Verzia článku 2021.117.0

Ochrana osobných údajov vozidla Volvo

Účinné od:

Uverejnené na:

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako spoločnosť Volvo Cars (ako je definované nižšie) spracúva údaje generované automobilmi, keď zákazníci používajú vozidlo Volvo a súvisiace služby poskytované spoločnosťou Volvo Cars.

Tento dokument iba vysvetľuje spracovanie osobných údajov spojených s vlastnosťami najnovších modelov automobilov Volvo, nenájdete tu však vysvetlenie samotných funkcií - podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke pre príslušný model. Upozorňujeme, že ak dôjde k rozporu medzi týmto oznámením a užívateľskou príručkou v súvislosti so spracovaním osobných údajov, má toto oznámenie prednosť. Pretože príručka vysvetľuje všetky funkcie, bude obsahovať informácie o spracovaní údajov aj pre ďalšie funkcie, ktoré nie sú uvedené nižšie - buď preto, že tieto funkcie využívajú lokálne spracovanie (údaje neopúšťajú automobil), a teda nepredstavujú spracovanie osobných údajov spoločnosťou Volvo Cars alebo preto, že odkazujú na spracúvanie osobných údajov tretími stranami ako samostatnými správcami (napríklad Google v prípade informačno-zábavného systému Android Automotive).

Pretože spracovanie údajov závisí aj od služieb, ktorými je vozidlo vybavené a od služieb, ktoré sa rozhodnete aktivovať, tento dokument predstavuje najširšiu možnú mieru spracovania. Je samozrejmé, že ak máte starší model automobilu alebo ak nový model nie je vybavený určitou funkciou, spracovanie údajov spojené s touto funkciou nenastane.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na:

 • Špeciálne vozidlá (napr. policajné vozidlá);
 • Spracovanie osobných údajov, ktoré neopustí vozidlo (lokálne spracovanie);
 • Spracovanie osobných údajov pri interakcii s jedným z našich maloobchodných predajcov (napríklad pri kúpe automobilu)
 • Vaše používanie softvéru a aplikácií/služieb tretích strán vo vozidle (napríklad Google Automotive a akýchkoľvek aplikácií v informačno-zábavnom systéme vozidla);
 • Vaše používanie mobilných aplikácií poskytovaných spoločnosťou Volvo Cars, napríklad aplikácie Volvo On Call/Volvo Cars;
 • Vaše používanie služieb s pridanou hodnotou od tretích strán založených na údajoch o automobile (ako napríklad poistenie podľa jazdných údajov);
 • Poskytovanie internetových služieb vo vašom automobile, ktoré poskytuje operátor mobilnej siete nezávisle od spoločnosti Volvo Cars.

Nižšie nájdete:

 1. Kto je zodpovedný za spracovanie vašich osobných údajov
 2. Aké osobné údaje zhromažďujeme a čo sa s nimi deje
  • 2.1 Spracovanie osobných údajov počas jazdy
  • 2.1.1 Analýza údajov o vozidle
  • 2.1.2 Bezdrôtové aktualizácie softvéru
  • 2.1.3 Funkcia Connected Safety
  • 2.1.4 Dopravné informácie v reálnom čase
  • 2.1.5 Hlasové správy
  • 2.2 Spracovanie v prípade nehody
  • 2.2.1 Aktívny záznamník bezpečnostných údajov (ASDR)
  • 2.2.2 Záznamník údajov o udalostiach (EDR)
  • 2.2.3 Núdzové volanie (eCall)
  • 2.2.4 Asistenčná služba
  • 2.3 Spracovanie údajov týkajúcich sa údržby a opráv
  • 2.3.1 Plánovanie servisu
  • 2.3.2 Služba Connected Service Booking
  • 2.3.3 Načítanie diagnostiky v servisných dielňach
  • 2.3.4 Hlásenie emisií
  • 2.3.5 Hlásenie chýb
  • 2.4 Aplikácie tretích strán
  • 2.5 Žiadosti výkonných zložiek
 3. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov
 4. Kontaktné údaje
 5. Zmeny tohto oznámenia

1. Kto je zodpovedný za spracovanie vašich osobných údajov

Subjekt zodpovedný za spracovanie osobných údajov označených nižšie je spoločnosť Volvo Car Corporation so sídlom Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Švédsko, registračné číslo spoločnosti 556074-3089, ďalej len „Volvo Cars", „my" alebo „nás". V niektorých situáciách má spracovanie osobných údajov spoločných správcov, ktorí sú uvedení v príslušných oddieloch. Avšak vo všetkých situáciách sa spoloční správcovia dohodli, že tieto informácie vám poskytuje spoločnosť Volvo Cars a vy môžete uplatniť svoje práva (pozri oddiel 3 nižšie).

