Προσωπικά στοιχεία και Volvo On Call*

Τα προσωπικά δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με την υπηρεσία Volvo On Call.

Η Volvo Car Corporation είναι υπεύθυνη για τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με την υπηρεσία. Κάθε επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με την ορθή πρακτική και την κείμενη νομοθεσία περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται από τη Volvo Cars και τους συνεργάτες της, τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, για την παροχή και βελτίωση της υπηρεσίας.

Ποια προσωπικά δεδομένα υπόκεινται επεξεργασία;

Η επεξεργασία προσωπικών στοιχείων σχετικά με το Volvo On Call περιλαμβάνει κυρίως τις εξής τρεις κατηγορίες.

  • Προσωπικά δεδομένα που παρέχει ο πελάτης σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση του Volvo On Call και σε άλλες περιπτώσεις επικοινωνίας με τη Volvo Cars, όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, τύπο υπηρεσίας και διάρκεια αυτής.
  • Οι πληροφορίες αποστέλλονται αυτόματα από το όχημα όταν σημειωθεί ένα συγκεκριμένο συμβάν που καλύπτεται από το Volvo On Call. Αυτό το είδος μηνύματος περιέχει τον αριθμό πλαισίου του οχήματος (VIN), την ώρα που χρησιμοποιήθηκε η υπηρεσία, το είδος της υπηρεσίας, αν οι αερόσακοι έχουν ανοίξει, αν οι εντατήρες ζωνών ασφαλείας έχουν ενεργοποιηθεί, την τρέχουσα ποσότητα καυσίμου, την τρέχουσα θερμοκρασία μέσα και έξω από το όχημα, αν οι πόρτες και τα παράθυρα είναι κλειδωμένα ή ανοικτά καθώς και τις τελευταίες έξι θέσεις του οχήματος.
  • Στις λοιπές πληροφορίες που μπορούν να συνδεθούν με τον πελάτη συμπεριλαμβάνονται οι τηλεφωνικές κλήσεις με άτομα μέσα στο όχημα, το κέντρο εξυπηρέτησης που παρείχε την υπηρεσία και οι καταχωρήσεις που δημιουργήθηκαν από τον τηλεφωνητή(-τρια) του κέντρου εξυπηρέτησης.

Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα;

Η Volvo αναθέτει σε τρίτους την παροχή της υπηρεσίας. Αυτοί οι υπεργολάβοι εργάζονται για λογαριασμό της Volvo Cars και μπορεί να επεξεργαστούν προσωπικά δεδομένα μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας. Όλοι οι υπεργολάβοι δεσμεύονται από συμφωνίες βάσει των οποίων πρέπει να τηρούν την εμπιστευτικότητα και να διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Διαδικασίες ελέγχου

Τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας Volvo On Call αποθηκεύονται για τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και μετέπειτα για όσο διάστημα απαιτείται προκειμένου η Volvo Cars να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τον νόμο και τις λοιπές διατάξεις. Τα δεδομένα που δημιουργούνται στη διάρκεια συμβάντων που καλύπτονται από το Volvo On Call διαγράφονται 100 ημέρες μετά από την ημερομηνία του συμβάντος.

Διόρθωση και αποσπάσματα από το μητρώο

Οι ιδιώτες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση των πληροφοριών που είναι ανακριβείς και να λάβουν αποσπάσματα από το μητρώο που δείχνουν ποια προσωπικά δεδομένα υπόκεινται επεξεργασία. Για τη διόρθωση προσωπικών δεδομένων, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Volvo. Το αίτημα για απόσπασμα από το μητρώο πρέπει να γίνει γραπτώς και να υπογραφεί από τον αιτούντα, και να περιλαμβάνει πληροφορίες όπως όνομα, διεύθυνση και αριθμό πελάτη. Το αίτημα πρέπει να αποσταλεί στην:

© Volvo Car Corporation

Εκπρόσωπος για τα προσωπικά δεδομένα

Dept. 50090, HB3S

SE-405 31 Γκέτεμποργκ

Σουηδία

Συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Ενεργοποιώντας τη συνδρομή σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις οδηγίες σε αυτό το έντυπο, ο χρήστης συναινεί στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται σε συνδυασμό με την υπηρεσία Volvo On Call.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.