Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40
2018

6 Αποτελέσματα

Επιλογή θέσης διακόπτη ανάφλεξης

Το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετικά επίπεδα/θέσεις και με αυτό τον τρόπο καθίστανται διαθέσιμες διαφορετικές λειτουργίες.

Απενεργοποίηση του αυτοκινήτου.

Το αυτοκίνητο τίθεται εκτός λειτουργίας από το κουμπί Start δίπλα στο τιμόνι.

Εκκίνηση του αυτοκινήτου

Το αυτοκίνητο εκκινείται από το κουμπί Start δίπλα στο τιμόνι, όταν το τηλεχειριστήριο-κλειδί βρίσκεται μέσα στον χώρο επιβατών.

Ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης (Immobiliser)

Το ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης (immobiliser) είναι σύστημα αντικλεπτικής προστασίας που αποτρέπει την εκκίνηση του αυτοκινήτου από τρίτους.

Χρήση της διαδικασίας εκκίνησης με βοηθητικά καλώδια με άλλη μπαταρία

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί, μπορείτε να θέσετε το αυτοκίνητο σε λειτουργία χρησιμοποιώντας την μπαταρία άλλου αυτοκινήτου.

Θέσεις διακόπτη ανάφλεξης

Το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετικά επίπεδα/θέσεις και με αυτό τον τρόπο καθίστανται διαθέσιμες διαφορετικές λειτουργίες.