Volvogarantier

Kontinuerlig support

Det er med garantier som med sikkerhetsdetaljer: som oftest tenker man ikke på at de finnes. Men om noe uforutsett skulle inntreffe, finnes det ikke noe som er viktigere. Garantiene er utformet for å gjøre din hverdag med bilen så trygg og bekymringsløs som mulig.

Om garantier

På grunn av spesielle lovbestemmelser i enkelte land, vil Volvoimportøren noen ganger gi spesielle garantivilkår. Disse nasjonale vilkårene gjelder bare i det landet hvor bilen er levert. Du får informasjon om eventuelle garantibestemmelser som er spesielle for landet når du kjøper bilen. I de fleste land er de nasjonale garantibestemmelsene identiske med Volvos internasjonale garantibestemmelser. Hvis landets lover gir spesielle betingelser til den som fikk bilen levert, vil Volvo rette seg etter dette, såfremt det ikke foreligger begrensninger.

Gjelder inneværende modellår

Volvogarantien og forbrukerlovgivningen

I tillegg til de garantiene som gis, har forbrukeren rettigheter etter forbrukerkjøpsloven. Uavhengig av garantivilkår, begrensninger og garantitid, har forbrukerne en frist på fem år for å reklamere etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjon i henhold til garantien vil gjelde når reklamasjonen fremmes til et autorisert Volvo-verksted. Garantiene er utstedt av Volvo Car Norway AS, Snarøyveien 32, N-1364 Fornebu eller Postboks 540, N-1327 Lysaker som importør/generalagent.

          

Garantier gjelder biler importert av Volvo Car Norway. For eldre modeller se bilens service-/garantibok.

Ulike garantier

Genuine Parts Extended Warranty

Du får Genuine Parts Extended Warranty på originale Volvodeler montert hos autorisert Volvo personbilverksted i Norge fra og med 01.09.2016.

Nybilsgaranti

Nybilsgaranti gjelder for bil og fabrikkmontert utstyr i fem år/150 000 km, avhengig av hva som kommer først, fra førstegangslevering.

Gjennomrustningsgaranti

Følger nybilgarantien, og fortsetter i 12 år.

Lakkgaranti

Følger bilens nybilgaranti på 5 år/150 000 km (det som oppstår først).

Garanti for hybridbatteriet

Følger nybilgarantien og gjelder i opptil 8 år eller 160 000 km (det som kommer først).

Tilbehørsgaranti

Volvo orginalt tilbehør ifølge Tilbehørskatalogen som leveres og monteres av en Volvo forhandler innen en måned eller 1 500 km (det som inntreffer først) etter at den nye bilen er overlevert, har 3 år/100 000 km tilbehørsgaranti. Originalt tilbehør som blir levert og ettermontert senere enn en måned/1 500 km, har 1 års garanti.

Reservedelsgaranti

Ett års reservedelsgaranti. Gjelder i ett år fra kjøpsdato for «ikke fabrikkmonterte» originale reservedeler.

Eierens ansvar

Viktigheten av godt stell

Godt vedlikehold begynner hjemme. Det finnes anvisninger i instruksjonsboken og i dette heftet for hvordan bilen stelles og brukes riktig. Hvis bilen vedlikeholdes og brukes riktig, unngår du større reparasjonsomkostninger som følge av feil bruk, forsømmelser eller dårlig vedlikehold, og dette bidrar også til en god andrehåndsverdi ved videresalg. I instruksjonsboken finnes anvisninger om enkle kontroller som bør utføres av eier eller fører regelmessig. Dette er forebyggende tiltak for å sørge for at bilen fungerer sikkert og pålitelig. Det er viktig at de gjennomføres.

              

Nybilsgaranti               

Pass på at alt nødvendig vedlikehold blir utført og at materialer som brukes, oppfyller kravene i Volvos tekniske spesifikasjoner. Hvis ikke nødvendig vedlikehold utføres i tide og i samsvar med Volvos serviceintervaller, blir garantien ugyldig for deler som påvirkes av dette.

