Artikelversion 2021.117.0

Integritetsmeddelande för Volvobilen

Med verkan från och med:

Publicerad:

Detta integritetsmeddelande förklarar hur Volvo Cars (som definieras nedan) behandlar bilgenererade uppgifter när kunder använder ett Volvo-fordon och tillhörande anslutna tjänster som tillhandahålls av Volvo Cars.

Detta dokument förklarar endast behandlingen av personuppgifter som är kopplade till funktionerna i de nyaste Volvo-bilmodellerna. Förklaringen av själva funktionerna finns i ägarmanualen för relevant modell. Observera att detta meddelande har företräde om det finns någon avvikelse mellan detta meddelande och ägarmanualen vad gäller behandlingen av personuppgifter. Eftersom manualen förklarar alla funktioner kommer den dessutom att innehålla indikationer på att data bearbetas även för andra funktioner än de nedanstående – det beror antingen på att uppgifterna behandlas lokalt för dessa funktioner (dvs. de lämnar inte bilen) och de därmed inte blir föremål för behandling av Volvo Cars, eller på att de hänvisar till behandling av personuppgifter av tredje part som separata personuppgiftsansvariga (till exempel Google i fallet med Android Automotive infotainment-system).

Eftersom behandlingen av uppgifter beror på de tjänster som bilen är utrustad med och de tjänster du väljer att aktivera, presenterar detta dokument den största möjliga databehandlingen. Det säger sig självt att om du har en bil av äldre modell, eller om en ny modell inte är utrustad med en viss funktion, kommer databehandlingen i samband med den funktionen inte att ske.

Detta integritetsmeddelande gäller inte:

 • Specialfordon (t.ex. polisbilar),
 • Behandling av personuppgifter som inte lämnar bilen (lokal behandling),
 • Behandling av personuppgifter när du interagerar med en av våra återförsäljare (till exempel när du köper din bil),
 • Din användning av programvara och appar/tjänster från tredje part i bilen (t.ex. Google Automotive och alla appar i bilens infotainmentsystem),
 • Din användning av Volvo cars mobilappar, såsom appen Volvo On CallVolvo Cars.
 • Din användning av tredjepartstjänster baserade på bildata (såsom pay-as-you-drive-försäkring),
 • Tillhandahållandet av internettjänsten i din bil, som levereras av en mobiloperatör som är oberoende av Volvo Cars.

Nedan kan du hitta följande information:

1. Vem som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter

Det bolag som är ansvarigt för behandlingen av personuppgifter som avses nedan är Volvo Car Corporation, med säte på Assar Gabrielssons Väg, 405 31 Göteborg, Sverige, organisationsnummer 556074-3089, nedan kallat "Volvo Cars", "vi" eller "oss". I vissa situationer har behandlingen av personuppgifter gemensamma personuppgiftsansvariga, vilka identifieras i respektive avsnitt. I alla situationer har dock de gemensamma personuppgiftsansvariga kommit överens om att informationen tillhandahålls av dig av Volvo Cars och att du kan utöva dina rättigheter (se avsnitt 3 nedan).

2. Vilka personuppgifter vi samlar in och vad som händer med dem

2.1. Behandling av personuppgifter medan du kör

2.1.1. Analys av fordonsdata

Vi behandlar fordonsdata (listade nedan) för att få statistisk information om våra fordon och hur de används. Vi använder denna information för forsknings- och utvecklingsändamål, i synnerhet för att förbättra och övervaka fordonens kvalitet och deras säkerhetsfunktioner. Detta tjänar också till att hantera Volvo Cars garantiåtaganden och uppfylla våra juridiska krav på övervakning av utsläpp.

Datakategorier som används:

 • Fordonsidentifieringsnummer (VIN),
 • Identifierare av fordonets hård- och mjukvaruversioner,
 • Diagnostiska felkoder (DTC).

Volvo Cars samlar också in följande information om fordonets högspänningsbatteri (i förekommande fall):

 • Högspänningsbatteriets ID, kapacitet och hälsotillstånd,
 • Information om fordonsmarknaden,
 • Laddstolpsinformation (t.ex. tillgänglighetsstatus, effekttyp, pol-ID, etc.);
 • Diagnostiska data under laddning (t.ex. varaktighet, laddningsstatus, spänningsvariationer etc.).

