Verzia článku 2023.158.0

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov – Marketingová komunikácia

Účinné od:

Uverejnené na:

Tento dokument opisuje spôsob, akým spoločnosť Volvo Cars (podľa definície nižšie) spracováva vaše osobné údaje v rámci marketingových praktík opísaných nižšie.

Nižšie nájdete:

1. Kto sme

Keď dostanete alebo odpoviete na marketingovú komunikáciu od spoločnosti Volvo týkajúcu sa našich produktov, ponúk a služieb, za spracovanie vašich osobných údajov v súvislosti s takouto marketingovou komunikáciou budú spoločne zodpovedné spoločnosti Volvo Car Corporation a „T.O.P. AUTO Slovakia, a.s.“.

Subjektmi spoločne právne zodpovednými za spracovanie osobných údajov sú spoločnosť Volvo Car Corporation, so sídlom na adrese Assar Gabrielssons Väg, 40531 Göteborg, Švédsko, registračné číslo spoločnosti 556074-3089, a spoločnosť T.O.P. AUTO Slovakia, a.s., Plynárenská 7/A, 821 09, Bratislava, Slovensko, IČO 35874546, ktoré budú ďalej v tomto dokumente označované ako „Volvo cars“, „my“ alebo „nás“.

2 Aké osobné údaje zhromažďujeme a prečo

Osoby, ktoré nám poskytli svoj súhlas s prijímaním marketingovej komunikácie, bude takáto komunikácia zasielaná prostredníctvom viacerých kanálov (napríklad poštou, telefonicky, e-mailom, cez aplikáciu Volvo Cars alebo kanály sociálnych médií).

V rámci našej marketingovej komunikácie spolupracujeme na vytváraní a zobrazovaní marketingového obsahu na sociálnych sieťach a internetových reklamných sieťach s partnermi z oblasti digitálnych reklamných služieb, ktorí budú ďalej v tomto dokumente označovaní ako „reklamní partneri“. Ďalšie informácie týkajúce sa tejto veci nájdete nižšie.

Naše marketingové aktivity zahŕňajú spracovanie nasledovných kategórií osobných údajov:

ÚČELKATEGÓRIE ÚDAJOVPRÁVNY ZÁKLAD
Zaznamenať a spravovať vaše voľby.Záznam vašich volieb (dátum a čas vašej voľby a pôvodný systém).Naša zákonná povinnosť zdokumentovať a preukázať, či ste súhlasili s prijímaním marketingovej komunikácie, a zaregistrovať, kedy a v súvislosti s čím ste sa odhlásili z odberu.
Posielať marketingovú komunikáciu, o ktorú ste požiadali alebo ktorá by vás mohla zaujímať. Kontaktné údaje zahŕňajú meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, poštovú adresu.Váš súhlas s prijímaním reklamného obsahu od nás alebo v prípade, že ste si od nás zakúpili produkt či službu, náš oprávnený záujem posielať vám reklamný obsah.

Ukazovať vám relevantnú marketingovú komunikáciu.

Pomôcť nám lepšie porozumieť vašim konkrétnym záujmom a preferenciám, aby sme vám mohli komunikáciu prispôsobiť na mieru.

Kontaktné údaje zahŕňajú meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, poštovú adresu.

Online identifikátory vrátane IP adresy.

História nákupov, preferovaný díler, informácie o vozidle (napr. model, modelový rok, VIN číslo, telematické údaje, najazdené kilometre atď.), servisná história, interakcie s oddelením služieb zákazníkom, podrobnosti zmluvy ako typ a platnosť zmluvy, stav predplatenej konektivity (predtým Predplatné služby Volvo On Call), počet otvorených e-mailov/kliknutí, aktivita v našej aplikácii a na našej webovej stránke (do takej miery, do akej je možné ju s vami prepojiť. Týka sa to používania aplikácie, keď sa prihlásite pomocou vášho Volvo ID, a prehliadania na webe, keď kliknete na odkaz poskytnutý v e-maile a keď požiadate o službu prepojenú s vaším telefónnym číslom alebo e-mailovou adresou, ako napríklad pri rezervácii servisu alebo registrácii na skúšobnú jazdu).

