Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S90 Twin Engine
2020 Late

Safety mode

3 Αποτελέσματα

Τροχαίο ατύχημα

Αν το αυτοκίνητό σας εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, ανάψτε τα αλάρμ και μετακινήστε το αυτοκίνητο σε πιο ασφαλές σημείο αν είναι εφικτό. Μην επιχειρήσετε να επανεκκινήσετε το αυτοκίνητο αν υπάρχει οσμή καυσίμου όταν στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται το μήνυμα Safety mode Βλ. Εγχειρίδιο κατόχου. Εάν ναι, βγείτε από το αυτοκίνητο αμέσως!

Safety mode

Η λειτουργία Safety mode είναι μια κατάσταση ασφαλείας που ενεργοποιείται όταν λόγω της σύγκρουσης ενδέχεται να έχει υποστεί ζημιά κάποιο σημαντικό σύστημα του αυτοκινήτου, όπως οι σωλήνες καυσίμου, οι αισθητήρες οποιουδήποτε συστήματος ασφάλειας ή το σύστημα πέδησης.

Εκκίνηση και μετακίνηση του αυτοκινήτου μετά από τη λειτουργία ασφάλειας

Αν το αυτοκίνητο είναι σε λειτουργία ασφαλείας, είναι εφικτή η επαναφορά του συστήματος, για να εκκινηθεί και να μετακινηθεί το αυτοκίνητο για μια σύντομη διαδρομή, για παράδειγμα αν βρίσκεται σε μια επικίνδυνη κυκλοφοριακή κατάσταση.