Verzia článku 2024.115.0

Vozidlo, vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Účinné od:

Uverejnené na:

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako spoločnosť Volvo Cars (ako je definovaná nižšie) spracúva údaje týkajúce sa vozidiel a súvisiacich služieb poskytovaných spoločnosťou Volvo Cars.

Vysvetlenie vlastností a funkcií vozidla nájdete v návode na použitie príslušného modelu. Upozorňujeme, že ak dôjde k rozdielom medzi týmto oznámením a návodom na použitie v súvislosti so spracovaním osobných údajov, má toto vyhlásenie prednosť.

Pretože spracovanie údajov závisí od vlastností a funkcií, ktorými je vozidlo vybavené a od služieb, ktoré sa rozhodnete aktivovať, tento dokument predstavuje najširšiu možnú mieru spracovania. Ak máte staršie vozidlo alebo ak nový model nie je vybavený určitou vlastnosťou alebo funkciou, spracovanie údajov spojené s touto funkciou nenastane.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na:

 • Špeciálne vozidlá (napr. policajné vozidlá)
 • Spracovanie osobných údajov, ktoré neopustí vozidlo (lokálne spracovanie)
 • Spracovanie osobných údajov pri interakcii s jedným z našich maloobchodných predajcov (napríklad pri kúpe automobilu)
 • Vaše používanie softvéru, aplikácií a služieb poskytovaných tretími stranami. (Ďalšie informácie nájdete vo vlastných zmluvných podmienkach jednotlivých poskytovateľov služieb, ako aj v ich zásadách/vyhláseniach ochrany osobných údajov)
 • Poskytovanie internetových služieb/konektivity vo vašom vozidle, ktoré poskytol operátor mobilnej siete nezávisle od spoločnosti Volvo Cars.

Upozorňujeme, že spoločnosť Volvo Cars má ďalšie vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ktoré by ste si mali prečítať spolu s týmito informáciami, aby ste získali úplný obraz. Nižšie sme ich pre vás uviedli. Môžete k nim ľahko pristupovať priamym použitím odkazov.

Nižšie nájdete:

1. Kto sme

Subjekt zodpovedný za spracovanie osobných údajov označených nižšie je spoločnosť Volvo Car Corporation so sídlom Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Švédsko, registračné číslo spoločnosti 556074-3089, ďalej len „Volvo Cars", „my" alebo „nás". Ak spolu s nami spracúvajú osobné údaje aj iné subjekty, tzv. spoloční správcovia, bude to uvedené.

2. Aké osobné údaje využívame a prečo

2.1 Údaje používané na účely Infotainment

2.1.1 Denník jazdy

Denník jazdy automaticky zaznamenáva všetky vaše jazdy. To môže byť užitočné, ak napríklad chcete spravovať svoje náklady na najazdené kilometre. Denník jazdy si musíte aktivovať, inak sa údaje nebudú zhromažďovať.

Ak povolíte denník jazdy, budeme zhromažďovať vaše identifikátory, ako je meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, identifikačné číslo vášho vozidla (VIN) a poloha vozidla, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa cesty, ako sú vaše trasy, čas, vzdialenosť, palivo a/alebo spotreba elektrickej energie a počet najazdených kilometrov. V závislosti od modelu vášho vozidla sa zhromažďuje iba počiatočná a cieľová poloha alebo celá trasa.

Tieto údaje spracovávame na základe vášho súhlasu.

Údaje denníka jazdy sa spravidla uchovávajú až 400 dní v závislosti od modelu vozidla. Denník jazdy môžete kedykoľvek zakázať, čím sa prestanú zhromažďovať údaje. Toto nespustí vymazanie predtým zhromaždených informácií.

2.1.2 Bezdrôtové aktualizácie softvéru

Aktualizácia softvéru vzduchom umožňuje aktualizovať a udržiavať najnovší softvér vášho vozidla bez návštevy servisu. Používanie najnovšieho softvéru zaručuje, že môžete naplno využívať naše aktualizované služby. Používaním najnovšieho softvéru zlepšujete aj svoju ochranu pred kybernetickými bezpečnostnými incidentmi.

Aby sme udržiavali softvér vozidla a poskytovali potrebné aktualizácie softvéru, spracovávame nasledujúce údaje:

 • Identifikačné číslo vozidla (VIN)
 • Verzia softvéru vozidla
 • Diagnostické chybové kódy
 • Dátum výroby vozidla
 • Špecifikácia vozidla
 • Stav inštalácie a reporty

Právnym základom pre nás na spracovanie vyššie uvedených údajov je váš súhlas.

Budeme uchovávať záznamy o aktualizáciách softvéru vykonaných po celú dobu životnosti vozidla.

S automatickými aktualizáciami softvéru môžete kedykoľvek súhlasiť alebo nesúhlasiť v nastaveniach ochrany osobných údajov. Ak súhlasíte, aktualizácie softvéru sa stiahnu automaticky a budete upozornení, keď bude aktualizácia pripravená na inštaláciu. Ak s tým nesúhlasíte, budete upozornení, keď bude k dispozícii nová aktualizácia, ktorú si môžete stiahnuť. Ak nechcete používať aktualizácie softvéru vzduchom, môžete si nechať aktualizácie nainštalovať v servisnej dielni s potrebným pripojením k našim systémom.

2.1.3 Funkcia Connected Safety

Naše vozidlá sú vybavené nami ponúkanou službou Connected Safety, ktorá vás počas jazdy informuje o aktuálnych dopravných nebezpečenstvách. Tieto informácie sú založené na informáciách odoslaných z iných vozidiel alebo, v prípade dostupnosti, z verejných zdrojov. Tieto informácie sa používajú na to, aby vás včas upozornili na meniace sa podmienky na ceste alebo potenciálne nebezpečenstvo na ceste zobrazením príslušných upozornení, čo vám umožní prispôsobiť váš štýl jazdy. Ak vaše vlastné vozidlo zistí potenciálne nebezpečenstvo na ceste, napríklad znížené trenie medzi vašimi pneumatikami a vozovkou, alebo ak sa aktivujú výstražné svetlá, táto informácia sa odošle spoločnosti Volvo Cars. Informácie sú pred odoslaním vozidlám približujúcim sa k pozícii vášho vlastného vozidla agregované a anonymizované.