Den rättsliga grunden för behandlingen av de uppgifter som nämns ovan är ditt samtycke (GDPR, artikel 6.1 a).

Uppgifterna om fordonsidentifieringsnummer (VIN), identifierare av fordonets hård- och mjukvaruversioner och diagnostiska felkoder (DTC), bevaras i två år, medan uppgifterna om fordonets högspänningsbatteri bevaras under batteriets livstid.

När det gäller hybrid- eller elfordon delar Volvo Cars och Polestar Performance AB (ett svenskt företag med huvudkontor i Göteborg, Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31, Sverige, nedan kallat "Polestar") analysdata från sina respektive fordon. De analysdata som utbyts mellan Volvo Cars och Polestar, enligt listan ovan, är av rent teknisk karaktär och omfattar inte faktiska kunduppgifter. Analysdata som samlats in via Volvo Cars och Polestars plattformar utbyts mellan de två företagen i syfte att förbättra och övervaka fordonets kvalitet, prestanda för el- och hybridfunktionerna samt säkerhetsfunktionerna.

Som så kallade gemensamma personuppgiftsansvariga enligt GDPR är Volvo Cars och Polestar gemensamt ansvariga för denna bearbetning av analysdata. Volvo Cars och Polestar har kommit överens om att Volvo Cars ansvarar för att tillhandahålla information till sina kunder och att rättigheterna i enlighet GDPR kommer att utövas av Volvos kunder i förhållande till Volvo Cars. Du kan läsa om detta i avsnitt 3 nedan (vilka rättigheter du har i förhållande till den uppgiftsbehandling vi utför).

2.1.2. Trådlösa programvaruuppdateringar

För att kunna underhålla fordonsprogramvaran och tillhandahålla nödvändiga uppdateringar direkt behandlar vi följande uppgifter:

 • Fordonsidentifieringsnummer (VIN),
 • Fordonets programvaruversion,
 • Diagnostiska felkoder samt
 • Fordonets tillverkningsdatum.

Vi behandlar ovannämnda uppgifter om du samtycker till detta (GDPR, artikel 6.1 a). Om du vägrar att ladda ner programvaruuppdateringar kommer du inte att kunna använda våra uppdaterade tjänster, eller så kommer du inte att kunna använda dem fullt ut. Underlåtenhet att uppdatera kan också öka risken för IT-säkerhetsincidenter, ungefär som med andra smarta enheter. Observera att du också kan välja att göra uppdateringarna i en av våra verkstäder.

Vi sparar uppgifter om de programvaruuppdateringar som gjorts för bilen under hela dess livstid.

2.1.3. Connected Safety

Våra fordon är utrustade med den extra säkerhetsfunktionen Connected Safety, som informerar dig om aktuella trafiksituationer på din färdväg. Denna information baseras på kommunikation mellan din bil och andra fordon där Connected Safety också är aktiverat (Volvos person- och lastbilar). Denna information används för att varna föraren om förändrade vägförhållanden tidigt genom att visa lämpliga varningar, så att föraren kan anpassa sin körstil därefter. Information som rör personuppgifter, i synnerhet förarens identitet, utbyts inte mellan fordon. Om ditt eget fordons varningsblinkers är aktiverade eller om ditt fordon känner av minskad friktion mellan däcken och vägen, kan information om detta dock skickas till andra fordon som närmar sig ditt eget fordon.

Tjänsten Connected Safety varnar för kommande faror på vägen (t.ex. halt väglag eller aktiverade varningslampor) men samlar också in följande data från din egen bil för att på detta sätt bidra till tjänsten:

 • Fordonsidentifieringsnummer (VIN)
 • Information om internetanslutningen (Wi-Fi/PSIM/Bluetooth)
 • Aktivering av varning för halt väglag
 • Aktivering av varningsblinker
 • Tidsstämpel för varje varning
 • Platsen där varningen aktiverades
 • 3D-vägmappning.

Vi behandlar ovannämnda uppgifter som en del i utförandet av en tjänst till dig (GDPR, artikel 6.1 b). Du kan aktivera och inaktivera tjänsten när som helst.