2. Aké osobné údaje zhromažďujeme a čo sa s nimi deje

2.1. Spracovanie osobných údajov počas jazdy

2.1.1. Analýza údajov o vozidle

Údaje o vozidlách (uvedené nižšie) spracovávame za účelom získania štatistických informácií o našich vozidlách a o tom, ako sa používajú. Tieto informácie používame na účely výskumu a vývoja výrobkov, najmä na zlepšovanie a sledovanie kvality vozidiel a ich bezpečnostných prvkov. To súčasne slúži na správu záručných záväzkov spoločnosti Volvo Cars a na splnenie našich právnych požiadaviek týkajúcich sa monitorovania emisií.

Použité kategórie údajov:

 • Identifikačné číslo vozidla (VIN);
 • Identifikátory hardvérových a softvérových verzií vozidla;
 • Diagnostické chybové kódy (DTC);

Vozidlá Volvo zhromažďujú tiež nasledujúce informácie o vysokonapäťovej batérii vozidla (ak to prichádza do úvahy):

 • ID, kapacita a stav vysokonapäťovej batérie;
 • Informácie o trhu vozidiel;
 • Informácie o nabíjacej stanici (napr. stav dostupnosti, typ napájania, ID pólu atď.);
 • Diagnostické údaje počas nabíjania (napr. doba trvania, stav nabitia, kolísanie prúdu atď.).

Právnym základom pre spracovanie vyššie uvedených údajov je váš súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Údaje, ako sú identifikačné číslo vozidla (VIN), identifikátory hardvérových a softvérových verzií vozidla a diagnostické chybové kódy (DTC) sa uchovávajú 2 roky, zatiaľ čo informácie o vysokonapäťovej batérii vozidla sa uchovávajú po celú dobu životnosti batérie.

V prípade hybridných alebo elektrických vozidiel zdieľajú spoločnosti Volvo Cars a Polestar Performance AB (švédska spoločnosť so sídlom v Göteborgu, Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Švédsko, ďalej len „Polestar“) analytické údaje svojich príslušných vozidiel. Vyššie uvedené analytické údaje zdieľané medzi spoločnosťami Volvo Cars a Polestar majú čisto technický charakter a nezahŕňajú skutočné údaje o zákazníkoch. Analytické údaje zhromaždené prostredníctvom platforiem spoločností Volvo Cars a Polestar si tieto dve spoločnosti vymieňajú za účelom zlepšenia a monitorovania kvality vozidla, výkonu elektrických a hybridných prvkov a bezpečnostných prvkov.

Spoločnosti Volvo Cars a Polestar sú tzv. spoloční správcovia podľa GDPR spoločne zodpovední za toto spracovanie analytických údajov. Spoločnosti Volvo Cars a Polestar sa dohodli, že spoločnosť Volvo Cars je zodpovedná za poskytovanie informácií svojim zákazníkom a že príslušné práva priznané GDPR budú zákazníci značky Volvo uplatňovať vo vzťahu k spoločnosti Volvo Cars. Môžete si o tom prečítať v časti 3 uvedenej nižšie (Aké práva máte v súvislosti so spracovaním údajov, ktoré vykonávame).

2.1.2. Bezdrôtové aktualizácie softvéru

Aby sme mohli udržiavať softvér vozidla a priamo poskytovať potrebné aktualizácie softvéru, spracovávame nasledujúce údaje:

 • Identifikačné číslo vozidla (VIN);
 • Verzia softvéru vozidla;
 • Diagnostické chybové kódy; a
 • Dátum výroby vozidla.

Vyššie uvedené údaje spracúvame, ak s tým súhlasíte (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Ak odmietnete bezdrôtové aktualizácie softvéru, znemožní vám to používanie našich aktualizovaných služieb, prípadne ich nebudete môcť využívať v plnom rozsahu. Chýbajúca aktualizácia môže tiež zvýšiť riziko kybernetických bezpečnostných útokov, podobne ako v prípade všetkých ostatných inteligentných zariadení. Upozorňujeme, že si môžete tiež zvoliť inštaláciu aktualizácií v jednom z našich servisov. 

Záznamy o aktualizáciách softvéru vykonaných vo vozidle budeme uchovávať po celú dobu životnosti vozidla.

2.1.3. Funkcia Connected Safety

Naše vozidlá sú vybavené doplnkovou bezpečnostnou funkciou Connected Safety, ktorá vás informuje o aktuálnej dopravnej situácii na vašej trase. Tieto informácie sú založené na komunikácii medzi vašim vozidlom a ostatnými vozidlami, v ktorých je tiež aktivovaná funkcia Connected Safety (osobné a nákladné vozidlá značky Volvo). Tieto informácie slúžia na včasné upozornenie vodiča na zmenu jazdných podmienok zobrazením príslušných výstrah, ktoré vodičovi umožňujú zodpovedajúcim spôsobom prispôsobiť svoj štýl jazdy. Informácie týkajúce sa osobných údajov, najmä totožnosti vodiča, sa medzi vozidlami nevymieňajú. Ak sú však aktivované výstražné svetlá vášho vozidla alebo ak vaše vozidlo zistí znížené trenie medzi pneumatikami a vozovkou, môžu sa takéto informácie odoslať vozidlám blížiacim sa k polohe vášho vozidla.

