Klimatkomfort vid parkering*

Klimatet i bilens kupé kan upprätthållas under parkering, t.ex. om motorn behöver stängas av men förare eller passagerare vill sitta kvar i bilen med bibehållen klimatkomfort.

Behållande av klimatkomfort är bara möjlig att direktstarta från centerdisplayen.

Funktionen utnyttjar i olika fall flera system:
  • Restvärme från motorn värmer i kallt klimat upp kupén till komforttemperatur.
  • Ventilationen kyler vid varmt klimat kupén genom att blåsa in luft utifrån.

 Varning

Lämna aldrig barn eller personer som inte kan ta sig ut själva ensamma i bilen.

 OBS

Behållande av klimatkomfort stängs av om bilen låses utifrån för att inte använda restvärme i onödan. Funktionen är tänkt att användas för att behålla klimatkomfort när förare eller passagerare är kvar i bilen.

Behållande av klimatkomfort vid kallt klimat är begränsat i tid beroende på mängden restvärme som finns tillgänglig.

  1. * Tillval/tillbehör.