Dessutom behandlas ovannämnda data anonymt och överförs till Volvo Trucks (för att skapa tjänsten Connected Safety) och trafikmyndigheter (i syfte att undvika och minska de faror som vägtrafiken medför).

Vi behåller informationen i en vecka innan vi tar bort eller avpersonifierar den.

2.1.4. Trafikinformation i realtid

Tjänsten för trafikinformation i realtid tar emot vägtrafikinformation från en tredjepartsleverantör.

De data vi samlar in från bilen är:

 • Fordonets position och hastighet – dessa delas med en tredjepartsleverantör för att beräkna trängsel och för att informera dig och andra förare om det finns risk för trängsel. Dessa datapunkter är anonyma för tredjepartsleverantören.
 • Fordonsidentifieringsnummer (VIN) – detta används av Volvo Cars för att verifiera att ditt fordon abonnerar på den här tjänsten.

Bilmodeller utrustade med sensorer som kan identifiera trafikskyltar i realtid när du kör gör detta endast genom lokal behandling (i bilen).

Vi behandlar ovannämnda uppgifter som en del i utförandet av en tjänst till dig (GDPR, artikel 6.1 b). Du kan aktivera och inaktivera tjänsten när som helst.

Uppgifterna lagras av Volvo Cars så länge abonnemanget är aktivt. När abonnemanget är inaktivt lagras VIN-kod, hastighet och position i maximalt 90 dagar, såvida inte längre tid krävs enligt lokal tillämplig lag.

2.1.5. Röststyrda meddelanden

Röststyrda meddelanden är en funktion som är specifik för de bilmodeller som inte är utrustade med Android Automotive – dessa nyare bilar har ingen tjänst för röststyrda meddelanden från Volvo Cars, i stället har du möjlighet att aktivera Google Assistant. Röststyrda meddelanden är en del av ett större röstkommandosystem som låter dig styra funktioner i ditt infotainmentsystem samt skapa och skicka SMS-meddelanden genom att ge muntliga instruktioner. Vid röststyrda meddelanden används en tredjepartstjänsteleverantör, och därför är denna behandling inte möjlig i bilen. För att inleda en dialog med hjälp av röstkommandon måste du först aktivera denna funktion. Röststyrningen förblir aktiverad tills du medvetet stoppar den eller tills du inte har svarat på tre uppmaningar från systemet.

Följande uppgifter behandlas när röststyrningssystemet används:

 • Inspelade röstdata eller röstkommandon
 • Fordonsidentifieringsnummer (VIN) – detta används för att verifiera att din bil abonnerar på den här tjänsten.
 • Telefonnummer
 • Textmeddelande – Textmeddelandet som skapas av tredjepartsmeddelandet lagras i molnet och skickas tillbaka och sparas i ditt fordon. Textmeddelandet kan skickas som SMS.

Behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla röststyrningssystemet och tillhörande tjänster och på så sätt fullgöra det avtal som har ingåtts med dig (GDPR, artikel 6.1 b). Om du inte tillhandahåller dina uppgifter kan du inte använda röststyrningssystemet.

Dessa inspelade röstdata kommer att delas med tjänsteleverantören för att du ska kunna använda tjänsten. Det resulterande textmeddelandet delas av tjänsteleverantören med oss och skickas sedan till ditt fordon. Tjänsteleverantören är en separat personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter.

2.2. Behandling i händelse av en incident

I händelse av en incident eller olycka kommer personuppgifter att behandlas för följande ändamål under en viss tidsperiod:

2.2.1. Active Safety Data Recorder (ASDR)

Det primära syftet med Active Safety Data Recorder (ASDR) är att registrera uppgifter relaterade till trafikolyckor eller kollisionsliknande situationer. Denna information kommer att behandlas av vår forsknings- och utvecklingsavdelning för att hjälpa oss att bättre förstå de omständigheter under vilka trafikolyckor och skador uppstår.