Funkcia Connected Safety vám ponúka upozornenia na blížiace sa nebezpečenstvá na ceste (napr. šmykľavá vozovka, upozornenia na výstražné svetlá) a zároveň zhromažďuje údaje z vášho vozidla a prispieva tak k službe:

 • Identifikačné číslo vozidla (VIN)
 • Informácie o internetovom pripojení (Wi-Fi/PSIM/Bluetooth)
 • Aktivácia upozornenia na šmykľavú vozovku
 • Aktivácia výstražných svetiel
 • Časová pečiatka každého upozornenia
 • Poloha upozornenia
 • 3D mapovanie cesty.

Vyššie uvedené údaje spracovávame v priebehu poskytovania služby (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Službu môžete kedykoľvek zapnúť a vypnúť.

Vyššie uvedené údaje sa okrem toho anonymne spracúvajú a prenášajú do spoločnosti Volvo Trucks (za účelom vytvorenia služby Connected Safety) a dopravných agentúr (s cieľom odvrátiť a znížiť nebezpečenstvo, ktoré predstavuje cestná premávka).

Pred odstránením alebo anonymizáciou údajov tieto uchováme po dobu 1 týždňa.

2.1.4. Služba Dopravné informácie v reálnom čase

Služba Dopravné informácie v reálnom čase prijíma informácie o cestnej premávke od externého poskytovateľa služieb.

Údaje, ktoré zhromažďujeme z vozidla, sú:

 • Poloha a rýchlosť vozidla – tieto údaje zdieľame s externým poskytovateľom služieb na účely výpočtu dopravnej zápchy a informovania vás a ostatných vodičov o rizikách dopravnej zápchy; tieto dátové body sú pre externého poskytovateľa služieb anonymné.
 • Identifikačné číslo vozidla (VIN) – používa ho spoločnosť Volvo Cars na overenie, či má vaše vozidlo predplatné tejto služby.

Modely vozidiel vybavené snímačmi, ktoré dokážu v reálnom čase počas jazdy rozpoznať dopravné značky, to robia iba prostredníctvom lokálneho spracovania (vo vozidle).

Vyššie uvedené údaje spracovávame v priebehu poskytovania služby (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Službu môžete kedykoľvek zapnúť a vypnúť.

Údaje budú uložené spoločnosťou Volvo Cars dovtedy, kým bude predplatné aktívne. Keď je predplatné neaktívne, VIN, rýchlosť a poloha sa uchovávajú maximálne po dobu 90 dní, pokiaľ miestne právne predpisy nevyžadujú dlhší čas.

2.1.5. Funkcia Hlasové správy

Funkcia Hlasové správy je funkcia špecifická pre modely vozidiel, ktoré nie sú vybavené službou Android Automotive – tieto novšie vozidlá nemajú službu hlasových správ od spoločnosti Volvo Cars, ale máte možnosť aktivovať si službu Google Assistant. Funkcia Hlasové správy je súčasťou väčšieho systému hlasových príkazov, pomocou ktorého môžete ovládať funkcie vášho systému Infotainment, a umožňuje vám vytvárať a odosielať SMS správy pomocou slovných pokynov. Funkcia Hlasové správy využíva služby externého poskytovateľa služieb, a preto takéto spracovanie vo vozidle nie je možné. Ak chcete zahájiť dialóg pomocou hlasových príkazov, musíte najskôr aktivovať túto funkciu. Hlasové ovládanie zostane aktivované, kým ho úmyselne nezastavíte alebo kým nezareagujete na tri výzvy od systému.

Pri používaní systému hlasového ovládania sa spracúvajú tieto údaje:

 • Zaznamenané hlasové údaje alebo príkazy
 • Identifikačné číslo vozidla (VIN) – VIN sa používa na overenie, či má vaše vozidlo predplatné tejto služby
 • Telefónne číslo
 • Textová správa) – Textová správa vytvorená externým poskytovateľom služieb je uložená v cloude a odoslaná späť a uložená vo vašom vozidle. Textová správa sa dá odoslať ako SMS.

Spracovanie vašich údajov je nevyhnutné na zabezpečenie systému hlasového ovládania a poskytovanie súvisiacich služieb, a teda na plnenie zmluvy uzavretej s vami (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Ak neposkytnete vaše údaje, nebude možné používať systém hlasového ovládania.

Zaznamenané hlasové údaje sa budú zdieľať s externým poskytovateľom služieb, aby sme vám mohli službu poskytovať. Výslednú textovú správu s nami zdieľa externý poskytovateľ služieb a potom ju odošle do vášho vozidla. Externý poskytovateľ služieb je samostatným správcom týchto údajov.

