Privacybeleid

Doel en toepassingsgebied

Dit beleid is van toepassing op de verwerking van persoonlijke gegevens van klanten door de Volvo Car Group (hierna te noemen "Volvo Cars" of "wij").

Doel van dit beleid is om onze huidige, voormalige en potentiële klanten (gezamenlijk aangeduid als "klanten" of "u") een algemeen inzicht te verschaffen in:

- de omstandigheden waaronder wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken;

- de aard van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen;

- de redenen waarom wij uw persoonlijke gegevens verzamelen;

- de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Engagement

De verwerking van uw persoonlijke gegevens vormt een belangrijk onderdeel van onze levering van producten en diensten aan u. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt bij het verstrekken van uw persoonlijke gegevens en beschouwen uw privacy als een essentieel onderdeel van de diensten die wij aanbieden.

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, de klantwaarde te verhogen en een verbeterde en veiliger rijervaring te bieden, houden we ons aan de volgende vijf algemene beginselen:  

Keuzevrijheid

Uw persoonlijke gegevens behoren toe aan u. Wij streven ernaar om geen aannames met betrekking tot uw privacyvoorkeuren te doen en om onze diensten zodanig aan te bieden, dat u zelf kunt kiezen of u uw persoonlijke gegevens met ons wilt delen.

Belangenafweging

Daar waar de verwerking van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is voor het nastreven van een rechtmatig belang, en waar dit belang zwaarder weegt dan de noodzaak om uw privacy te beschermen, kunnen we bepaalde persoonlijke gegevens verwerken zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Zie het onderdeel "Toestemming" hieronder voor meer informatie.

We zullen beoordelen of een dergelijk legitiem belang bestaat op basis van de potentiële voordelen (met inbegrip van de veiligheid) voor onze klanten en het brede publiek.

Evenredigheid

Volvo Cars streeft ernaar alleen persoonlijke klantgegevens te verwerken die vereist, relevant en niet buitensporig zijn in verhouding tot het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Wij streven ernaar om uw persoonlijke gegevens anoniem te maken wanneer een functie of dienst met anonieme gegevens kan worden gerealiseerd. Indien we anonieme of niet-persoonlijke gegevens met uw persoonlijke gegevens combineren, zullen ze als persoonlijke gegevens worden behandeld voor de duur dat ze gecombineerd zijn.

Transparantie

Op verzoek zal Volvo Cars klanten voorzien van nadere informatie over de wijze waarop we uw persoonlijke gegevens behandelen. Deze informatie kan delen uit interne voorschriften en richtlijnen omvatten.

Naleving van wettelijke voorschriften

Het beleid van Volvo Cars is erop gericht om in alle landen waar we actief zijn te voldoen aan de van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften inzake privacy en gegevensbescherming. Waar nodig zullen wij onze verwerking van uw persoonlijke gegevens aanpassen, zoals beschreven in dit beleid, om naleving van de wettelijke voorschriften te waarborgen.

Nuttige definities

De onderstaande begrippen die in de omschrijving van dit beleid worden gehanteerd, voldoen aan de betekenis die is vastgelegd in EU-richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Dienovereenkomstig betekent:

"Gegevensbeheerder", de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of enig ander orgaan die/dat, zelfstandig of gezamenlijk met anderen, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonlijke gegevens vaststelt;

"Gegevensverwerker", de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of enig ander orgaan die/dat persoonlijke gegevens namens de beheerder verwerkt;

"Persoonlijke gegevens", alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('betrokkene'); een identificeerbare persoon wordt beschouwd als een persoon die – direct of indirect – kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificatienummer of van een of meer specifieke fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of maatschappelijke kenmerken;

"Verwerking", elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonlijke gegevens, al dan niet met behulp van geautomatiseerde processen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens; en

"Gevoelige persoonlijke gegevens", persoonlijke gegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, alsook de verwerking van gegevens die de gezondheid of het seksuele leven betreffen. 