Om du aktiverar den här tjänsten kommer Volvo Cars att samla in och behandla följande uppgifter för framtida utvecklingsändamål och aktiva säkerhetsrelaterade klagomål:

 • Fordonsidentifieringsnummer (VIN),
 • Typ av säkerhetshändelse och antal förekomster
 • Framkamerabilder som tas 4 sekunder före och efter kollisionsliknande situationer,
 • Fordonets position vid tidpunkten för incidenten.

Den här funktionen registrerar bara uppgifter när en icke-trivial kollisionssituation uppstår. Den registrerar inga uppgifter under normala körförhållanden.

Vi samlar in ovannämnda uppgifter baserat på ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR) och vi behåller dem i tio år innan vi raderar eller avpersonifierar dem.

2.2.2. Event Data Recorder (EDR)

Fordonet lagrar säkerhetsrelaterad information om situationer där kollisioner uppstår eller är nära att uppstå i en Event Data Recorder (EDR) – även känd som bilens "svarta låda". Den säkerhetsrelaterade informationen innehåller uppgifter såsom:

 • Hur olika system i ditt fordon fungerade,
 • Huruvida förarens och passagerarnas säkerhetsbälten var fastspända,
 • Hur långt föraren trampade ner gas- och/eller bromspedalen, samt
 • Hur snabbt fordonet färdades.

Registreringen av uppgifterna sträcker sig vanligtvis upp till 30 sekunder. Registrering sker endast om en icke-trivial kollisionssituation uppstår. Inga uppgifter registreras under normala körförhållanden. Dessutom inkluderar registreringen inga uppgifter om vem som kör fordonet eller den geografiska platsen för kollisionen eller incidenten.

De registrerade uppgifterna behövs också för att Volvo Cars ska kunna följa de rättsliga krav som anges i lagar och av myndigheter (GDPR, artikel 6.1 c). Tillhandahållande av personuppgifter krävs därför enligt lag.

2.2.3. Nödsamtal (eCall)

Nödsamtal (eCall) är en obligatorisk tjänst som alla moderna bilar som säljs inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är utrustade med. Med eCall görs ett nödsamtal automatiskt i händelse av en allvarlig olycka, som upptäcks genom aktivering av en eller flera sensorer i fordonet; det innebär att ett nödsamtal kommer att göras av bilen automatiskt även om alla passagerare i bilen är medvetslösa, och de uppgifter som nämns nedan överförs automatiskt till callcentret. Du kan också utlösa denna funktion manuellt om du håller in SOS-knappen i minst 2 sekunder. Tänk på att detta inte rekommenderas om du inte upplever en nödsituation och att missbruk sanktioneras enligt gällande lagar.

När ett nödsamtal görs behandlas följande uppgifter:

 • Fordonsidentifieringsnummer (VIN),
 • Fordonets framdrivnings- eller motorspecifikation,
 • Fordonets modellspecifikation,
 • Tidpunkten för händelsen,
 • Platsen där händelsen inträffade,
 • Fordonets färdriktning.

Som standard dirigeras "eCall" -tjänsten i Volvo-fordon till en tredjepartsleverantör (detta kallas tredjeparts-eCall eller TPS eCall); denna leverantör varierar beroende på region, och du kan få mer information genom att kontakta oss. Du kan när som helst välja att låta samtalet dirigeras till den allmänna räddningstjänsten 112 genom att ändra i bilinställningarna.

Uppgifterna samlas bara in när ett eCall görs, och de enda parter som har tillgång till dem är Volvo Cars och den tredje part som tillhandahåller tjänsten (eller själva räddningstjänsten, om denna har valts). De kan dock vidarebefordra dessa uppgifter till specialiserade räddningstjänster (till exempel ambulans) om det behövs.

Vi behandlar dessa uppgifter i syfte att skydda förarens och andra passagerares grundläggande intressen i bilen (GDPR, artikel 6.1 d), samt för att fullgöra en rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c).

Personuppgifterna kommer att sparas i 90 dagar och behandlingen begränsas till de nödsituationer som nämns ovan.

2.2.4. Vägassistans

Vår vägassistanstjänst hjälper dig i händelse av punktering, haveri eller olycka. Om du aktiverar den svarta On Call-knappen i bilen eller använder kontaktfunktionen i appen Volvo Cars (tidigare appen Volvo on Call) ringer bilen upp vägassistanstjänsten. Denna tjänst kräver ett abonnemang. Vägassistansteamet skickar lämplig hjälp till fordonets förare vid behov, till exempel en bogserbil.