Údaje, ktoré zhromažďujeme a spracovávame na podporu Connected Safety, sú:

 • Identifikačné číslo vozidla (VIN)
 • Udalosť, ako je aktivácia výstrahy na klzkej vozovke, aktivácia výstražných svetiel atď.
 • Časová pečiatka každého upozornenia
 • Miesto

Právnym základom pre nás na spracovanie vyššie uvedených údajov je plnenie zmluvy. Službu môžete kedykoľvek zapnúť a vypnúť.

Okrem toho sa vyššie uvedené údaje spracúvajú anonymne a odovzdávajú sa dopravným agentúram a spoločnostiam, aby sa predišlo a znížilo nebezpečenstvo, ktoré predstavuje cestná premávka, ale tiež, aby sa zlepšila bezpečnosť na cestách, znížili sa náklady na údržbu a prispelo sa k trvalo udržateľnému dopravnému prostrediu. Volvo Cars a Polestar Performance AB (švédska spoločnosť so sídlom v Göteborgu, Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Švédsko, ďalej len „Polestar“) sú na tieto účely spoločnými správcami. Spoločnosti Volvo Cars a Polestar sú tzv. spoloční správcovia podľa GDPR spoločne zodpovední za toto spracovanie. Spoločnosti Volvo Cars a Polestar sa dohodli, že spoločnosť Volvo Cars je zodpovedná za poskytovanie informácií svojim zákazníkom a že príslušné práva priznané GDPR budú zákazníci značky Volvo uplatňovať vo vzťahu k spoločnosti Volvo Cars.

Informácie budeme uchovávať 1 týždeň.

2.1.4 Digitálny kľúč

Digitálny kľúč môže plne nahradiť konvenčný kľúč od vozidla a umožňuje vám pohodlne zamknúť, odomknúť alebo naštartovať vozidlo pomocou smartfónu alebo inteligentných hodiniek. Okrem toho je tiež možné zdieľať váš kľúč s ďalšími používateľmi prostredníctvom rôznych digitálnych kanálov.

Digitálny kľúč vyžaduje sieťové pripojenie iba počas počiatočného jednorazového nastavenia, na zdieľanie kľúčov alebo na zrušenie kľúčov. Po nastavení bude kľúč fungovať cez Bluetooth, Near Field Communication (NFC) a Ultra-Wideband Technology (UWB). Počas nastavovania sa váš kľúč pridá do aplikácie peňaženka vo vašom inteligentnom zariadení. Z aplikácie peňaženka môžete zdieľať svoj kľúč prostredníctvom aplikácií na odosielanie správ, pošty alebo cez Airdrop®. Kľúče, ktoré zdieľate, môžete tiež jednoducho odvolať a to buď prostredníctvom aplikácie peňaženka, alebo v infotainment systéme vozidla.

Pri použití digitálneho kľúča sa spracúvajú nasledujúce údaje:

 • Identifikačné číslo vozidla (VIN)
 • Detaily vozidla
 • Stav vozidla
 • Volvo ID
 • ID kľúča
 • Priateľské meno

Právnym základom pre nás na spracovanie vyššie uvedených údajov je plnenie zmluvy.

Vaše údaje budeme uchovávať počas obdobia, keď máte platnú zmluvu.

2.1.5 Dopravné informácie v reálnom čase

Služba Dopravné informácie v reálnom čase prijíma informácie o cestnej premávke od externého poskytovateľa služieb.

Z vozidla spracovávame nasledovné údaje:

 • Poloha a rýchlosť vozidla – tieto údaje zdieľame s externým poskytovateľom služieb na účely výpočtu dopravnej zápchy a informovania vás a ostatných vodičov o rizikách dopravnej zápchy; tieto dátové body sú pre externého poskytovateľa služieb anonymné.
 • Identifikačné číslo vozidla (VIN) – používa ho spoločnosť Volvo Cars na overenie, či má vaše vozidlo predplatné tejto služby.

Modely vozidiel vybavené snímačmi, ktoré dokážu v reálnom čase počas jazdy rozpoznať dopravné značky, to robia iba prostredníctvom lokálneho spracovania (vo vozidle).

Právnym základom pre nás na spracovanie vyššie uvedených údajov je plnenie zmluvy. Službu môžete kedykoľvek zapnúť a vypnúť.

Údaje budú uložené spoločnosťou Volvo Cars dovtedy, kým bude predplatné aktívne. Keď je predplatné neaktívne, VIN, rýchlosť a poloha sa uchovávajú maximálne po dobu 90 dní, pokiaľ miestne právne predpisy nevyžadujú dlhší čas.

2.1.6 Inteligentný asistent rýchlosti (ISA)

Intelligent Speed ​​Assist (ISA) je povinná funkcia v niektorých jurisdikciách, ktorá využíva údaje o dopravných značkách na pomoc vozidlám pri dodržiavaní rýchlostného limitu. Na zistenie rýchlostného limitu na aktuálnej ceste využíva ISA navigačný systém vozidla na získanie údajov o dopravných značkách. Navigačný systém zase potrebuje polohu vozidla, aby poskytol správne údaje.

Okrem toho je spoločnosť Volvo Cars zo zákona povinná hlásiť súhrnné údaje o vašom používaní vozidla, ako napríklad:

 • koľko času alebo aké dlhé vzdialenosti ste prešli s aktivovanými alebo deaktivovanými pokročilými systémami vozidla
 • koľko času alebo ako dlho ste jazdili dodržiavaním alebo prekročením uznaných rýchlostných limitov 
 • čas, ktorý uplynul medzi aktiváciou a deaktiváciou pokročilých systémov vozidla

Na podporu ISA a reportingu sa spracúvajú nasledujúce údaje:

 • Identifikačné číslo vozidla (VIN)
 • Rýchlosť vozidla
 • Detaily vozidla (model, rok výroby)
 • Informácie generované vozidlom, jeho senzormi a systémami (varovania, poruchy, diagnostika, stav a správanie pokročilých systémov vozidla)
 • Informácie o tom, ako sa vozidlo používa a prevádzkuje (nastavenia, používanie pokročilých systémov vozidla)
 • Miesto

Právnym základom pre spracovanie vyššie uvedených údajov je plnenie našich zákonných povinností.