              

Pass på at du leverer inn bilen til en Volvo-forhandler eller et verksted autorisert av Volvo for garantireparasjoner eller vedlikehold så snart en feil er oppdaget. Da blir faren for følgeskader av en feil mindre, og dermed omfanget av reparasjonene.

              

Teknikerne hos din Volvo-forhandler har nødvendig opplæring og utstyr til å kunne utføre garantiarbeid på bilen, og bruker originale Volvo deler i garantiarbeidet. Husk å ta vare på kvitteringer for utført vedlikehold, og at opplysninger om vedlikeholdet alltid føres inn i dette service- og garantiheftet.

              

Rustbeskyttelsesgaranti               

Sørg for å vedlikeholde lakk og karosseri med jevnlig rengjøring i samsvar med Volvos veiledning. Pass på at du leverer inn bilen til en Volvo-forhandler eller et verksted autorisert av Volvo for garantireparasjoner eller service så snart det oppdages rust. Da blir faren for følgeskader av rusten mindre, og dermed omfanget av reparasjonene.

              

Gjenvinning               

Det er viktig for miljøet at du gjenvinner/resirkulerer alle bildeler på best mulig måte. Hvis bilen skal "skrotes", skal den bringes til et autorisert eller godkjent gjenvinningsanlegg ("bilopphogger"). Du får mer opplysninger om dette hos din forhandler, eller på www.volvocars.com.

              

Hovedservice               

Det er svært viktig at service utføres gjennom hele bilens levetid, etter den avstanden eller tidsintervallene (det som kommer først) som tidligere angitt. For å sikre at du fortsatt får utbytte av Volvogarantien din, må du:

              

• Passe på at bilen blir ettersett i henhold til Volvos serviceprogram, som beskrevet i servicedokumentasjonen. Hver service må fullføres ± 1 måned eller ± 1250 km etter angitt serviceintervall.

              

• Rapportere om alle defekter og levere bilen til en Volvo-forhandler eller et autorisert Volvo-verksted umiddelbart etter at det oppstår en defekt.

              

• Sørge for riktig bruk, vedlikehold og pleie av bilen som forklart i førerhåndboken.

              

• Ta vare på kvitteringer for service og reparasjoner (servicedokumentasjon- og kvitteringer) til bruk ved senere spørsmål om bilens historikk. Det nøyaktige innholdet av hver service vil variere fra modell til modell, og etter bilens alder og kilometerstand. Forhandleren din gir deg gjerne en kopi av vedlikeholdsplanen, med liste over alt servicearbeid som gjelder din bil.

              

Volvos garantibegrensninger               

Volvogarantien omfatter ikke ansvar for tap av tid, ulemper, manglende transport eller annen tilfeldig skade eller følgeskade du (eller en annen) måtte bli utsatt for som følge av en feil som dekkes av denne garantien.

              

Garantidekning på reiser               

Volvo har et omfattende servicenettverk i de fleste deler av verden. Enhver Volvo-forhandler eller verksted autorisert av Volvo kan utføre reparasjoner etter Volvo-garantien. Under normale forhold skal du ikke bli bedt om å betale for noe garantiarbeid utført av en Volvo-forhandler eller et verksted autorisert av Volvo. Når du er på reise, er det ditt ansvar å kunne legge fram Service- og garantiheftet som fulgte med bilen (og som dokumenterer at du har rett til garantidekning og relevant vedlikehold og servicemateriale).

              

Kan du ikke gjøre dette, skal forhandleren søke råd fra landets importør eller nasjonale salgskontor. Under helt spesielle forhold kan du bli bedt om å betale for reparasjoner som dekkes av Volvogarantien. Ta i så fall vare på kvitteringen, og hvis praktisk mulig også eventuelle utskiftede deler, slik at din egen Volvo-forhandler kan ordne med rask og riktig tilbakebetaling når du kommer hjem.