Vägassistanstjänsten erbjuds i samarbete med försäkringsbolag som varierar beroende på land – du kan få mer information genom att kontakta oss. Dessa försäkringsbolag har ett callcenter som tar emot ditt samtal.

För att kunna tillhandahålla tjänsten kommer vi att behandla följande uppgifter:

 • Fordonsidentifieringsnummer (VIN),
 • Fordonets framdrivnings- eller motorspecifikation,
 • Fordonets modellspecifikation,
 • Tidpunkten för samtalet,
 • Fordonets position vid tidpunkten för samtalet,
 • Fordonets färdriktning.

Uppgifterna samlas in automatiskt, men bara när begäran om vägassistans görs. De enda parter som har tillgång till dem är Volvo Cars och den tredje part som tillhandahåller tjänsten, men denna kommer att vidarebefordra en del av uppgifterna till de specialtjänster du begär (till exempel bogseringstjänster).

Vi behandlar dessa uppgifter i samband med att vi tillhandahåller vägassistanstjänsten till dig (GDPR, artikel 6.1 b). Vi kommer att behandla uppgifterna under en period av 8 år, förutom geolokaliseringsdata som raderas efter 90 dagar.

2.3. Behandling av uppgifter relaterade till underhåll och reparationer

2.3.1. Serviceplanering

Serviceplaneringsfunktionen är en valfri tjänst som hjälper dig att hålla din bil i gott skick och leva upp till fordonets garantivillkor genom att uppmana dig att planera dina verkstadsbesök. Med serviceplanering kan du exempelvis bli ombedd att byta vissa filter tidigare eller senare än vid den rekommenderade fasta tidsperioden, om deras faktiska slitage kräver detta. Med serviceplaneringsfunktionen sker en kontinuerlig insamling och analysering av viss diagnostikrelaterad information för att tidiga tecken på fordonsproblem ska kunna förutsägas så att du kan skapa ett underhållsprogram innan du besöker en verkstad. Serviceplaneringsfunktionen hjälper oss också att planera produktion och leverans av reservdelar, vilket är en viktig komponent i våra hållbarhetsmål och också i vår strävan att ge dig en förstklassig service- och reparationsupplevelse genom att optimera innehåll, logistik och verkstadsanvändning.

För att serviceplaneringsfunktionen ska kunna tillhandahållas kommer följande uppgifter att samlas in:

 • Uppgifter om bilen – fordonsidentifieringsnummer (VIN) samt hård- och mjukvaruversioner,
 • Status och statistik från komponenter (av motor, gasreglage, styrning, högspänningsbatterier och bromsar etc.),
 • Kördata (körsträcka, motortimmar, körförhållanden, t.ex. stads- eller motorvägskörning etc.)

Vi behandlar ovannämnda uppgifter som en del i utförandet av en tjänst till dig (GDPR, artikel 6.1 b). Du kan aktivera och inaktivera tjänsten när som helst.

Uppgifterna kommer att delas med vårt nationella säljbolag i ditt land för att administrera leveranser och bokningar, samt för att skräddarsy specialerbjudanden åt dig (notera att du bara kommer att få specialerbjudanden om du har samtyckt till detta separat). Serviceplaneringsfunktionen utför inga bokningar direkt, så uppgifterna delas inte med några verkstäder.

Vi lagrar uppgifter om bilens högspänningsbatteri och VIN-kod i 10 år för att följa upp batteriets hälsotillstånd. Övriga uppgifter kommer att sparas i 3 år.

2.3.2. Connected Service Booking

Du kan skicka en bokningsförfrågan direkt från fordonet till din verkstad för att boka tid för att få bilen servad eller reparerad. För att kunna använda den här tjänsten måste du skapa ett Volvo ID och registrera det för ditt fordon och även ansluta ditt fordon till internet. Du kan läsa mer om hur dina uppgifter behandlas när du skapar ett Volvo ID här.