Informácie uchovávame, kým nie sú zhromaždené a odoslané príslušným orgánom.

2.1.7 Hlasové správy

Funkcia Hlasové správy je súčasťou väčšieho systému hlasových príkazov, pomocou ktorého môžete ovládať funkcie vášho systému Infotainment, a umožňuje vám vytvárať a odosielať SMS správy pomocou slovných pokynov. Ak chcete začať dialóg pomocou hlasových príkazov, musíte najskôr aktivovať túto funkciu. Hlasové ovládanie zostane aktivované, kým ho úmyselne nezastavíte alebo kým nezareagujete na tri výzvy od systému.

Pri použití hlasových správ sa spracúvajú nasledujúce údaje:

 • Zaznamenané hlasové údaje alebo príkazy
 • Identifikačné číslo vozidla (VIN) – VIN sa používa na overenie, či má vaše vozidlo predplatné tejto služby
 • Telefónne číslo
 • Textová správa – Textová správa vytvorená externým poskytovateľom služieb je uložená v cloude a odoslaná späť a uložená vo vašom vozidle. Textová správa sa dá odoslať ako SMS.

Právnym základom pre nás na spracovanie vyššie uvedených údajov je plnenie zmluvy.

Informácie uchováme až do odoslania správy.

2.1.8 Index kvality vzduchu

Táto funkcia zobrazuje informácie o kvalite vzduchu, ako je znečistenie a úroveň peľu.

Na začiatku sa zobrazia informácie o kvalite vzduchu zvnútra vozidla.

Ak sa rozhodnete zdieľať polohu vozidla, zobrazia sa aj informácie o kvalite vzduchu zvonku vozidla.

Právnym základom pre nás na spracovanie vyššie uvedených údajov je plnenie zmluvy.

Údaje budú vymazané po ich predstavení vo vozidle.

2.1.9 Systém dodávania máp

Niektoré z našich vozidiel si môžu vyžiadať mapové údaje z nášho systému dodávania máp. Táto služba rozšíri funkcie vozidla, ako sú Pilot Assist a adaptívny tempomat, o aktuálne mapové údaje o vašej aktuálnej polohe.

Na aktiváciu systému dodávania máp, Map Delivery System, sa spracúvajú tieto údaje:

 • Poloha - aby vozidlo mohlo požiadať o správne mapové údaje, spracuje sa približná poloha (s oblasťou nepresahujúcou 0,8 km²).

Právnym základom pre nás na spracovanie vyššie uvedených údajov je plnenie zmluvy.

Údaje budeme uchovávať až do stiahnutia mapových údajov.

2.2 Údaje použité v súvislosti s bezpečnosťou

2.2.1 Aktívny záznamník bezpečnostných údajov (ASDR)

Primárnym účelom Aktívneho záznamníka bezpečnostných údajov (ASDR) je zaznamenávanie údajov týkajúcich sa dopravných nehôd alebo situácií podobných kolíziám. Tieto informácie bude spracovávať naše oddelenie výskumu a vývoja, aby nám pomohlo lepšie pochopiť okolnosti, za ktorých dochádza k dopravným nehodám, zraneniam a škodám.

Ak udelíte súhlas, spoločnosť Volvo Cars zhromažďuje a spracováva nasledujúce údaje pre účely budúceho vývoja a riešenia sťažností týkajúcich sa aktívnej bezpečnosti:

 • Identifikačné číslo vozidla (VIN)
 • Typ spustenej bezpečnostnej udalosti a jej výskyty
 • Snímky z prednej kamery sa snímajú počas 4 sekúnd pred situáciami podobnými kolíziám a po nich
 • Umiestnenie vozidla v čase nehody

Právnym základom na spracovanie vyššie uvedených údajov je váš súhlas a uchovávame ho 10 rokov, kým ho vymažeme alebo anonymizujeme.

2.2.2 Záznamník údajov o udalostiach (EDR)

Vozidlo ukladá informácie týkajúce sa bezpečnosti týkajúce sa nehôd alebo hroziacich nehôd do záznamníka udalostí (EDR), ktorý sa tiež nazýva „čierna skrinka" vozidla. Informácie týkajúce sa bezpečnosti zahŕňajú nasledujúce údaje:

 • Ako fungovali rôzne systémy vo vašom vozidle
 • Či boli bezpečnostné pásy vodiča a spolujazdca zapnuté alebo nie
 • Ako veľmi (ak vôbec) vodič stláčal plynový pedál a/alebo brzdový pedál
 • Ako rýchlo vozidlo išlo

Zaznamenávaná doba je zvyčajne do 30 sekúnd. Zaznamenávanie prebieha iba vtedy, ak sa jedná o závažnú kolíznu situáciu.

Právnym základom pre spracovanie vyššie uvedených údajov je plnenie našich zákonných povinností.

Informácie uchováme, kým nebudú prepísané novou spúšťacou udalosťou.

2.2.3 Núdzové volanie (eCall)

Núdzové volanie (eCall) automaticky spúšťa tiesňové volanie a odosielanie údajov niektorých typov nehôd, zistenej aktiváciou jedného alebo viacerých senzorov vo vozidle. To znamená, že vozidlo automaticky zavolá eCall, aj keď sú všetci pasažieri v bezvedomí a údaje uvedené nižšie sa automaticky prenesú do call centra. eCall je možné spustiť aj manuálne stlačením a podržaním tlačidla SOS aspoň na 2 sekundy.

