Αλλαγή της γλώσσας συστήματος

Οι ρυθμίσεις γλώσσας πραγματοποιούνται από την κεντρική οθόνη.

 Σημείωση

Η αλλαγή της γλώσσας στην κεντρική οθόνη μπορεί να αποτελεί μη συμμόρφωση ορισμένων πληροφοριών με τη νομοθεσία ή τους κανονισμούς της εκάστοτε χώρας. Μην επιλέξετε γλώσσα που είναι δυσνόητη, διότι μπορεί έτσι να δυσκολευτείτε να μετακινηθείτε προς τα πίσω στο περιβάλλον λογισμικού στην οθόνη.
Πατήστε το κουμπί iCup-2037-Settings symbol.
Συνεχίστε στο Σύστημα, Γλώσσες και εισαγωγή ρυθμίσεων.
Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.
Η γλώσσα στην οθόνη του οδηγού και την κεντρική οθόνη αλλάζουν.

Αν αλλάξετε τη γλώσσα του συστήματος, αλλάζει επίσης η γλώσσα στον Βοηθό Google. Αν για τον Βοηθό Google απαιτείται διαφορετική γλώσσα, τότε μπορείτε να την επιλέξετε ξεχωριστά στο μενού για τον Βοηθό Google.