Verzamelen van gegevens

Bij gebruik van diensten van Volvo Cars in of buiten een voertuig of op andere contactmomenten met Volvo Cars, bijvoorbeeld via onze websites of klantenservice, kunt u ons voorzien van informatie over u of uw voertuig. Dergelijke gegevens kunnen we ook verkrijgen via onze erkende dealers en reparateurs, en derden. Deze gegevens ("Door de klant verstrekte persoonlijke gegevens") kunnen zijn:

- Uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres etc.);

- Demografische gegevens (leeftijd, burgerlijke staat, gezinssamenstelling etc.);

- Voertuiggegevens (chassisnummer (VIN), model, aanschafdatum, servicegeschiedenis etc.);

- Locatiegegevens, gegenereerd door uw activiteiten (navigatiehulp, zoekopdrachten, delen van locaties etc.); en

- Gegevens met betrekking tot de aanschaf en het gebruik van onze producten en diensten (voorkeuren en instellingen van de klant, aankoopgeschiedenis, Volvo ID, MyVolvo etc.).

Uw voertuig verzamelt daarnaast automatisch gegevens met betrekking tot het voertuig en zijn omgeving, in het bijzonder gegevens van technische aard en gegevens die niet rechtstreeks verband houden met u als persoon. Dergelijke gegevens ("door het voertuig geregistreerde gegevens") zijn doorgaans aan het chassisnummer (VIN) van het voertuig gekoppeld en kunnen hierdoor naar u herleidbaar zijn. De door het voertuig geregistreerde gegevens kunnen het volgende omvatten:

- Veiligheidsinformatie (of airbags of gordelspanners zijn geactiveerd, of portieren en ramen zijn gesloten of geopend, etc.);

- Status van de systeemfuncties (van de motor, het gaspedaal, de besturing, de remmen, etc.);

- Rijgegevens (rijsnelheid, gebruik van rem en gaspedaal, beweging van het stuurwiel, etc.);

- Locatiegegevens (de positie van het voertuig in geval van een ongeval, etc.); en

- Omgevingsgegevens (buitentemperatuur, afbeeldingen, etc.).

Informatie over bepaalde door het voertuig geregistreerde gegevens treft u ook aan in de gebruikershandleiding.

Wij zijn in het bijzonder zorgvuldig wanneer gevoelige persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt en we hanteren hiervoor aanvullende maatregelen, zoals vereist door toepasselijke wetgeving. Voor zover persoonlijke identificatienummers en creditcardnummers door Volvo Cars worden opgeslagen, wordt dergelijke informatie eveneens als gevoelig aangemerkt. Om twijfels weg te nemen, dient te worden opgemerkt dat de toepasselijke wetgeving kan vereisen dat andersoortige gegevens op dezelfde wijze worden behandeld als gevoelige persoonlijke gegevens. Toepasselijk recht kan daarnaast in bepaalde landen de mogelijkheid tot verwerking van locatiegegevens beperken.

Opmerking

Daar waar dit redelijkerwijs praktisch of door de toepasselijke wetgeving vereist is, zullen we u bij het verzamelen of registreren van uw persoonlijke gegevens voorzien van (i) specifieke informatie over de doeleinden van de verwerking van uw persoonlijke gegevens, (ii) de identiteit van de verantwoordelijk gegevensbeheerder, (iii) de identiteit van derden aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt en (iv) andere informatie die nodig kan zijn om u in staat te stellen uw rechten te behartigen.

Bovenstaande informatie kan bijvoorbeeld worden verstrekt bij de aanschaf van een voertuig, in het infotainmentsysteem van het voertuig, in mobiele applicaties, ontwikkeld door Volvo Cars, op www.volvocars.com of anderszins in een overeenkomst die u aangaat met Volvo Cars.

Toestemming

Daar waar dit redelijkerwijs mogelijk of door de toepasselijke wetgeving vereist is, zullen wij om uw toestemming vragen voordat wij uw persoonlijke gegevens verzamelen of gebruiken. Een verzoek om uw toestemming wordt duidelijk onderbouwd zodat u uw beslissing gefundeerd kunt nemen. U kunt uw toestemming altijd herroepen, bijvoorbeeld door een bepaalde service te beëindigen of door u tot Volvo Cars te wenden via het adres in het onderdeel "Informatie en toegang" hieronder.