Pri uskutočnení volania eCall sa spracúvajú nasledujúce údaje:

 • Identifikačné číslo vozidla (VIN)
 • Špecifikácia pohonu alebo motora vozidla
 • Špecifikácia modelu vozidla
 • Čas udalosti
 • Miesto udalosti
 • Smer jazdy vozidla
 • Stav vozidla

Štandardne a tam, kde je to možné, je eCall smerovaný na externého poskytovateľa služieb (toto sa nazýva externá služba eCall alebo TPS eCall); tento dodávateľ sa líši v závislosti od regiónu a ďalšie informácie môžete získať tak, že nás budete kontaktovať ohľadom toho, ktorí dodávatelia sa využívajú vo vašej oblasti. Kedykoľvek si môžete zvoliť presmerovanie hovoru na verejnú pohotovostnú službu upravením vašich nastavení.

Údaje sa zhromažďujú až po využití služby eCall a jediné subjekty, ktoré k nim majú prístup, sú spoločnosť Volvo Cars a externá strana poskytujúca službu (alebo samotná pohotovostná služba, ak je vybratá). V prípade potreby však môžu tieto údaje postúpiť špecializovaným pohotovostným službám (napríklad ambulancii).

Právnym základom pre spracovanie vyššie uvedených údajov je plnenie našich zákonných povinností.

Údaje budeme uchovávať 200 dní a ich spracovanie je obmedzené na núdzové situácie uvedené vyššie.

2.2.4 Služby call centra

So službami call centra vám poskytujeme možnosť pripojiť sa k nášmu call centru zvnútra vozidla stlačením tlačidla „on call“/asistenčného tlačidla, prostredníctvom hovoru z aplikácie alebo priamo zavolaním na call centrum. Služby ponúkané v rámci služieb call centra sú popísané nižšie:

Asistenčná služba (RSA)

RSA zahŕňa vašu podporu, keď zaznamenáte technickú poruchu vášho vozidla, ako je defekt pneumatiky alebo porucha motora. V niektorých prípadoch je pracovník v call centre schopný poskytnúť vám pri telefonáte pokyny, ako problém vyriešiť. V iných prípadoch možno opravu vykonať na okraji cesty (nazývanú „miestna oprava“), alebo, ak to nie je možné, bude potrebné vaše vozidlo odtiahnuť do servisu. Pracovník počas hovoru posúdi, aká odpoveď je vhodná. Ak je potrebná oprava na ceste (miestna oprava alebo odťah), asistenčné vozidlá môže poskytnúť tretia strana, napríklad spoločnosť na odťah a opravu cestných vozidiel, ktorá následne spracuje súvisiace údaje.

Sledovanie odcudzeného vozidla (SVT)

SVT je spôsob lokalizácie vášho vozidla v prípade jeho odcudzenia. Odcudzenie vozidla môže nahlásiť: 

 • samotné vozidlo. Stane sa to vtedy, keď vozidlo zistí spustenie alarmu vozidla, čo spôsobí odoslanie upozornenia známeho ako „oznámenie o odcudzení“ ktorémukoľvek vodičovi s aplikáciou Volvo Cars pripojenou k vozidlu, ako aj do call centra.
 • majiteľ vozidla, ktorý zavolá do call centra.
 • miestne orgány činné v trestnom konaní (polícia). Opäť sa uskutoční hovor priamo do call centra.

Na začatie procesu SVT je potrebné podať oficiálnu policajnú správu a telefónnemu centru je potrebné predložiť číslo prípadu.

Vzdialená imobilizácia/mobilizácia vozidla (RVI/RVM)

RVI/RVM možno použiť na aktiváciu alebo deaktiváciu imobilizéra vo vozidle. Ak je aktivovaný imobilizér, vozidlo nebude možné naštartovať, kým nebude imobilizér deaktivovaný. Vozidlo je potom možné mobilizovať na diaľku. Túto službu iniciuje pracovník call centra.

Aby sme vám mohli poskytnúť vyššie popísané služby, pri kontaktovaní call centra prostredníctvom tlačidla „on call“/asistenčného tlačidla vo vozidle alebo prostredníctvom aplikácie Volvo Car automaticky zhromažďujeme nasledujúce údaje:

 • Evidenčné číslo
 • Identifikačné číslo vozidla (VIN)
 • Špecifikácia vozidla
 • Stav vozidla
 • Čas a miesto požiadavky
 • Miesto v čase hovoru
 • Smer jazdy vozidla

V závislosti od povahy a rozsahu žiadosti, pre akékoľvek vyššie uvedené služby telefonického centra možno budeme musieť spracovať ďalšie informácie potrebné na poskytnutie požadovanej pomoci, napríklad:

 • kontaktné údaje (adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo)
 • podrobnosti o poistení (číslo poistnej zmluvy a poistnej udalosti)
 • údaje týkajúce sa transakcie
 • príčinu poškodenia a informácie o servisnej dielni, ktorá vykonáva opravu

Právnym základom pre nás na spracovanie vyššie uvedených údajov je plnenie zmluvy.

Údaje budeme uchovávať 200 dní.

2.2.5 Systém detekcie vniknutia

Cieľom Intrusion Detection System (IDS) je odhaliť anomálie a porušenia, ktoré by mohli predstavovať možné hrozby pre hlavný infotainment systém. To znamená, že budeme monitorovať, ako sa softvér a aplikácie správajú, aby sme zabezpečili, že neporušujú to, čo majú povolené. IDS bude monitorovať systém v reálnom čase a hlásiť porušenia spoločnosti Volvo Cars.

Budeme spracovávať nasledujúce údaje:

 • Identifikačné číslo vozidla (VIN)
 • Časová pečiatka (presný čas, kedy k udalosti došlo)
 • Informácie súvisiace s tým, ktorý zdroj inicioval ktorý cieľ
 • Technické údaje (verzie softvéru, správy o systéme a zlyhaní, povolenia a certifikáty)

Právnym základom pre spracovanie vyššie uvedených údajov je plnenie našich zákonných povinností.

Informácie budeme uchovávať 90 dní. Údaje buď vymažeme, alebo, ak zistíme, že je potrebné údaje ponechať, na konci tohto časového obdobia ich anonymizujeme.