2.2. Spracovanie v prípade nehody

V prípade nehody alebo (hroziacej) nehody sa osobné údaje budú po určitú dobu spracúvať na nasledujúce účely:

2.2.1. Aktívny záznamník bezpečnostných údajov (ASDR)

Primárnym účelom „Aktívneho záznamníka bezpečnostných údajov" (ASDR) je zaznamenávanie údajov týkajúcich sa dopravných nehôd alebo situácií podobných kolíziám. Tieto informácie bude spracovávať naše oddelenie výskumu a vývoja, aby nám pomohlo lepšie pochopiť okolnosti, za ktorých dochádza k dopravným nehodám, zraneniam a škodám. Ak povolíte túto službu, spoločnosť Volvo Cars zhromažďuje a spracováva nasledujúce údaje pre účely budúceho vývoja a riešenia sťažností týkajúcich sa aktívnej bezpečnosti:

 • Identifikačné číslo vozidla (VIN);
 • Typ spustenej bezpečnostnej udalosti a jej výskyty;
 • Snímky z prednej kamery sa snímajú počas 4 sekúnd pred situáciami podobnými kolíziám a po nich;
 • Umiestnenie vozidla v čase nehody.

Táto funkcia zaznamenáva údaje iba vtedy, keď dôjde k závažnejšej kolíznej situácii. Počas bežných jazdných podmienok nezaznamenáva žiadne údaje.

Vyššie uvedené údaje zhromažďujeme na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR), a uchovávame ich 10 rokov, než ich odstránime alebo anonymizujeme.

2.2.2. Záznamník údajov o udalostiach (EDR)

Vozidlo ukladá informácie týkajúce sa bezpečnosti týkajúce sa nehôd alebo hroziacich nehôd do záznamníka udalostí (EDR), ktorý sa tiež nazýva „čierna skrinka" vozidla. Informácie týkajúce sa bezpečnosti zahŕňajú údaje, ako napríklad:

 • Ako fungovali rôzne systémy vo vašom vozidle;
 • Či boli bezpečnostné pásy vodiča a spolujazdca zapnuté alebo nie;
 • Ako veľmi (ak vôbec) vodič stláčal plynový pedál a/alebo brzdový pedál; a
 • Ako rýchlo vozidlo išlo.

Zaznamenávaná doba je zvyčajne do 30 sekúnd. Zaznamenávanie prebieha iba vtedy, ak sa jedná o závažnú kolíznu situáciu. Za normálnych jazdných podmienok sa nezaznamenávajú žiadne údaje. Záznam okrem toho neobsahuje, kto riadi vozidlo, ani geografickú polohu (hroziacej) zrážky.

Zaznamenané údaje sú tiež potrebné na to, aby spoločnosti Volvo Cars umožnili plniť jej zákonné povinnosti stanovené právnymi predpismi a štátnymi orgánmi (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR). Poskytnutie osobných údajov je teda vyžadované právnymi predpismi.

2.2.3. Núdzové volanie (eCall)

Núdzové volanie (eCall) je povinná služba, ktorou sú vybavené všetky moderné vozidlá predávané v Európskom hospodárskom priestore. Služba eCall znamená, že núdzové volanie sa uskutoční automaticky v prípade vážnej nehody zistenej aktiváciou jedného alebo viacerých snímačov vo vozidle; to znamená, že služba eCall sa spúšťa automaticky, aj keď sú všetci cestujúci v bezvedomí, a nižšie uvedené údaje sa automaticky prenášajú do telefonického centra. Túto službu je možné spustiť aj manuálne, stlačením a podržaním tlačidla SOS najmenej na 2 sekundy; pamätajte si, že sa to neodporúča, pokiaľ sa nestretnete s núdzovou situáciou a zneužitie je sankcionované podľa platných právnych predpisov.

Pri uskutočnení tiesňového volania sa spracúvajú tieto údaje:

 • Identifikačné číslo vozidla (VIN);
 • Špecifikácia pohonu alebo motora vozidla;
 • Špecifikácia modelu vozidla;
 • Čas udalosti;
 • Miesto udalosti;
 • Smer jazdy vozidla.

Štandardne je služba „eCall" vo vozidlách značky Volvo smerovaná k externému poskytovateľovi služieb (nazýva sa externá služba eCall alebo TPS eCall); tento dodávateľ sa líši v závislosti od regiónu a ďalšie informácie môžete získať tak, že nás budete kontaktovať. Kedykoľvek si môžete zvoliť presmerovanie hovoru na verejnú pohotovostnú službu 112 a to príslušným upravením nastavení vozidla.

Údaje sa zhromažďujú až po využití služby eCall a jediné subjekty, ktoré k nim majú prístup, sú spoločnosť Volvo Cars a externá strana poskytujúca službu (alebo samotná pohotovostná služba, ak je vybratá). V prípade potreby však môžu tieto údaje postúpiť špecializovaným pohotovostným službám (napríklad ambulancii).

Tieto údaje spracúvame na účely ochrany životne dôležitých záujmov vodiča a ostatných cestujúcich vo vozidle (čl. 6 ods. 1 písm. d) GDPR), ako aj na základe zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR).