Het verzamelen en gebruik van door het voertuig geregistreerde gegevens kan nodig zijn voor (i) diagnoses en het verhelpen van storingen door technici tijdens service en onderhoud aan voertuigen, (ii) de productontwikkeling van Volvo Cars, bijvoorbeeld voor verbeteringen van de kwaliteit en veiligheid van voertuigen, (iii) het garantiebeheer van Volvo Cars en (iv) de naleving van de wettelijke vereisten.

Bij het verzamelen of gebruik van door het voertuig geregistreerde gegevens voor deze doeleinden en voor de behartiging van soortgelijke gerechtvaardigde belangen van Volvo Cars zullen we doorgaans niet om uw toestemming verzoeken, tenzij dit in individuele gevallen wenselijk of vanwege toepasselijke wetgeving noodzakelijk wordt geacht.

Erkende dealers en reparatiebedrijven van Volvo Cars

In zijn contracten met erkende dealers en reparatiebedrijven hanteert Volvo Cars strenge regels ten aanzien van de beveiliging van persoonlijke gegevens. Houd er echter rekening mee dat Volvo Cars en haar erkende officiële Volvo-dealers en reparatiebedrijven zelfstandige rechtspersonen zijn en dat we over het algemeen geen verantwoordelijkheid dragen indien deze andere partijen de van toepassing zijnde wetten niet naleven. Neem bij vragen met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens door uw dealer of reparatiebedrijf rechtstreeks contact op met dit bedrijf. 

Applicaties van derden

U hebt wellicht toegang tot applicaties en andere diensten die verbonden zijn met een voertuig, maar die door een derde partij worden geleverd en waarvoor bijvoorbeeld doorgifte van locatiegegevens en andere voertuigregistratiegegevens naar de derde partij nodig is. Volvo Cars is niet verantwoordelijk voor het verzamelen of gebruik van persoonlijke gegevens in applicaties of diensten van derden. We adviseren u om vóór gebruik zorgvuldig de van toepassing zijnde voorwaarden (en eventueel gerelateerde privacyverklaringen) van dergelijke applicaties of diensten door te lezen. Neem bij vragen met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens door derden rechtstreeks contact op met deze derde partij.

Gebruik van gegevens

De persoonlijke gegevens die Volvo Cars over u en het voertuig verzamelt, worden gebruikt:

- om u te voorzien van producten en diensten, om te controleren of u in aanmerking komt voor bepaalde aankopen en diensten en om u betere aanbiedingen en gebruikerservaringen te bieden;

- om een erkende officiële Volvo-dealer met u in contact te kunnen brengen voor het opvolgen van bijvoorbeeld een proefrit, offerte of brochure aanvraag. Waarbij aanvullende informatie kan worden uitgewisseld.

- om u te informeren over updates of wijzigingen voor onze producten en diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot wijzigingen in onze algemene voorwaarden en ons beleid;

- om u te informeren over nieuwe producten, diensten en evenementen;

- om ondersteuning en diensten voor uw voertuig te bieden (garantieservice, veiligheidscampagnes, terugroepacties etc.);

- voor productontwikkelingsdoeleinden, bijvoorbeeld om de prestaties, kwaliteit en veiligheid van het voertuig te verbeteren;

- om ons aanbod aan en de communicatie met klanten te evalueren en te verbeteren;

- om aan wettelijke eisen te voldoen.

In de meeste gevallen kunt u ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens niet door ons worden verwerkt. Dit is mogelijk door uw voorkeuren bij te werken, een bepaalde service te beëindigen, uw toestemming voor verwerking in te trekken door u via het adres in het onderstaande onderdeel "Informatie en toegang" tot Volvo Cars te wenden of door andere aanwijzingen van ons op te volgen. Tenzij anders vermeld in de toepasselijke wetgeving, kunt u zich in het algemeen echter niet afmelden voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens:

- die betrekking hebben op inzameling en verdere verwerking van bepaalde door het voertuig geregistreerde gegevens (zie het onderdeel "Toestemming" hierboven);

- die we uitvoeren om u belangrijke mededelingen te sturen, zoals bij wijzigingen in onze algemene en beleidsvoorwaarden of in het geval van terugroepacties; en

- die we uitvoeren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Bewaring van gegevens

Wij zullen uw persoonlijke gegevens uitsluitend bewaren gedurende de periode die nodig is om de doelstellingen te realiseren die in dit beleid zijn vastgesteld of waarvan u op andere wijze op de hoogte bent gesteld.