2.2.6 Zabezpečenie bezpečnosti batérií

Musíme zabezpečiť, aby naše vozidlá s hybridným alebo plne elektrickým pohonom boli bezpečné, aby sme ochránili našich vodičov, ich rodiny a širokú verejnosť pred nebezpečenstvom a zbytočnými nepríjemnosťami. Aby sme to zabezpečili, budeme zhromažďovať a používať informácie týkajúce sa batérií, aby sme umožnili včasné odhalenie potenciálnych problémov a identifikovali nové potenciálne typy porúch. Ak si myslíme, že je to potrebné, budeme vás tiež kontaktovať a informovať o prípadných obavách.

Údaje, ktoré zhromažďujeme a používame, sú:

 • Informácie týkajúce sa vozidla (model, rok výroby, identifikačné číslo vozidla (VIN), informácie o hardvéri a softvéri)
 • Informácie súvisiace s pohonom vozidla a akumulátorom (informácie o hardvéri a softvéri, napätie článkov, stav nabitia, informácie o nabíjaní, konfigurácie, kalibrácie, teplota, alarmy, výstrahy, poruchy, diagnostika, časové značky, stav a celkový stav)

Právnym základom na spracovanie vyššie uvedených údajov sú naše oprávnené záujmy uvedené vyššie, ako aj plnenie našich zákonných povinností, ako je napríklad vykonávanie zvolávacích kampaní v súvislosti s bezpečnosťou.

Vyššie uvedené informácie uchovávame počas celej životnosti vozidla.

2.3 Použité údaje týkajúce sa údržby a opráv

2.3.1 Plánovanie servisu

Plánovanie servisu vám pomáha udržiavať vaše vozidlo v dobrom stave a sledovať jeho aktuálny stav.

Ak je to možné vo vašej krajine, pošleme vám komunikáciu týkajúcu sa služby.

Keď má vaše vozidlo internetové pripojenie, plánovanie servisu funguje tak, že neustále poskytuje spoločnosti Volvo Cars, predajcom a servisom diagnostické údaje. Poskytovanie diagnostických údajov na diaľku umožní vašej servisnej dielni pripraviť sa na vašu nadchádzajúcu návštevu ešte lepšie. Okrem toho budú údaje zdieľané s našou národnou predajnou spoločnosťou a maloobchodníkmi, aby v prípade potreby spravovali rezervácie a dodávky dielov.

Plánovanie služieb nám tiež pomáha naplánovať výrobu a dodávku náhradných dielov, čo je dôležitá súčasť našich cieľov udržateľnosti optimalizáciou obsahu, logistiky a využitia servisných dielní.

Aby sme vám mohli poskytovať plánovanie servisu, budú sa zhromažďovať nasledujúce údaje:

 • Informácie týkajúce sa vozidla (model, rok výroby, identifikačné číslo vozidla (VIN), informácie o hardvéri a softvéri)
 • Informácie generované vozidlom, jeho senzormi a systémami (počítadlo kilometrov, servisné indikátory, alarmy, výstrahy, svetlá, poruchy, diagnostika, teplota, časové pečiatky, aktuálny stav, stav a správanie palubných systémov a funkcií)

Právnym základom pre nás na spracovanie vyššie uvedených údajov je plnenie zmluvy. Službu môžete kedykoľvek zapnúť a vypnúť.

Informácie budeme uchovávať 3 roky, okrem informácií o vysokonapäťovej batérii vozidla, ktoré sa uchovávajú 10 rokov.

2.3.2 Načítanie diagnostiky v servisných dielňach

Ak sa na vašom vozidle vykonáva servis alebo opravy v servisnom stredisku, dielni alebo u partnera, dostaneme a použijeme informácie na vyhľadávanie chýb, na spravovanie našich povinností výrobcu produktov, na účely výskumu a vývoja produktov, ako je monitorovanie a zlepšovanie kvality našich vozidiel, ich bezpečnostných prvkov a ďalších funkcií.

Údaje, ktoré zhromažďujeme a používame, sú:

 • Informácie týkajúce sa vozidla (model, rok výroby, identifikačné číslo vozidla (VIN), informácie o hardvéri a softvéri)
 • Informácie generované vozidlom, jeho senzormi a systémami (počítadlo kilometrov, servisné indikátory, alarmy, výstrahy, svetlá, poruchy, diagnostika, informácie o konektivite a sieti, certifikácie a autorizačné údaje, kalibrácie, teplota, počasie a stav vozovky, spotreba energie a paliva, časové pečiatky, aktuálny stav, stav a správanie palubných systémov a funkcií)
 • Informácie týkajúce sa spôsobu používania a prevádzky vozidla (konfigurácie, nastavenia, pripojenia zariadenia, režim používania (nabíjanie, parkovanie, jazda), informácie o nabíjaní, časové pečiatky, rýchlosť, obsadenosť pasažiermi, interakcie a používanie informačnej hlavnej jednotky (obrazovka vo vozidle), používanie služieb na diaľku, používanie funkcií vozidla, ako je plyn, brzdy, riadenie, bezpečnostné pásy a dvere)

Právnym základom na spracovanie vyššie uvedených údajov sú naše oprávnené záujmy, ako aj plnenie našich zákonných povinností, ako je napríklad vykonávanie zvolávacích kampaní v súvislosti s bezpečnosťou.

Vyššie uvedené informácie uchovávame počas celej životnosti vozidla.