Tjänsten Connected Service Booking liknar tjänsten Digital servicebokning som finns tillgänglig i Volvo Cars-appen. Volvo Cars, Volvos nationella säljbolag eller importör i ditt land samt den återförsäljare som utför tjänsten organiserar denna tjänst tillsammans, så vi är gemensamma personuppgiftsansvariga för behandlingen av dessa uppgifter. Vi har kommit överens om att informationen tillhandahålls av Volvo Cars och att du kan utöva dina rättigheter gentemot Volvo Cars (se avsnitt 3 – Dina rättigheter med avseende på behandlingen av personuppgifter nedan).

Följande uppgifter behandlas när du skickar en bokningsförfrågan:

 • Dina identifierare (Volvo ID, e-postadress, för- och efternamn)
 • Uppgifter relaterade till önskad tjänst (typ av tjänst, datum och tid, ditt meddelande till verkstaden som anges i meddelandefältet)
 • Uppgifter relaterade till den valda verkstaden (t.ex. namn och adress)
 • Beroende på begärd tjänst, fordonsidentitet, programvaruversion, felsökningskoder, servicekrav, tid sedan senaste service, vätskenivåer, vägmätarställning, samt (i förekommande fall) din egen beskrivning av syftet med bokningen

som kommer att delas med våra nationella säljbolag i ditt land och vald återförsäljare (som kan vara service-/reparationsverkstad, karosslackeringsverkstad, bilrenoveringsspecialister och billogistiktjänster).

Denna information används för att boka in service, organisera genomförandet, kontakta dig i frågor angående den service som bokats eller som direkta konsekvenser av användningen av servicen, som att skicka bekräftelser eller meddelanden. Vi behandlar dessa uppgifter för att utföra den bokning du begär (med andra ord är den rättsliga grunden för denna behandling ditt avtal med oss (artikel 6.1 b i GDPR).

Vi lagrar dina uppgifter i 15 månader, men observera att Volvos servicepartner som tillhandahåller tjänsten är föremål för olika lagrings- och dokumentationsskyldigheter och enligt lag också kan vara skyldig att lämna ut personuppgifter till myndigheterna (GDPR, artikel 6.1 c). Denna information återfinns i servicepartnerns integritetsmeddelande.

2.3.3. Diagnostisk avläsning i verkstäder

Om service eller reparationer utförs på ditt fordon av ett av våra auktoriserade servicecenter eller servicepartnerföretag, ansluts ditt fordon till systemet Vehicle Information Diagnostic for Aftersales (VIDA) för detta ändamål, och vi erhåller följande information om problemet:

 • Diagnoser,
 • Felkoder,
 • Uppgifter om fordonet (VIN-kod, programvaruversion) och fordonets skick.

Dessa uppgifter är av rent teknisk karaktär och vi behandlar dem för att följa upp kvaliteten på våra bilar och hantera våra produkttillverkares skyldigheter, för produktutvecklings- och säkerhetsuppföljningsändamål (vid behov). Dessa uppgifter sparas under fordonets livstid.

Vi behandlar dessa uppgifter på grundval av våra berättigade intressen som nämnts tidigare (GDPR, artikel 6.1 f), och i förekommande fall även för att fullgöra rättsliga och andra officiella förpliktelse, såsom säkerhetsrelaterade återkallelser (GDPR, artikel 6.1 c).

2.3.4. Utsläppsrapportering

När du besöker en auktoriserad Volvoverkstad eller servicepartner samlas utsläppsdata från din bil in och skickas till oss för att rapporteras i enlighet med förordning (EU) 2021/392. Denna insamling av data sker varje gång din bil servas, såvida du inte informerar serviceverkstaden om att har en invändning mot detta.

Följande uppgifter samlas in:

 • Utsläppsdata: huvudsakligen total bränsleförbrukning (livstid), total körsträcka (livstid), total nätenergi till batteriet (livstid) – med flera uppdelningar enligt bilaga XXII till förordning (EU) 2017/1151,
 • Information om fordonet (VIN-kod).

Vi lagrar utsläppsdata tills den informationen har rapporterats.