Dit betekent dat als u eenmaal hebt ingestemd met de verwerking van uw persoonlijke gegevens, wij uw gegevens conform de verleende toestemming zullen bewaren totdat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming hebt ingetrokken, zijn we gerechtigd om bepaalde persoonlijke gegevens desondanks te behouden gedurende de tijd die vereist is om onze wettelijke verplichtingen na te komen en ons te verdedigen in juridische geschillen. Als we geen toestemming van u hebben verkregen voor de verwerking, zullen de gegevens slechts worden bewaard gedurende de tijd dat dit wettelijk is toegestaan.

Kwaliteit van de gegevens

Daar waar wij uw persoonsgegevens verwerken, streven wij ernaar dat deze juist en geactualiseerd zijn. Wij zullen trachten om onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens te verwijderen of te corrigeren. Raadpleeg het onderdeel "Informatie en toegang" hieronder voor meer informatie met betrekking tot uw recht op juistheid van uw persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Informatie en toegang

Zoals vermeld in het onderdeel "Opmerking" hierboven, kunnen wij u voorzien van specifieke informatie met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens bij het verzamelen of registreren van dergelijke gegevens.

Eenmaal per jaar hebt u het recht om een verzoek in te dienen en gratis informatie te ontvangen over (i) uw persoonlijke gegevens die we verwerken, (ii) de locatie waar deze gegevens worden verzameld, (iii) het doel van de verwerking ervan en (iv) de ontvangers of de categorieën ontvangers waarmee deze gegevens worden gedeeld. Verzoeken voor dergelijke informatie moeten schriftelijk worden ingediend, persoonlijk door u zijn ondertekend en uw naam, adres en bij voorkeur uw e-mailadres bevatten. U hebt ook het recht ons te verzoeken om onjuiste gegevens die op u betrekking hebben te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Verzoeken moeten worden gericht aan: Volvo Car Corporation. Let op: De Data Protection Officer, SE-405 31 Göteborg, Zweden.

Uw verzoek wordt tijdig en op passende wijze in behandeling genomen. Verzoeken tot verwijdering van persoonlijke gegevens zullen worden onderworpen aan alle toepasselijke wettelijke vereisten. Wanneer het toepasselijke recht voorziet in een administratieve vergoeding voor de naleving van een dergelijk verzoek, kan door Volvo Cars een dergelijke vergoeding in rekening worden gebracht.

Daarnaast kunt u inzage krijgen in een overzicht van bepaalde door u verstrekte persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van Volvo Cars, en uw gegevens corrigeren of updaten door in te loggen op uw MyVolvo-account.

Beveiliging

Volvo Cars streeft naar implementatie van passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, onopzettelijk verlies, onbedoelde wijziging, onbevoegde openbaarmaking of beschikbaarstelling en alle andere vormen van onrechtmatige verwerking. Wij streven naar een adequaat beveiligingsniveau en passende maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen de risico's die de aard en het gebruik van uw persoonlijke gegevens met zich meebrengen.

Informatieverschaffing aan derden

Volvo Cars kan uw persoonlijke gegevens delen:

- met onderdelen van Volvo Cars;

- met erkende dealers en reparatiebedrijven van Volvo Cars, om u op de hoogte te stellen van product- en serviceaanbiedingen en andere berichten;

- met leveranciers die diensten aan Volvo Cars leveren, conform de overeenkomsten voor gegevensverwerking (zoals wettelijk is vereist);

- met andere zakelijke partners, om u op de hoogte te stellen van product- en serviceaanbiedingen en andere berichten, of voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden;

- gekoppeld aan de verkoop of overdracht van een onderdeel van Volvo Cars of zijn activa;

- indien dit wettelijk is vereist, bijvoorbeeld vanwege een overheidsonderzoek, geschil of andere juridische procedure of verzoek; en

- wanneer wij, in goed vertrouwen, van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, bijvoorbeeld om mogelijke schendingen van onze algemene voorwaarden te onderzoeken of fraude of andere veiligheidskwesties op te sporen, te voorkomen of openbaar te maken.