2.3.3 Hlásenie chýb

Hlásenie chýb je nástroj, ktorý je možné aktivovať v dielňach, a ktorý nám umožňuje zhromažďovať informácie o chybách softvéru. Tento nástroj sa používa na identifikáciu a skúmanie vplyvu problémov a umožní nám riešiť problémy súvisiace so softvérom, ako aj udržiavať náš softvér v dobrom stave. Aktiváciou funkcie Hlásenie chýb budeme zhromažďovať a spracovávať nasledujúce údaje z vášho vozidla:

 • Informácie týkajúce sa vozidla (počet najazdených kilometrov, spotreba paliva, konfigurácia a podrobnosti o vozidle, identifikačné číslo vozidla (VIN), IP adresa a verzia softvéru)
 • Informácie generované hlavnou informačnou jednotkou, hlavnou jednotkou displeja, telematikou a anténovým modulom konektivity a ich pridruženými signálmi (GPS, DID (Data Identifier), DTC (Diagnostic Trouble Code), diagnostikou siete vozidla, diagnostikou Android Automotive, diagnostikou pri spustení a správami a protokolmi určenými pre vývojárov)
 • Informácie o interakcii medzi vodičom a vozidlom (rýchlosť, nastavenia infotainmentu, ciele navigácie, telefónny zoznam, nastavenia rádia, nastavenia aplikácií tretích strán, protokol cestnej asistencie)
 • Informácie týkajúce sa vodiča (e-mailové kontá, telefónne číslo, Volvo ID)

Právnym základom pre nás na spracovanie vyššie uvedených údajov sú naše oprávnené záujmy.

Vaše údaje budeme uchovávať až do vyriešenia problému s vaším vozidlom alebo 90 dní, podľa toho, čo nastane neskôr.

2.3.4 Rozšírená analýza údajov vozidla

Na úplné preskúmanie problémov s vaším vozidlom, na ktoré ste nás upozornili, potrebujeme použiť nasledujúce údaje z vášho vozidla spolu s niektorými základnými údajmi o zákazníkovi, ako sú meno a kontaktné údaje:

 • údaje zaznamenané záznamníkom údajov o udalostiach a inými systémami týkajúcimi sa bezpečnostného systému vozidla (rýchlosť, poloha GPS, uhol natočenia volantu, brzdná sila, rozmiestnenie a používanie bezpečnostných systémov atď.)
 • údaje o okolí (napríklad teplota, klzká cesta) zachytené inými snímačmi vozidla alebo získané od poskytovateľov takýchto informácií
 • údaje z elektronických riadiacich jednotiek vozidla, telematického a pripojovacieho anténneho modulu a informačnej hlavnej jednotky a ich pridružených signálov
 • stav vozidla (najazdené kilometre, spotreba paliva, počítadlo kilometrov a ďalšie údaje zobrazené na prístrojovej doske)
 • všetka interakcia medzi vodičom a vozidlom, ako sú zmeny rôznych nastavení, názvy účtov ako Volvo ID a Google ID a údaje súvisiace s používaním zariadenia, ktoré sa pripojilo cez Bluetooth
 • Identifikačné číslo vozidla (VIN)

Údaje sa použijú na identifikáciu potenciálnych problémov s vozidlom, riadenie potenciálneho prípadu záruky a potenciálnych problémov s bezpečnosťou produktu. Ak sa údaje nepodarí zozbierať, spoločnosť Volvo Cars nebude môcť problémy preskúmať.

Právnym základom pre nás na spracovanie vyššie uvedených údajov sú naše oprávnené záujmy.

Vaše údaje budeme uchovávať, kým sa problém s vaším vozidlom nevyrieši.

2.4 Údaje používané na účely výskumu a vývoja

2.4.1 Výskum a vývoj dopravných nehôd

Keď dôjde k dopravnej nehode na jednom z našich vozidiel, zisťujeme, čo sa stalo, za účelom zlepšenia bezpečnosti našich vozidiel, ako aj dopravného prostredia vo všeobecnosti. Ak by to bolo prospešné pre náš výskum, pošleme vám dotazník, aby sme získali ďalšie informácie o nehode.

Pri prieskume budú spracované nasledujúce údaje:

 • Kontaktné údaje
 • Informácie týkajúce sa vozidla (model, rok výroby, identifikačné číslo vozidla (VIN), evidenčné číslo, informácie o hardvéri a softvéri)
 • Informácie generované vozidlom, jeho senzormi a systémami (blízke objekty, údaje o motore, údaje zmrazených signálov, počítadlo kilometrov, počasie a stav vozovky, teplota, servisné indikátory, alarmy, výstrahy, svetlá, poruchy, diagnostika, informácie o konektivite a sieti, certifikácie a autorizačné údaje, kalibrácie, spotreba energie a paliva, časové pečiatky, aktuálny stav vozidla, stav a správanie palubných systémov a funkcií)
 • Informácie týkajúce sa spôsobu používania a prevádzky vozidla (konfigurácie, nastavenia, pripojenia zariadenia, režim používania (nabíjanie, parkovanie, jazda), informácie o nabíjaní, časové pečiatky, rýchlosť, obsadenosť pasažiermi, interakcie a používanie informačnej hlavnej jednotky (obrazovka vo vozidle), používanie služieb na diaľku, používanie funkcií vozidla, ako je plyn, brzdy, riadenie, bezpečnostné pásy a dvere a spustenie aktivácie airbagu)
 • Údaje o polohe
 • Kamerové údaje: Snímky z kamery smerujúcej von sú zachytené počas 4 sekúnd pred a po nehode

Právnym základom pre nás na spracovanie vyššie uvedených údajov sú naše oprávnené záujmy.

Vaše údaje budeme uchovávať 10 rokov.

2.4.2 Analýza údajov o vozidle

Údaje o vozidlách (uvedené nižšie) spracovávame za účelom získania štatistických informácií o našich vozidlách a o tom, ako sa používajú. Tieto informácie používame na účely výskumu a vývoja výrobkov, najmä na zlepšovanie a sledovanie kvality vozidiel a ich bezpečnostných prvkov. To súčasne slúži na správu záručných záväzkov spoločnosti Volvo Cars a na splnenie našich právnych požiadaviek týkajúcich sa monitorovania emisií.