Osobné údaje sa budú uchovávať po dobu 90 dní a spracovanie sa obmedzuje na vyššie uvedené núdzové situácie.

2.2.4. Asistenčná služba

Naša cestná asistenčná služba vám pomôže v prípade defektu pneumatiky, poruchy alebo nehody. Aktiváciou čierneho tlačidla On Call vo vozidle alebo pomocou funkcie kontaktu v aplikácii Volvo Cars (predtým aplikácia Volvo on Call) vozidlo privolá cestnú asistenčnú službu. Táto služba funguje na báze predplatného. Cestná asistenčná služba bude schopná poslať vodičovi vozidla vhodnú pomoc, kedykoľvek ju vodič bude potrebovať, ako napríklad vyslanie odťahovacieho vozidla.

Cestná asistenčná služba sa ponúka v spolupráci s poisťovňami, ktoré sa líšia v závislosti od krajiny – ďalšie informácie získate tak, že nás budete kontaktovať. Tieto poisťovne prevádzkujú telefonické centrum, ktoré prijíma vaše hovory.

Aby sme vám mohli poskytovať službu, spracúvame nasledujúce údaje:

 • Identifikačné číslo vozidla (VIN);
 • Špecifikácia pohonu alebo motora vozidla;
 • Špecifikácia modelu vozidla;
 • Čas hovoru;
 • Miesto v čase hovoru;
 • Smer jazdy vozidla.

Údaje sa zhromažďujú automaticky, ale iba v prípade žiadosti o cestnú asistenčnú službu. Jediné subjekty, ktoré k nej majú prístup, sú spoločnosť Volvo Cars a externá strana poskytujúca službu, ktorá však postúpi niektoré z týchto údajov špecializovaným službám, ktoré požadujete (napríklad odťahové služby).

Tieto údaje spracovávame v rámci poskytovania cestnej asistenčnej služby pre vás (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Údaje budeme spracovávať po dobu 8 rokov, s výnimkou geolokačných údajov, ktoré sa odstránia po 90 dňoch.

2.3. Spracovanie údajov týkajúcich sa údržby a opráv

2.3.1. Plánovanie servisu

Funkcia plánovania servisu je voliteľná služba, ktorá vám pomôže udržiavať vaše vozidlo v dobrom stave a dodržiavať záručné podmienky vozidla tým, že vás vyzve na naplánovanie si vašich návštev v servise. Pri plánovaní servisu sa napríklad môže zobraziť výzva na výmenu niektorých filtrov skôr alebo neskôr, ako je odporúčaný pevný časový interval, ak si to vyžaduje ich skutočné opotrebovanie. Plánovanie servisu funguje tak, že sa neustále zhromažďujú a analyzujú určité diagnostické informácie o vozidle, aby sa tak predvídali skoré známky problémov s vozidlom, a potom vám pomôže nastaviť program údržby pred návštevou servisu. Funkcia plánovania servisu nám tiež pomáha plánovať výrobu a dodávku náhradných dielov, čo je dôležitá súčasť našich cieľov v oblasti udržateľnosti a tiež v našom úsilí poskytovať vám špičkové skúsenosti so službami a opravami optimalizáciou obsahu, logistiky a využitia servisu.

Aby sme vám mohli poskytovať funkciu plánovania servisu, budú sa zhromažďovať nasledujúce údaje:

 • Údaje o vozidle – identifikačné číslo vozidla (VIN), revízie hardvéru a verzie softvéru;
 • Stav a štatistika komponentov (motora, plynu, riadenia, vysokonapäťových batérií a bŕzd atď.);
 • Údaje o jazde (počet kilometrov, počet motohodín, jazdné podmienky, napr. jazda po meste – na diaľnici atď.)

Vyššie uvedené údaje spracovávame v priebehu poskytovania služby (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Službu môžete kedykoľvek zapnúť a vypnúť.

Údaje sa budú zdieľať s našou národnou predajnou spoločnosťou vo vašej krajine, aby sme mohli spravovať dodávky a rezervácie a prispôsobovať vám na mieru špeciálne ponuky (upozorňujeme, že špeciálne ponuky budete dostávať iba tam, kde ste s tým výslovne súhlasili). Plánovanie servisu nebude priamo vykonávať rezervácie, takže údaje nebudú zdieľané so servismi.

Údaje súvisiace s vysokonapäťovou batériou vozidla a číslo VIN budeme uchovávať po dobu 10 rokov, aby sme mohli sledovať stav batérie. Ostatné údaje sa budú uchovávať 3 roky.