Náš oprávnený záujem vytvárať relevantné reklamy. Tam, kde je to možné, váš súhlas s reklamnými súbormi cookie.

Ukazovať relevantné a prispôsobené reklamy od spoločnosti Volvo Cars, keď navštívite stránky našich reklamných partnerov, na webových stránkach tretích strán a v rámci kanálov sociálnych médií a priamej komunikácie (spoločne označované ako presmerovanie).

Umožniť nám nájsť a spojiť sa so správnym publikom a poskytnúť týmto osobám reklamný obsah.

Počet otvorených e-mailov/kliknutí, e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje súvisiace s reklamnými súbormi cookie.

Váš súhlas s reklamnými súbormi cookie na našej webovej stránke.

Váš súhlas s prijímaním reklamného obsahu od nás alebo v prípade, že ste si od nás zakúpili produkt či službu, náš oprávnený záujem ukazovať a posielať vám reklamný obsah.

V týchto prípadoch považujeme spoločne s nami za zodpovedných aj našich reklamných partnerov, ako sú spoločnosti Meta a Google (spoloční správcovia).

Štatistická analýza výkonnosti našej marketingovej komunikácie.

Zapojenie, spätná väzba a sťažnosti spotrebiteľov prostredníctvom telefonického kontaktovania našej infolinky.

Počet otvorených e-mailov a kliknutí, dátum a čas interakcií v súvislosti s našimi e-mailami a informácie o odkazoch, na ktoré príjemca klikol. E-maily a naša webová stránka obsahujú sledovacie pixely, ktoré merajú frekvenciu otvorenia a kliknutia.

V súvislosti s aplikáciou Volvo Cars ide o stiahnutia, aktivácie, zapojenia, odinštalovania, stav licencie, zrušenie predplatného, v súvislosti so sociálnymi médiami ide o dosah kanálov, zapojenia, kliknutia, otvorenia, predstihy, prehrávanie videí podľa IP adresy, sledovacie pixely a konektory tretích strán.

Náš oprávnený záujem merať efektívnosť našich marketingových aktivít pri každej aktivite na webe za predpokladu, že používateľ prijal reklamné súbory cookie na našej webovej stránke.

3. Ako dlho uchovávame vaše údaje

Osobné údaje spracúvame v súlade s informáciami uvedenými vyššie, až kým neodvoláte svoj súhlas alebo sa neodhlásite z odberu nášho marketingového obsahu. Ak odvoláte svoj súhlas alebo sa odhlásite z odberu, obmedzíme spracovanie osobných údajov len na účely vedenia zoznamu potlačených e-mailových adries, aby sme tak zaistili, že nebudeme pokračovať v nevedomom posielaní marketingového obsahu. Náš právny základ pre takéto konanie spočíva v našej zákonnej povinnosti rešpektovať vašu voľbu.

4. S kým zdieľame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje budeme zdieľať s nasledovnými kategóriami tretích strán podľa toho, ktoré to budú potrebovať:

  • Naši dodávatelia podporujúci našu činnosť všeobecne, napríklad poskytovatelia IT riešení;
  • Naši spracovatelia podporujúci priamy marketingový obsah sú v súlade s každou platnou dohodou o spracovaní údajov zmluvne obmedzení, pokiaľ ide o možnosť využívať vaše osobné údaje na iný účel, ako je poskytovanie služieb pre nás.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať a tiež zdieľať s nasledovnými spoločnosťami (ktoré osobné údaje spracúvajú za nás alebo poskytujú vám produkty a služby značky Volvo):

  • naša materská spoločnosť Volvo Car Corporation (a jej subdodávatelia), ktorá prevádzkuje našu webovú stránku a uchováva údaje;
  • poskytovatelia IT služieb (a ich dodávatelia), ktorí nám poskytujú hlavné systémy na podporu podnikania, napr. poskytovatelia softvérov a dátových úložísk ako spoločnosť Salesforce (a jej dodávatelia), ktoré používame v súvislosti s našimi CRM systémami a uchovávaním dát.