Použité kategórie údajov:

 • Identifikačné číslo vozidla (VIN)
 • Identifikátory hardvérových a softvérových verzií vozidla
 • Diagnostické chybové kódy (DTC)

Vozidlá Volvo zhromažďujú tiež nasledujúce informácie o vysokonapäťovej batérii vozidla (ak to prichádza do úvahy):

 • ID, kapacita a stav vysokonapäťovej batérie
 • Informácie o trhu vozidiel
 • Informácie o nabíjacej stanici (napr. stav dostupnosti, typ napájania, ID pólu)
 • Diagnostické údaje počas nabíjania (napr. doba trvania, stav nabitia, kolísanie prúdu)

Právnym základom pre nás na spracovanie vyššie uvedených údajov je váš súhlas.

Údaje, ako sú identifikačné číslo vozidla (VIN), identifikátory hardvérových a softvérových verzií vozidla a diagnostické chybové kódy (DTC) sa uchovávajú 2 roky, zatiaľ čo informácie o vysokonapäťovej batérii vozidla sa uchovávajú po celú dobu životnosti batérie.

V prípade hybridných alebo elektrických vozidiel zdieľajú spoločnosti Volvo Cars a Polestar Performance AB (švédska spoločnosť so sídlom v Gothenborgu, Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Gothenburg, Švédsko, ďalej len „Polestar") analytické údaje svojich príslušných vozidiel. Vyššie uvedené analytické údaje zdieľané medzi spoločnosťami Volvo Cars a Polestar majú čisto technický charakter a nezahŕňajú skutočné údaje o zákazníkoch. Analytické údaje zhromaždené prostredníctvom platforiem spoločností Volvo Cars a Polestar si tieto dve spoločnosti vymieňajú za účelom zlepšenia a monitorovania kvality vozidla, výkonu elektrických a hybridných prvkov a bezpečnostných prvkov.

Spoločnosti Volvo Cars a Polestar sú tzv. spoloční správcovia podľa GDPR spoločne zodpovední za toto spracovanie analytických údajov. Spoločnosti Volvo Cars a Polestar sa dohodli, že spoločnosť Volvo Cars je zodpovedná za poskytovanie informácií svojim zákazníkom a že príslušné práva priznané GDPR budú zákazníci značky Volvo uplatňovať vo vzťahu k spoločnosti Volvo Cars.

2.4.3 Analýza a vylepšenia vozidla

Ak udelíte súhlas povolením funkcie Analýza a vylepšenia vozidla, budeme zhromažďovať a používať údaje (uvedené nižšie) na získanie informácií o vašom vozidle a jeho používaní. Tieto informácie používame na sledovanie porúch, výskum a vývoj produktov, napríklad na monitorovanie a zlepšovanie udržateľnosti a kvality našich vozidiel, ich bezpečnostných prvkov a ďalších funkcií. Ak si myslíme, že je to potrebné, budeme vás tiež kontaktovať a informovať o prípadných problémoch alebo poruchách.

Údaje, ktoré zhromažďujeme a používame:

 • Informácie týkajúce sa vozidla: model, rok výroby, identifikačné číslo vozidla (VIN), informácie o hardvéri a softvéri.
 • Informácie generované vozidlom, jeho senzormi a systémami: počítadlo kilometrov, servisné indikátory, alarmy, výstrahy, svetlá, poruchy, diagnostika, informácie o konektivite a sieti, certifikácie a autorizačné údaje, bezpečnostné záznamy, kalibrácie, teplota, počasie a stav vozovky, spotreba energie a paliva, časové pečiatky, aktuálny stav, stav palubných systémov a funkcií, správanie palubných systémov a funkcií a výstup palubných systémov a funkcií.
 • Informácie týkajúce sa spôsobu používania a prevádzky vozidla: konfigurácie, nastavenia, pripojenia zariadenia, pripojený príves, režim používania (nabíjanie, parkovanie, jazda), informácie o nabíjaní, časové pečiatky, rýchlosť, obsadenosť pasažiermi, interakcie a používanie hlavnej jednotky infotainment (obrazovka vo vozidle), používanie služieb na diaľku, používanie funkcií vozidla, ako je plyn, brzdy, riadenie, bezpečnostné pásy a dvere.
 • Údaje o polohe: Poloha sa zhromažďuje v nasledujúcich prípadoch.
  • incidenty (takmer nehody) a nehody;
  • či bola aktivovaná funkcia eCall; a
  • v prípade problémov s pripojením.
  Poloha sa priebežne zhromažďuje aj z bezpečnostných funkcií, autonómnej jazdy a pokročilých asistenčných systémov.
 • Údaje z kamery: snímajú sa obrazy z kamery smerujúcej von
  • v súvislosti s incidentmi a nehodami; a
  • nepretržite z bezpečnostných funkcií, autonómnej jazdy a pokročilých asistenčných systémov.

Právnym základom pre zber a používanie vyššie uvedených údajov je váš súhlas.

Údaje uchovávame päť rokov, okrem informácií o vysokonapäťovej batérii vozidla, ktoré sa uchovávajú počas životnosti batérie. Po uplynutí piatich rokov údaje vymažeme alebo, ak vidíme potrebu ich uchovávania, zabezpečíme ich úplnú anonymizáciu.

2.5 Hlásenie emisií

Ak máte vozidlo so spaľovacím motorom a navštívite autorizovaný servis Volvo alebo servisného partnera, zozbierajú údaje z vášho vozidla, ktoré nám budú zaslané na nahlásenie v súlade s platnou legislatívou. K tomuto zberu údajov dochádza pri každom servise vášho vozidla, pokiaľ neinformujete servisného partnera, že máte námietky.

Zhromažďované údaje sú:

 • Identifikačné číslo vozidla (VIN)
 • Informácie súvisiace s emisiami: celková spotreba paliva (celá životnosť), celková prejdená vzdialenosť (celá životnosť), celková energia zo siete do batérie (celá životnosť) – s niekoľkými rozpismi podľa potreby podľa platných zákonov

Právnym základom pre spracovanie vyššie uvedených údajov je plnenie našich zákonných povinností.

Vyššie uvedené informácie sa uchovávajú až do nahlásenia údajov.

2.6 Žiadosti výkonných zložiek

Osobné údaje sa musia alebo môžu poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní (napr. polícii, súdom), na splnenie zákonnej povinnosti alebo nášho oprávneného záujmu na poskytnutie údajov, pri podozrení zo spáchania trestného činu alebo, ak je to potrebné na preukázanie, uplatnenie alebo obranu proti právnym nárokom.

