργοποιημένο.

Αν η λυχνία αναβοσβήνει, σημαίνει ότι έχει σημειωθεί βλάβη. Διαβάστε το μήνυμα στην οθόνη του οδηγού.

Αυτόματη ενεργοποίηση

Το χειρόφρενο ενεργοποιείται αυτόματα

  • όταν ο επιλογέας ταχυτήτων μετακινηθεί στη θέση P σε έδαφος με μεγάλη κλίση.
  • αν ενεργοποιηθεί η αυτόματη πέδηση σε στάση (Auto hold) και
    • το αυτοκίνητο παραμείνει σταματημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα (5-10 λεπτά)
    • τεθεί εκτός λειτουργίας το αυτοκίνητο
    • ο οδηγός βγει από το αυτοκίνητο.

Πέδηση έκτακτης ανάγκης

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε κίνηση, αν τραβήξετε και κρατήσετε τον διακόπτη προς τα πάνω. Το αυτοκίνητο τότε φρενάρει απότομα με το ποδόφρενο. Η πέδηση διακόπτεται όταν αφήσετε τον διακόπτη ή αν πατήσετε το πεντάλ γκαζιού.

 Σημείωση

Όταν είναι ενεργή ή πέδηση έκτακτης ανάγκης σε υψηλές ταχύτητες, ηχεί ένα σήμα.

Απενεργοποίηση του χειρόφρενου

P5-22w22-Parking brake release

Απενεργοποίηση χειροκίνητα

Για να απενεργοποιηθεί το χειρόφρενο, ο κινητήρας πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία.
Πατήστε το πεντάλ φρένου δυνατά.
Πατήστε τον διακόπτη.
Το χειρόφρενο απενεργοποιείται και η λυχνία στην οθόνη του οδηγού σβήνει.

Απενεργοποίηση αυτόματα

Βάλτε μπροστά το αυτοκίνητο.
Πατήστε το πεντάλ φρένου δυνατά. Επιλέξτε τη σχέση N, D ή R και πατήστε το πεντάλ γκαζιού.
Το χειρόφρενο απενεργοποιείται και η λυχνία στην οθόνη του οδηγού σβήνει.

 Σημείωση

Για αυτόματη απενεργοποίηση, πρέπει είτε ο οδηγός να έχει προσδέσει τη ζώνη ασφαλείας του είτε η πόρτα του οδηγού να είναι κλειστή.