2.3.2. Služba Connected Service Booking

Môžete odoslať požiadavku na rezerváciu priamo z vozidla do vášho servisu, aby ste sa dohodli na vykonaní servisu alebo opravy vášho vozidla. Ak chcete využívať túto službu, musíte si vytvoriť Volvo ID, zaregistrovať ho pre vaše vozidlo a tiež pripojiť vaše vozidlo k internetu. Tu si môžete prečítať viac informácií o tom, ako sa spracúvajú vaše údaje, keď si vytvoríte Volvo ID. Služba Connected Service Booking je podobná službe Digital Service Booking dostupnej v aplikácii Volvo Cars. Spoločnosť Volvo Cars, národná obchodná spoločnosť alebo dovozca spoločnosti Volvo vo vašej krajine, ako aj maloobchodník poskytujúci službu, zabezpečujú túto službu spoločne, takže sme spoločnými správcami v prípade spracovania týchto údajov. Dohodli sme sa, že tieto informácie vám poskytuje spoločnosť Volvo Cars, a že môžete uplatňovať vaše práva vo vzťahu k spoločnosti Volvo Cars (pozrite si časť 3 – Aké práva máte v súvislosti so spracovaním údajov, ktoré vykonávame uvedenej nižšie).

Pri odosielaní žiadosti o rezerváciu sa spracúvajú tieto údaje:

 • Vaše identifikátory (Volvo ID, e-mailová adresa, krstné meno a priezvisko)
 • Údaje týkajúce sa požadovanej služby (typ služby, dátum a čas, vaša správa pre servis zadaná do poľa pre správu)
 • Údaje týkajúce sa vybraného servisu (napríklad názov, adresa)
 • V závislosti od požadovaného servisu, identita vozidla, verzia softvéru, diagnostické poruchové kódy, požiadavky na servis, čas od posledného servisu, hladiny kvapaliny, stav počítadla prejazdenej vzdialenosti, ako aj váš vlastný popis účelu rezervácie (ak existuje),

ktoré budú zdieľané s našou národnou predajnou spoločnosťou vo vašej krajine a vybraným predajcom (ktorým môže byť servis/opravárenská dielňa, lakovňa karosérie, špecializovaný servis zameraný na renovácie vozidiel a logistické služby pre vozidlá).

Údaje sa použijú na rezerváciu služby, organizovanie výkonu a na to, aby sme vás kontaktovali v záležitostiach týkajúcich sa rezervovanej služby alebo v priamom dôsledku používania služby, napr. zaslanie potvrdení a oznámení. Tieto údaje sa spracovávajú za účelom vykonania rezervácie, ktorú požadujete (inými slovami, našim právnym základom pre toto spracovanie je vaša zmluva s nami (čl. 6.1. b) GDPR).

Vaše údaje budeme uchovávať po dobu 15 mesiacov, nezabudnite však, že maloobchodný poskytovateľ služieb pre spoločnosť Volvo, ktorý poskytuje túto službu, podlieha rôznym povinnostiam týkajúcim sa uchovávania a dokumentácie a môže byť podľa zákona tiež povinný, aby poskytoval osobné údaje orgánom ((čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR). Tieto informácie nájdete v predpisoch o ochrane osobných údajov servisného partnera.

2.3.3. Načítanie diagnostiky v servisoch

Ak na vašom vozidle vykonáva servis alebo opravy niektoré z našich autorizovaných servisných centier alebo partnerov, vaše vozidlo je za týmto účelom pripojené k diagnostickému informačnému systému vozidla pre popredajné služby („VIDA") a my o probléme obdržíme nasledujúce informácie:

 • Diagnózy;
 • Chybové kódy;
 • Údaje o vozidle (VIN, verzia softvéru) a stave vozidla.

Tieto údaje majú čisto technický charakter a spracúvame ich za účelom sledovania kvality našich vozidiel a riadenia našich povinností voči výrobcovi produktu, na účely vývoja produktu, ako aj následných bezpečnostných opatrení (ak je to potrebné). Tieto údaje sa uchovávajú po dobu životnosti vozidla.

Tieto údaje spracúvame v súlade s našimi oprávnenými záujmami uvedenými vyššie (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) a prípadne aj na splnenie právnych a iných úradných požiadaviek, ako sú napríklad zvolávacie akcie týkajúce sa bezpečnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR).

2.3.4. Hlásenie emisií

Keď navštívite autorizovaný servis alebo servisného partnera značky Volvo, zhromažďujú údaje o emisiách vášho vozidla, ktoré nám budú zaslané, aby sme ich mohli nahlásiť podľa nariadenia (EÚ) 2021/392. Toto zhromažďovanie údajov sa uskutoční vždy, keď je vaše vozidlo v servise, pokiaľ neinformujete maloobchodného poskytovateľa služieb o tom, že máte proti tomu námietku.

Zhromažďované údaje sú:

 • Údaje o emisiách: hlavne celková spotreba paliva (za životnosť), celková prejdená vzdialenosť (za životnosť), celková energia prijatá zo siete do batérie (za životnosť) – s niekoľkými prestávkami uvedenými v prílohe XXII nariadenia (EÚ) 2017/1151;
 • Údaje o vozidle (VIN).