Een onderdeel van Volvo Cars dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, zal doorgaans alleen uw persoonlijke gegevens aan een derde partij bekendmaken als het daartoe uw toestemming heeft verkregen. In de volgende situaties kunnen wij echter uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming delen met anderen, tenzij wij uw toestemming in specifieke gevallen noodzakelijk achten of uw toestemming wettelijk is vereist:

- Door het voertuig geregistreerde gegevens die voor andere doeleinden verwerkt worden dan het waarborgen of ontwikkelen van onze producten en diensten, of om onze aan wettelijke verplichtingen te voldoen;

- Doorgifte van uw persoonlijke gegevens tussen onderdelen van Volvo Cars;

- Doorgifte van uw persoonlijke gegevens aan leveranciers die intern diensten leveren aan Volvo Cars;

- Situaties waarbij openbaarmaking wettelijk vereist is, en

- Situaties waarbij openbaarmaking noodzakelijk is vanwege een gerechtvaardigd belang dat door Volvo Cars wordt nagestreefd (bijvoorbeeld om onze wettelijke rechten te beschermen, zoals hierboven beschreven). 

Bij openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens aan derden of tussen onderdelen van Volvo Cars, zullen we beoordelen of de openbaarmaking extra beschermende maatregelen vereist (bijvoorbeeld wanneer een grensoverschrijdende overdracht van persoonsgegevens kan optreden).

Gegevensverwerking namens ons

Wij houden de toegang tot uw persoonlijke gegevens beperkt tot werknemers en toeleveranciers van Volvo Cars die deze informatie nodig hebben om deze namens ons te verwerken en die contractueel verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens veilig en vertrouwelijk te behandelen. Ons streven is erop gericht om diensten voor gegevensverwerking te kiezen die de integriteit van uw persoonlijke gegevens het best beschermen jegens derden.

Marketing

We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of verhandelen, tenzij wij uw toestemming hebben om dit te doen.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet met derden delen ten behoeve van hun marketingdoeleinden, tenzij we uw toestemming hebben voor dergelijke openbaarmakingen. Als u een dergelijke toestemming aan een derde partij hebt verleend, maar geen marketingmateriaal meer van deze partij wenst te ontvangen, verzoeken wij u om rechtstreeks contact op te nemen met deze derde partij.

Wij kunnen u informatie verstrekken over nieuwe producten, diensten, evenementen of vergelijkbare marketingactiviteiten. Als u zich wilt afmelden voor een bepaalde e-nieuwsbrief of vergelijkbaar communicatiemedium, volg dan de aanwijzingen in het desbetreffende medium. U kunt ook uw MyVolvo-account gebruiken om zich af te melden voor bepaalde communicatievormen van Volvo Cars of om eerder ingediende voorkeuren te wijzigen.

Websites en cookies

Alle Volvo Cars-websites die open staan voor onze klanten bevatten een online privacyverklaring en informatie over ons gebruik van cookies. Voor sommige landen is er ook een online procedure voor het accepteren of weigeren van cookies. Klik hier voor meer informatie over ons gebruik van cookies.

We moedigen u aan om bij bezoek van onze websites de van toepassing zijnde verklaringen en informatie te lezen en in overweging te nemen.

Wijzigingen

Volvo Cars behoudt zich het recht voor om dit beleid van tijd tot tijd te herzien. Onderaan dit document staat de datum van de laatste wijziging vermeld. Indien we wijzigingen aanbrengen in dit beleid en de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens behandelen, zullen we een aangepaste versie van dit beleid ter beschikking stellen.