Artikelversion 2022.283.0

Integritetsmeddelande – Intern kamerabevakning

Med verkan från och med:

Publicerad:

Detta dokument beskriver hur Volvo Cars (enligt definitionen nedan) behandlar dina personuppgifter när vi använder övervakningskameror på och i anslutning till våra anläggningar (nedan kallat "kamerabevakning").

Nedan kan du hitta följande information:

1. Vilka är vi

Det bolag som är ansvarigt för behandlingen av personuppgifter i samband med kamerabevakning är Volvo Car Corporation, med säte på Assar Gabrielssons väg, 405 31, Göteborg, Sverige, organisationsnummer 556074-3089, nedan kallat ”Volvo Cars”, ”vi”, eller ”oss”.

2. Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

Vi samlar in och använder bilder och videoinspelningar från övervakningskameror eftersom vi har ett berättigat intresse (artikel 6.1 f i GDPR) att skydda vår egendom, affärsverksamhet och säkerheten för vår personal och personer som besöker våra anläggningar.

3. Hur länge vi behåller dina uppgifter

Inspelningarna från övervakningskamerorna sparas i högst 30 dagar från inspelningsdatumet. Om vi misstänker att ett brott har begåtts lagras och används inspelningarna så länge som behövs för att polisen ska kunna slutföra brottsutredningen. Vid utredning av brott mot interna riktlinjer lagras och används inspelningarna så länge som behövs för att utredningen och eventuella externa rättsprocesser ska kunna slutföras.

Efter ovan angivna lagringstider raderas inspelningarna.

4. Vilka vi delar dina personuppgifter med

Vi delar dina personuppgifter med följande kategorier av tredje part, grundat på deras behov av dem:

  • Våra personuppgiftsbiträden som stöder vår verksamhet i allmänhet, såsom leverantörer av IT-lösningar;
  • Våra personuppgiftsbiträden som hanterar kamerabevakning har i sina avtal getts begränsade möjligheter att använda dina personuppgifter för något annat ändamål än att tillhandahålla tjänster till oss enligt alla gällande avtal om databehandling.
    • Safeteam (Sverige) – Kamerainstallation och support.
    • Securitas (EU) – Vakttjänster.

5. Dina rättigheter i samband med den uppgiftsbehandling vi utför

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) har du vissa specifika rättigheter gällande de personuppgifter vi behandlar. Du har rätt att återkalla ditt samtycke eller invända mot vår behandling av dina uppgifter, få tillgång till de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller begränsning av uppgifterna, begära att få uppgifterna överförda till en annan juridisk person, begära att vi raderar uppgifterna och, slutligen, lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten.

Detaljuppgifter om dina rättigheter - vad de innebär, när och hur du kan utöva dem - finns i vår Integritetspolicy för kunder.

6. Kontaktinformation

För att hävda dina rättigheter, använd motsvarande webbformulär som nämns ovan. Om du har några andra frågor beträffande ämnet skydd av personuppgifter, kan du kontakta oss med följande kontaktuppgifter:

Volvo Car Corporation

Postadress: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Sverige

E-post: globdpo@volvocars.com

7. Ändringar av vårt integritetsmeddelande

Vi förbehåller oss rätten att, enligt vårt godtycke, ändra vår integritetspraxis och när som helst uppdatera eller ändra detta integritetsmeddelande. När vi gör väsentliga ändringar av detta meddelande, och särskilt när detta meddelande ligger till grund för ditt samtycke, kommer vi att informera dig om dessa ändringar.

Detta integritetsmeddelande är aktuellt från det datum som anges överst i dokumentet.