Údaje o emisiách uchovávame dovtedy, kým nebudú nahlásené.

2.3.5. Hlásenie chýb

Táto funkcia pomáha spoločnosti Volvo Cars zhromažďovať hlásenia o softvérových chybách. Toto zhromažďovanie údajov sa uskutočňuje, keď navštívite autorizovaný servis alebo servisného partnera značky Volvo. Prostredníctvom tejto správy môžeme vygenerovať opravu týchto chýb a udržiavať náš softvér v dobrom stave. Správa bude potom interne spracovaná spoločnosťou Volvo Cars, aby sme pochopili dopad týchto chýb.

Po povolení tejto funkcie bude spoločnosť Volvo Cars zhromažďovať a spracovávať nasledujúce údaje:

 • Identifikačné číslo vozidla (VIN)
 • Diagnostika pri spustení
 • Konfigurácia vozidla
 • Lokálna konfigurácia hlavnej jednotky
 • Diagnostika aplikácie Android Automotive
 • Sieťová diagnostika vozidla
 • Verzie softvéru
 • Správy a protokoly zamerané na vývojárov

Vyššie uvedené údaje spracúvame, ak s tým súhlasíte (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Po spracovaní vyššie uvedených údajov odstránime alebo anonymizujeme vaše údaje na našom serveri po 90 dňoch.

2.4. Aplikácie tretích strán

Systém Infotainment nových modelov vozidiel beží na operačnom systéme Google Android Automotive. V tejto súvislosti je spoločnosť Google nezávislým správcom, pokiaľ ide o spracovanie vašich osobných údajov. Aplikácie tretích strán, ktoré si prevezmete do vozidla z lokality PlayStore, ponúkajú aj nezávislé ovládače, podobne ako to funguje v smartfónoch. Ďalšie informácie nájdete vo vlastných zmluvných podmienkach jednotlivých poskytovateľov služieb a v ich oznámeniach o ochrane súkromia.

2.5. Žiadosti od orgánov činných v trestnom konaní

Môžeme dostávať žiadosti od orgánov činných v trestnom konaní (polícia, colné orgány atď.) o poskytnutie rôznych typov údajov týkajúcich sa našich vozidiel. Vo všeobecnosti poskytujeme osobné údaje iba vtedy, ak to vyžaduje zákon (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR). Poskytujeme údaje technickej povahy, ktoré samy o sebe neodhaľujú spojenie s jednotlivcom (napr. sériové číslo dielu vozidla prepojené s číslom VIN, históriu servisu podľa čísla VIN atď.).

Keď nám je predložená žiadosť orgánu činného v trestnom konaní, ktorá zahŕňa osobné údaje, ale nemáme zákonnú povinnosť tieto údaje poskytnúť, posúdime nevyhnutnosť a primeranosť požadovaných informácií a môžeme sa rozhodnúť, či poskytneme všetky požadované informácie alebo len ich časť (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

O doručených žiadostiach a poskytnutých odpovediach vedieme záznamy bez poskytnutých skutočných údajov (ak to prichádza do úvahy), nejde však o ďalšie spracovanie osobných údajov.

3. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte osobitné zákonné práva udelené podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov týkajúce sa osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Nižšie sú tieto stručne vysvetlené a môžete si ich precvičiť vyplnením nasledujúceho formulára.