2.3.5. Felrapportering

Denna funktion hjälper Volvo Cars att samla in rapporter om programvarufel. Denna datainsamling sker när du besöker en auktoriserad Volvo-verkstad eller servicepartner. Med hjälp av sådana rapporter kan vi korrigera programvarufel och hålla vår programvara i gott skick. Rapporten behandlas sedan internt av Volvo Cars för att vi ska kunna förstå effekterna av programvarufelen.

När den funktionen är aktiverad samlar och bearbetar Volvo Cars in nedanstående uppgifter:

 • Fordonsidentifieringsnummer (VIN)
 • Startdiagnostik
 • Fordonskonfiguration
 • Huvudenhetens lokala konfiguration
 • Android Automotive-diagnostik
 • Fordonets nätverksdiagnostik
 • Programvaruversioner
 • Rapporter och loggfiler riktade till utvecklare

2.4. Tredjepartsappar

Infotainmentsystemet för nya bilmodeller körs på operativsystemet Google Android Automotive. I detta avseende är Google en oberoende personuppgiftsansvarig när det gäller behandling av dina personuppgifter.

Tredjepartsappar som du laddar ner i bilen från Google Play Butik erbjuds också av oberoende personuppgiftsansvariga, på samma sätt som för en smarttelefon. För ytterligare information hänvisas till de enskilda tjänsteleverantörernas egna villkor samt deras integritetsmeddelanden.

2.5. Förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter

Ibland får vi förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter (polis, tullmyndigheter osv.) om att tillhandahålla olika typer av uppgifter relaterade till våra bilar. I allmänhet tillhandahåller vi endast personuppgifter när det krävs enligt lag (GDPR, artikel 6.1 c). Vi tillhandahåller uppgifter som är av teknisk karaktär och som inte går att koppla till en enskild person (t.ex. serienummer på en bildel kopplad till en VIN-kod, servicehistorik för en VIN-kod etc.).

När vi får en begäran från en brottsbekämpande myndighet om att tillhandahålla personuppgifter men inte är juridiskt skyldiga att tillhandahålla dessa uppgifter, gör vi en bedömning av nödvändigheten av och proportionaliteten hos den begärda informationen och vi kan besluta att tillhandahålla alla eller en del av de begärda uppgifterna (GDPR, artikel 6.1 f).

Vi för register över dessa förfrågningar och svar, utan de faktiska uppgifterna (i de fall sådana uppgifter har tillhandahållits), men detta är inte någon ytterligare behandling av personuppgifter.

3. Dina rättigheter i samband med behandling av personuppgifter

Som registrerad har du specifika lagstadgade rättigheter som beviljas av Allmänna dataskyddsförordningen beträffande de personuppgifter vi behandlar om dig. Dessa förklaras kortfattat nedan och du kan utöva dem genom att fylla i det särskilda formulär som anges nedan.

