Λειτουργίες RDS

Με τη λειτουργία RDS το ραδιόφωνο μπορεί να μεταβεί αυτόματα στο σταθμό με το ισχυρότερο σήμα. Η λειτουργία RDS παρέχει τη δυνατότητα λήψης π.χ. πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας (TP) και αναζήτησης συγκεκριμένων τύπων προγραμμάτων (PTY).

Η λειτουργία RDS (Radio Data System) συνδέει πομπούς FM σε ένα δίκτυο. Κάθε πομπός FM σε ένα τέτοιο δίκτυο αποστέλλει πληροφορίες που παρέχουν στο ραδιόφωνο RDS τις εξής λειτουργίες:

  • Αυτόματη μετάβαση σε πομπό με ισχυρότερο σήμα, εάν η λήψη στην περιοχή είναι κακή1.
  • Αναζήτηση κατηγορίας προγραμμάτων, π.χ. τύποι προγράμματος2 ή πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας.
  • Λήψη πληροφοριών κειμένου στο τρέχον ραδιοφωνικό πρόγραμμα3.

 Σημείωση

Ορισμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί δεν χρησιμοποιούν το σύστημα RDS ή χρησιμοποιούν μόνο μερικές από τις δυνατότητές του.

Εάν βρεθεί ο τύπος προγράμματος που επιθυμείτε, το ραδιόφωνο μπορεί να αλλάξει σταθμό, διακόπτοντας την πηγή ήχου που χρησιμοποιείται τη συγκεκριμένη στιγμή. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείται το CD player, η λειτουργία του διακόπτεται. Το πρόγραμμα που παρεμβάλλεται αναπαράγεται σε προκαθορισμένη ένταση ήχου. Το ραδιόφωνο επιστρέφει στην προηγούμενη πηγή ήχου και ένταση ήχου, όταν σταματήσει η μετάδοση του συγκεκριμένου τύπου προγράμματος.

Οι λειτουργίες Προειδοποίηση, Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας (TP) και τύποι προγραμμάτων (PTY) διακόπτουν η μία την άλλη ανάλογα με την προτεραιότητα που έχει οριστεί. Η λειτουργία Προειδοποίηση έχει ρυθμιστεί στην υψηλότερη προτεραιότητα ενώ η λειτουργία Τύποι προγραμμάτων έχει ρυθμιστεί στη χαμηλότερη προτεραιότητα. Πατήστε OK/MENU για να επιστρέψετε στην πηγή ήχου που είχε διακοπεί και να εξακολουθείτε να ακούτε το μήνυμα. Πατήστε EXIT για να ακυρώσετε το μήνυμα και να επιστρέψετε στην πηγή ήχου που είχε διακοπεί.

  1. 1 Ισχύει για ραδιόφωνο AM.
  2. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  3. 2 Ισχύει για ραδιόφωνο DAB*.
  4. 3 Ισχύει για ραδιόφωνο AM και DAB*.