 1. Právo odvolať súhlas: Ak ste dali súhlas na spracovanie svojich osobných údajov, tento súhlas môžete kedykoľvek stiahnuť s účinkom do budúcnosti.
 2. Právo na prístup k vašim osobným údajom: Môžete si od nás vyžiadať informácie súvisiace s osobnými údajmi, ktoré o vás uchovávame. Na požiadanie vám poskytneme kópiu vašich osobných údajov. Ak si vyžiadate ďalšie kópie osobných údajov, môžeme vám zaúčtovať rozumný poplatok, ktorý bude vychádzať z administratívnych nákladov. Máte právo na informácie o našich zárukách pri prenose osobných údajov do krajiny mimo EÚ a EHP, ak nás požiadate, aby sme potvrdili, či spracúvame alebo nespracúvame vaše osobné údaje, keď prenášame vaše osobné údaje do krajiny mimo EÚ a EHP.
 3. Právo na opravu: Môžete nás požiadať o opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Vynakladáme primerané úsilie na uchovávanie osobných údajov, ktorými disponujeme, alebo ktoré kontrolujeme, a ktoré priebežne používame. Tieto údaje sú presné, úplné, aktuálne a relevantné, tak ako sú najaktuálnejšie informácie, ktoré máme k dispozícii.
 4. Právo na obmedzenie: Môžete nás požiadať o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov, ak:
  1. máte námietky proti presnosti osobných údajov na dobu, ktorú potrebujeme na overenie ich presnosti,
  2. spracovanie je nezákonné a radšej požadujete obmedzenie spracovania ako výmaz osobných údajov,
  3. viac nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely spracovania, ale vy ich požadujete na stanovenie, uskutočnenie alebo ochranu právnych nárokov, alebo
  4. máte námietky proti spracovaniu, pokiaľ my overujeme, či naše legitímne dôvody rušia tie vaše.
 5. Právo na prenosnosť: Máte právo dostať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a ak je to technicky možné požiadať, aby sme preniesli vaše osobné údaje (ktoré ste nám poskytli) do inej organizácie, ak:
  1. spracúvame vaše osobné údaje automatizovanými prostriedkami;
  2. podmieňujeme spracovanie vašich osobných údajov vašim súhlasom, alebo ak je spracovanie vašich osobných údajov potrebné na vykonanie alebo plnenie zmluvy, kde ste zmluvnou stranou,
  3. nám svoje osobné údaje poskytnete vy; a
  4. vaše právo na prenosnosť nemá nepriaznivý vplyv na práva a slobody iných osôb. Máte nárok, aby ste svoje osobné údaje dostali v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte.
  • Vaše právo na vlastné osobné údaje nesmie nepriaznivo ovplyvniť práva a slobody iných osôb. Vaše právo na prenos vašich osobných údajov od nás do inej organizácie je právo, ktoré máte, ak je takýto prenos technicky uskutočniteľný.
 6. Právo na vymazanie: Máte právo požiadať nás o odstránenie vašich osobných údajov, ktoré spracovávame. Túto požiadavku musíme splniť, ak spracúvame vaše osobné údaje, pokiaľ spracovanie nie je nevyhnutné:
  1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
  2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracovanie podľa právnych predpisov Únie alebo členských štátov, ktorým podliehame;
  3. na účely archivácie vo verejnom záujme, vedecký alebo historický výskum alebo štatistické účely, alebo
  4. na stanovenie, uskutočnenie alebo obranu právnych nárokov.
 7. Právo na námietky: Kedykoľvek môžete vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodu konkrétnej situácie, ak takéto spracovanie nemá váš súhlas, len náš oprávnený záujem alebo záujem tretej strany. V takom prípade nebudeme ďalej spracovávať vaše osobné údaje, ak nepreukážeme závažné legitímne dôvody a nadradený záujem na spracovanie alebo na stanovenie, uskutočnenie alebo obranu právnych nárokov. Ak máte námietky proti spracovaniu osobných údajov, špecifikujte, či si želáte aj výmaz svojich osobných údajov, v opačnom prípade spracovanie len obmedzíme. Máte tiež právo kedykoľvek bez ohľadu na dôvod namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (čo zahŕňa profilovanie v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom), ak bolo takéto spracovanie založené na našom oprávnenom záujme. Ak ste na marketing dali súhlas, môžete ho odvolať (pozri vyššie).
 8. Právo podať sťažnosť: Môžete podať sťažnosť miestnemu dozornému úradu na ochranu údajov alebo akémukoľvek inému úradu na ochranu údajov v EÚ. Budeme radi, ak na riešenie svojho problému oslovíte najprv nás - naše kontaktné údaje nájdete nižšie.

Vaše práva vo vzťahu k nám môžete uplatniť vyplnením tohto formulára, ktorý nám pomôže správne vyhovieť vašej žiadosti. Online formulár obsahuje informácie, ktoré potrebujeme na overenie vašej totožnosti a posúdenie vašej žiadosti. V prípade žiadostí odoslaných telefonicky alebo e-mailom nám budete musieť poskytnúť dostatočné informácie, ktoré nám umožnia primerane overiť, či ste osobou, ktorej osobné údaje sme zhromaždili a dostatočne podrobne opísať vašu žiadosť, aby sme ju mohli správne vyhodnotiť a odpovedať na ňu. Ak pomocou poskytnutých informácií nedokážeme overiť vašu totožnosť pri žiadostiach o prístup a vymazanie, môžeme vás požiadať o ďalšie informácie. Tieto práva si môžete uplatniť voči všetkým spoločným správcom uvedeným v tomto oznámení.

4. Kontaktné údaje

Informácie o uplatnení si vašich práv nájdete v časti 3 uvedenej vyššie. Ak máte nejaké ďalšie otázky súvisiace s predmetom ochrany osobných údajov, obráťte sa na nás s nasledujúcimi kontaktnými údajmi:

Spoločnosť: Volvo Car Corporation

Poštová adresa: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Švédsko

E-mail: globdpo@volvocars.com

Webová stránka: https://www.volvocars.com/intl/support/contact

5. Zmeny tohto oznámenia

Vyhradzujeme si právo podľa nášho vlastného uváženia upraviť naše postupy ochrany osobných údajov a podľa potreby aktualizovať toto oznámenie o ochrane osobných údajov. Kedykoľvek uskutočníme podstatné zmeny v tomto oznámení, a najmä ak si toto oznámenie bude vyžadovať váš súhlas, budeme vás o týchto zmenách informovať. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov je aktuálne k dátumu uvedenému v hornej časti dokumentu.