S každým spracovateľom, ktorý je zmluvne obmedzený, pokiaľ ide o možnosť využívať vaše osobné údaje na iný účel, ako je poskytovanie služieb pre nás alebo poskytovanie produktov alebo služieb značky Volvo pre vás, sme uzavreli dohodu o spracovaní údajov. Každá spoločnosť je povinná zachovávať dôvernosť informácií a spracúvať osobné údaje výhradne v súlade s platnou zmluvou o spracovaní údajov.

Vaše osobné údaje môžu byť prenesené do krajiny mimo Slovenska/Švédska. V takom prípade zabezpečíme zavedenie pevných zmluvných opatrení, ktoré v súlade s nariadením GDPR zaistia v danej lokalite adekvátnu úroveň ochrany práv subjektov údajov.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa prenosu vašich osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, kontaktujte nás (v súlade s časťou 6 nižšie).

5. Vaše práva týkajúce sa spracovania údajov, ktoré vykonávame

Ako subjekt údajov máte špecifické zákonné práva týkajúce sa osobných údajov, ktoré o vás vedieme, vrátane práva odvolať váš súhlas so spracovaním vašich údajov alebo namietať voči ich spracovaniu, získať prístup k údajom, ktoré o vás vedieme, požiadať o opravu alebo obmedzenie v súvislosti s vašimi údajmi, požiadať o prenos vašich údajov inému subjektu, požiadať nás o vymazanie vašich údajov a nakoniec môžete podať sťažnosť dozornému orgánu pre ochranu osobných údajov. V prípade potreby ďalších informácií týkajúcich sa vašich práv nás neváhajte kontaktovať.

Svoje práva si môžete uplatniť vo vzťahu k nasledovnému:

  • náš zber a používanie vašich osobných údajov, a
  • zber a používanie vašich osobných údajov v súvislosti s aktivitami s našimi reklamnými partnermi, ktorí vystupujú ako spoloční správcovia. (V niektorých prípadoch, kedy naši reklamní partneri preberajú zodpovednosť za spravovanie takýchto žiadostí, im môžeme vašu žiadosť preposlať.)

Pre dokončenie vašej žiadosti (najprv vyberte krajinu alebo región, potom otvorte a vyplňte online formulár) kliknite sem. Takto nám pomôžete vybaviť vašu žiadosť správne. V prípade žiadostí predložených telefonicky alebo e-mailom nám budete musieť poskytnúť dostatočné informácie, ktoré nám umožnia primerane overiť, že ste osobou, ktorej osobné údaje zbierame.

6. Kontaktné údaje

Informácie o uplatnení si vašich práv nájdete v časti 5 uvedenej vyššie. Ak máte nejaké ďalšie otázky súvisiace s predmetom ochrany osobných údajov, kontaktujte nás pomocou kontaktných údajov uvedených v časti Informácie o spoločnosti.

Úradníka pre ochranu údajov spoločnosti Volvo Car Corporation môžete kontaktovať aj nasledovne:

Spoločnosť: Volvo Car Corporation

Poštová adresa: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Švédsko

E-mailová adresa: globdpo@volvocars.com

7. Zmeny nášho oznámenia o ochrane osobných údajov

Podľa nášho uváženia si vyhradzujeme právo kedykoľvek upraviť naše zásady ochrany osobných údajov a tieto tiež aktualizovať a zmeniť. Kedykoľvek uskutočníme podstatné zmeny v tomto oznámení, a najmä ak si toto oznámenie bude vyžadovať váš súhlas, budeme vás o týchto zmenách informovať.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov je aktuálne k dátumu uvedenému v hornej časti dokumentu.