 1. Rätt till återkallande av samtycke: Om du har samtyckt till behandling av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla detta samtycke med framtida verkan.
 2. Rätt att komma åt dina personuppgifter: Du kan be oss om information beträffande de personuppgifter om dig som vi lagrar. Vi förser dig med en kopia av dina personuppgifter på begäran. Om du begär ytterligare kopior av dina personuppgifter kan vi debitera dig en rimlig avgift, som vi baserar på administrationskostnaderna. Du har rätt till information om våra säkerhetsåtgärder vid överföring av dina personuppgifter till ett land utanför EU eller EES om du begär att vi bekräftar ifall vi behandlar dina personuppgifter, och ifall vi överför dina personuppgifter till ett land utanför EU och EES.
 3. Rätt till rättelse: Du kan begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som rör dig. Vi gör rimliga ansträngningar att hålla de personuppgifter vi har i vår besittning eller kontroll och som används löpande, exakta, fullständiga, aktuella och relevanta, baserat på den senaste information som vi har tillgänglig.
 4. Rätt till begränsning:Du kan begära av oss begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, om:
  1. du bestrider exaktheten hos dina personuppgifter, under den tid vi behöver bekräfta exaktheten
  2. behandlingen är olaglig och du begär begränsning av behandlingen i stället för radering av dina personuppgifter
  3. vi inte längre behöver dina personuppgifter för behandlingsändamålet men du behöver dem för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller
  4. du protesterar mot behandlingen medan vi kontrollerar om våra legitima syften åsidosätter dina.
 5. Rätt till portabilitet:Du har rätt att få de personuppgifter du har försett oss med, och om det är tekniskt möjligt, begära att vi överför dina personuppgifter (som du har försett oss med) till en annan organisation, om:
  1. vi behandlar dina personuppgifter på automatiskt sätt
  2. vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på ditt samtycke, eller vår behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna genomföra ett avtal där du ingår som en part
  3. du har försett oss med dina personuppgifter, och
  4. din rätt till portabilitet inte inverkar negativt på andra personers rättigheter eller frihet. Du har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, ofta använt och maskinläsbart format.
  • Din rätt att få dina personuppgifter får inte ha någon negativ inverkan på andra personers rättigheter eller frihet. Din rätt att få dina personuppgifter överförda från oss till en annan organisation är en rätt du har om en sådan överföring är tekniskt möjlig.
 6. Rätt till radering: Du har rätt att begära att vi raderar de personuppgifter som vi behandlar om dig. Vi måste uppfylla denna begäran om vi behandlar dina personuppgifter, om inte behandlingen är nödvändig:
  1. för att utöva rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet
  2. för att uppfylla en lagstadgad förpliktelse som kräver behandling enligt unions- eller medlemsstatslagstiftning som vi omfattas av
  3. för arkiveringsändamål i allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningssyften eller statistiksyften, eller
  4. för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 7. Rätt att invända: Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter på grund av din specifika situation, om behandlingen inte baseras på ditt samtycke utan på våra legitima intressen eller någon tredje parts legitima intressen. I så fall ska vi inte längre behandla dina personuppgifter, om vi inte kan uppvisa övertygande legitima skäl och ett intresse av yttersta vikt för behandlingen eller för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Om du gör invändningar mot behandlingen, ange om du också vill att dina personuppgifter ska raderas, annars begränsar vi dem bara. Du har också rätt att när som helst invända, oavsett orsak, mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring (som inkluderar profilering i den mån detta är direkt relaterat till sådan direkt marknadsföring), om sådan behandling baserades på vårt legitima intresse. Om marknadsföringen baserades på ditt samtycke kan du återkalla samtycket (se ovan).
 8. Rätt att lämna in ett klagomål: Du kan lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddstillsynsmyndighet eller till någon annan dataskyddsmyndighet i EU. Vi uppskattar dock om du först kontaktar oss så att vi kan försöka att lösa ditt problem – du hittar våra kontaktuppgifter nedan.

Du kan utöva dina rättigheter gentemot oss genom att fylla i det här formuläret, vilket hjälper oss att hantera din begäran på rätt sätt. Online-formuläret innehåller den information som vi behöver för att verifiera din identitet och granska din begäran. För begäran som görs via telefon eller e-post måste du förse oss med tillräcklig information så att vi rimligen kan verifiera att du är den person vars personuppgifter vi samlat in och i din begäran tillräckligt utförligt beskriva din begäran så att vi kan utvärdera och svara korrekt på den. Om vi inte kan verifiera din identitet för begäran om åtkomst och radering med den tillhandahållna informationen kan vi be dig om ytterligare information. Du kan utöva dessa rättigheter gentemot alla de gemensamma personuppgiftsansvariga som nämns i detta meddelande.

4. Kontaktinformation

Se avsnitt 3 ovan för information om hur du kan utöva dina rättigheter. Om du har några andra frågor beträffande ämnet skydd av personuppgifter, kan du kontakta oss med följande kontaktuppgifter:

Företag: Volvo Car Corporation

Postadress: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Sverige

E-post: globdpo@volvocars.com

Webbplats: https://www.volvocars.com/intl/support/contact

5. Ändringar i detta meddelande

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra vår integritetspraxis och uppdatera detta integritetsmeddelande efter behov. När vi gör väsentliga ändringar av detta meddelande, och särskilt när detta meddelande ligger till grund för ditt samtycke, kommer vi att informera dig om dessa ändringar. Detta integritetsmeddelande är aktuellt från det datum som anges överst i dokumentet.