Έκτακτη επισκευή ελαστικού* - επανέλεγχος

Όταν ένα ελαστικό έχει στεγανοποιηθεί με το κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού, Temporary Mobility Kit (TMK), πρέπει να ελεγχθεί ξανά μετά από οδήγηση 3 χιλιομέτρων περίπου.

Έλεγχος της πίεσης ελαστικών

Επανασυνδέστε το μηχάνημα.

Δείτε την πίεση του ελαστικού στο μανόμετρο.

  • Εάν είναι χαμηλότερη από 1,3 bar1 τότε το ελαστικό δεν έχει στεγανοποιηθεί σωστά. Δεν πρέπει να συνεχίσετε το ταξίδι σας. Απευθυνθείτε σε βουλκανιζατέρ.
  • Αν η πίεση του ελαστικού είναι υψηλότερη από 1,3 bar1, πρέπει να φουσκώσετε το ελαστικό έως την καθορισμένη πίεση σύμφωνα με την ετικέτα πιέσεων ελαστικών, βλ. Ελαστικά - εγκεκριμένες πιέσεις ελαστικών. Αφήστε να διαφύγει αέρας χρησιμοποιώντας τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης αν η πίεση του ελαστικού είναι πολύ υψηλή.

 Προειδοποίηση

Μην ξεβιδώνετε τη φιάλη. Η φιάλη διαθέτει ένα ασφαλιστικό μάνδαλο αναστροφής για την αποτροπή διαρροής.

Βεβαιωθείτε ότι ο συμπιεστής είναι απενεργοποιημένος. Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα και το καλώδιο.

Τοποθετήστε το καπάκι της βαλβίδας.

 Σημείωση

  • Μετά το φούσκωμα του ελαστικού, επανατοποθετείτε πάντοτε την τάπα της βαλβίδας για να μην υποστεί ζημιά η βαλβίδα από χαλίκια, βρομιά, κ.λπ.
  • Χρησιμοποιείτε μόνο πλαστικές τάπες βαλβίδων. Οι μεταλλικές τάπες βαλβίδων μπορεί να οξειδωθούν και να είναι δύσκολο να τις ξεβιδώσετε.

 Σημείωση

Μετά τη χρήση, πρέπει να αντικαταστήσετε τη φιάλη στεγανοποιητικού υγρού και τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα. Η Volvo συνιστά αυτή η αντικατάσταση να πραγματοποιείται σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

 Προειδοποίηση

Ελέγχετε τακτικά την πίεση των ελαστικών.

Η Volvo συνιστά να οδηγήσετε το αυτοκίνητο μέχρι το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για να αντικαταστήσετε/επισκευάσετε το ελαστικό που έχει υποστεί ζημιά. Ενημερώστε τους τεχνικούς στο συνεργείο ότι το ελαστικό περιέχει στεγανοποιητικό υγρό.

 Προειδοποίηση

Μετά την επισκευή του ελαστικού με το κιτ έκτακτης επισκευής, δεν πρέπει να υπερβείτε τα 80 km/h. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για επιθεώρηση του στεγανοποιημένου ελαστικού (η μέγιστη απόσταση που μπορεί να διανυθεί είναι 200 km). Το προσωπικό του συνεργείου μπορεί να αξιολογήσει εάν το ελαστικό μπορεί να επιδιορθωθεί ή εάν πρέπει να αντικατασταθεί.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 1 bar = 100 kPa.