Orgánom činným v trestnom konaní poskytujeme čo najmenšie potrebné množstvo osobných údajov. Príkladom typu údajov, ktoré môžeme poskytnúť, je sériové číslo automobilovej súčiastky spojené s číslom VIN alebo číslom IMEI.

3. Zdieľanie vašich osobných údajov

Údaje zdieľame s rôznymi organizáciami, aby sme mohli viesť naše podnikanie, udržiavať s vami vzťah a poskytovať vám produkty a služby. Tieto situácie popisujeme nižšie.

Ak tieto organizácie označujeme ako našich „dodávateľov“, „spracovateľov“ alebo „subdodávateľov“, každá z týchto organizácií je zmluvne obmedzená vo svojej schopnosti používať vaše osobné údaje na akýkoľvek iný účel, ako je poskytovanie služieb nám alebo v našom mene, podľa našich pokynov. V každom prípade zdieľame len tie osobné údaje, vrátane údajov telematiky, ktoré považujeme za nevyhnutné na dosiahnutie príslušného účelu.

Ostatné spoločnosti skupiny v rámci Volvo Cars a jej subdodávatelia

 • Osobné údaje sú prenášané do iných spoločností skupiny za účelom starostlivosti o zákazníkov, poskytovania našich produktov a služieb a poskytovania IT systémov na podporu podnikania a ukladanie údajov.

IT dodávatelia a ich subdodávatelia

 • Osobné údaje sa prenášajú k IT dodávateľom, ktorí nám dodávajú všeobecné systémy podpory podnikania, ako sú napríklad poskytovatelia softvéru a dátových úložísk.

Orgány činné v trestnom konaní (napr. polícia, súdy)

 • Osobné údaje sa musia alebo môžu poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní (napr. polícii, súdom), na splnenie zákonnej povinnosti alebo nášho oprávneného záujmu na poskytnutie údajov, pri podozrení zo spáchania trestného činu alebo, ak je to potrebné na preukázanie, uplatnenie alebo obranu proti právnym nárokom.

Iní poskytovatelia služieb (ako sú operátori mobilných sietí, poskytovatelia pripojenia a poskytovatelia nabíjania)

 • Môžeme zdieľať informácie z vozidla a informácie o predplatnom, aby sme povolili služby na účely sledovania porúch a zlepšovania služieb.

Akákoľvek vami schválená strana

 • Môžete nás, napríklad požiadať, aby sme poskytli údaje o vozidle tretej strane, napríklad poisťovni, ktorá pre vás pripraví ponuku poistenia.

Vlastníci vozidiel 3. strán

 • Napríklad spoločnosti zaoberajúce sa správou vozového parku alebo prenájmom vozidiel môžu spracúvať údaje generované vozidlom a vašou jazdou, vrátane údajov o polohe vozidiel, ktoré vlastnia alebo spravujú.

Maloobchodník, opravári, servisné dielne

 • Osobné údaje sa prenášajú za účelom poskytovania služieb, vyhľadávania porúch, údržby a opráv.

4. Vaše práva a kontroly

Máte osobitné zákonné práva týkajúce sa osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Práva sa môžu líšiť v závislosti od toho, v ktorej jurisdikcii sa nachádzate a od povahy spracovania.

Vo všeobecnosti sa vaše práva týkajú možnosti:

 • odvolať svoj súhlas
 • namietať proti nášmu spracovaniu vašich údajov
 • požiadať o kópiu údajov, ktoré o vás uchovávame (tzv. prístupové právo subjektu)
 • požiadať o prenos údajov k inému subjektu (tzv. prenosnosť údajov)
 • požiadať o opravu alebo obmedzenie údajov
 • požiadať o vymazanie údajov (tzv. právo byť zabudnutý)

Ako už bolo spomenuté, tieto práva nie sú absolútne a v niektorých prípadoch zákon o ochrane údajov obmedzuje ich uplatňovanie. Ak by to bol prípad vašej požiadavky, vždy vám vysvetlíme, prečo nemôžeme vašu požiadavku splniť.

Ak by ste chceli odoslať žiadosť o uplatnenie práv, môžete nás kontaktovať vyplnením tohto formulára. Prosíme vás, aby ste použili formulár, pretože obsahuje informácie, ktoré potrebujeme na overenie vašej totožnosti a efektívne spracovanie vašej žiadosti. Ak by ste však radšej formulár nepoužívali, vždy nás môžete kontaktovať a odoslať svoju žiadosť pomocou kontaktných informácií v ďalšej časti.

Máte tiež právo podať sťažnosť vášmu miestnemu úradu na ochranu údajov, ak máte pochybnosti o tom, ako používame vaše osobné údaje. Ocenili by sme však, keby ste nás najprv oslovili a oznámili svoje obavy priamo nám, aby sme sa ich mohli pokúsiť spoločne vyriešiť. Naše kontaktné informácie nájdete nižšie.

5. Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek otázky o tom, ako používame vaše osobné údaje, môžete nás kontaktovať na adrese dataprotection@volvocars.com alebo u pracovníka spoločnosti Volvo Car Corporation pre ochranu údajov nasledovne:

Poštová adresa: Volvo Car Corporation, do pozornosti: Úradník zodpovedný za ochranu osobných údajov, dep 50099, VAK, 405 31 Gothenburg, Švédsko.

Email: globdpo@volvocars.com

6. Aktualizácie tohto oznámenia

Neustále vyvíjame naše produkty a služby a v dôsledku toho skontrolujeme a aktualizujeme toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Odporúčame vám preto pravidelne navštevovať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Dátum v hornej časti tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov vás informuje o tom, kedy bolo naposledy aktualizované. S vašimi osobnými údajmi budeme narábať v súlade s oznámením o ochrane osobných údajov podľa ktorého boli údaje zozbierané ak nám neposkytnete súhlas na narábanie s nimi iným spôsobom.