Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S90 Twin Engine
2020 Late

Προφίλ οδηγού

6 Αποτελέσματα

video

Προφίλ οδηγού

Πολλές από τις ρυθμίσεις που πραγματοποιούνται στο αυτοκίνητο μπορούν να προσαρμοστούν στις προσωπικές προτιμήσεις του οδηγού και στη συνέχεια να αποθηκευτούν σε ένα ή περισσότερα προφίλ.

Μετονομασία ενός προφίλ οδηγού

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να μετονομάσετε τα διαφορετικά προφίλ του οδηγού που χρησιμοποιούνται στο αυτοκίνητο.

Σύνδεση τηλεχειριστηρίου-κλειδιού με το προφίλ του οδηγού

Μπορείτε να συνδέσετε το κλειδί σας με ένα προφίλ οδηγού. Το προφίλ του οδηγού μαζί με όλες τις σχετικές ρυθμίσεις στη συνέχεια θα επιλέγεται αυτόματα κάθε φορά που το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται με το συγκεκριμένο τηλεχειριστήριο-κλειδί.

Προστασία του προφίλ οδηγού

Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι προτιμότερο οι διαφορετικές ρυθμίσεις που πραγματοποιούνται στο αυτοκίνητο να μην αποθηκεύονται στο ενεργό προφίλ οδηγού. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να προστατεύσετε το προφίλ του οδηγού.

Επιλογή του προφίλ οδηγού

Όταν η κεντρική οθόνη έχει τεθεί σε λειτουργία, το επιλεγμένο προφίλ του οδηγού εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης. Το προφίλ του οδηγού που χρησιμοποιήθηκε τελευταίο είναι αυτό που θα είναι ενεργό την επόμενη φορά που θα ξεκλειδωθεί το αυτοκίνητο. Υπάρχει η δυνατότητα να επιλεγεί άλλο προφίλ οδηγού, αφότου το αυτοκίνητο ξεκλειδωθεί. Ωστόσο, αν το τηλεχειριστήριο-κλειδί έχει συνδεθεί με ένα προφίλ οδηγού, τότε αυτό θα επιλεγεί όταν το αυτοκίνητο τεθεί σε λειτουργία.

Μηδενισμός των ρυθμίσεων στα προφίλ οδηγού

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις που έχουν αποθηκευτεί σε ένα ή περισσότερα προφίλ του οδηγού αν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.