Verzia článku 2021.186.0

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov – aplikácia Volvo Cars

Účinné od:

Uverejnené na:

Tento dokument popisuje, ako spoločnosť Volvo Cars (ako je definované nižšie), a v niektorých prípadoch aj iné subjekty, spracúvajú vaše osobné údaje, keď používate mobilnú aplikáciu Volvo Cars (ďalej len „aplikácia Volvo Cars"), ktorá vás udrží v spojení s vašim vozidlom značky Volvo.

Aplikácia Volvo Cars má niekoľko funkcií, ktoré zahŕňajú rôzne typy spracovania osobných údajov, ako vysvetlíme ďalej. V závislosti od vášho trhu a typu predplatného sa tieto funkcie dajú usporiadať do skupín nasledovne:

 • Služby spoločnosti Volvo Cars – sem patria aspekty uvedené v častiach 2.1 (Služby vzdialeného vozidla Volvo Cars), 2.2 (Denník jazdy), 2.3 (Zdieľanie vozidiel pomocou funkcie Hosť), 2.4 (Analýza aplikácie), 2.5 (Výskum a vývoj), 2.6 (Vaše predplatné aplikácie Volvo Cars) uvedených nižšie.

Nižšie nájdete:

 1. Kto je zodpovedný za spracovanie vašich osobných údajov
 2. Zhromažďované osobné údaje, prečo a ako dlho
  • 2.1 Služby vzdialeného vozidla Volvo Cars
  • 2.2. Denník jazdy
  • 2.3. Zdieľanie vozidiel pomocou funkcie hosť
  • 2.4. Analýza aplikácie
  • 2.5. Výskum a vývoj
  • 2.6. Vaše predplatné aplikácie Volvo Cars
 3. Ako sa zdieľajú vaše osobné údaje
 4. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov
 5. Kontaktné údaje
 6. Zmeny nášho oznámenia o ochrane osobných údajov

1. Kto je zodpovedný za spracovanie vašich osobných údajov

Zodpovednosť za spracovanie vašich osobných údajov v aplikácii Volvo Cars je rozdelená tak, ako je uvedené nižšie:

 • Subjektom zodpovedným za hlavné spracúvanie osobných údajov v súvislosti so Službami vzdialeného vozidla Volvo Cars, Denníkom jazdy, Zdieľaním vozidiel pomocou funkcie Hosť, Analýzou aplikácie, ako aj Výskumom a vývojom, je spoločnosť Volvo Car Corporation so sídlom na adrese Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gothenburg, Švédsko, identifikačné číslo spoločnosti 556074-3089, ďalej len ako „Volvo Cars".

2. Zhromažďované osobné údaje, prečo a ako dlho

Ako bolo uvedené už vyššie, aplikácia Volvo Cars má množstvo rôznych funkcií v závislosti od vášho modelu vozidla a vášho trhu – niektoré z funkcií popísaných nižšie sa vás nemusia týkať.

2.1. Služby vzdialeného vozidla Volvo Cars

Zhromažďujeme identifikátory (napríklad meno a priezvisko, telefónne číslo, Volvo ID (e-mailová adresa), identifikačné číslo vozidla - „VIN", jedinečný identifikátor zariadenia a token push oznámenia) a históriu nákupov (doba vlastníctva, všetky predplatené služby, v ktorých ste sa zaregistrovali, model a rok výroby vášho vozidla a príslušné technické parametre vozidla).

Tieto informácie používame na poskytovanie Služieb vzdialeného vozidla Volvo Cars, ako napríklad schopnosť diaľkovo ovládať svoje vozidlo (napr. predklimatizácia, odomykanie/zamykanie dverí, diaľkové štartovanie/vypnutie motora, aktuálna vonkajšia teplota, prijímanie výstražných upozornení na krádež), sledovanie stavu vozidla (napr. hladina paliva, hladina kvapaliny v ostrekovačoch predného skla, hladina brzdovej kvapaliny, stav uzamknutia dverí, výstrahy týkajúce sa tlaku v pneumatikách alebo údržby, stav batérie alebo iné indikátory stavu vozidla).

Tieto údaje používame aj na zasielanie push oznámení v rámci aplikácie Volvo Cars, ktoré sa týkajú nadchádzajúcich pripomienok údržby a servisu vášho vozidla. Pri hybridných a plne elektrických automobilov ukladáme miesto nabíjania, aby sme mohli ponúknuť pohodlný spôsob plánovania nabíjania. Zhromažďujeme informácie o polohe vášho vozidla, a ak nám to dovolíte, aj polohu vášho mobilného zariadenia, aby ste mohli používať mapové funkcie v aplikácii Volvo Cars a zobrazujeme vám na mape vašu pozíciu vo vzťahu k vášmu vozidlu značky Volvo.

Vždy, keď vás výslovne nežiadame o váš súhlas so spracovaním akýchkoľvek údajov, je dôvodom ich spracúvania plnenie našej zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

Ak nám prostredníctvom mobilných nastavení poskytnete prístup k údajom o polohe, kalendárom a kontaktom, tieto údaje spracujeme, aby sme vám mohli na základe zoznamu kontaktov, udalostí kalendára alebo výsledkov vyhľadávania jednoduchým spôsobom poslať umiestnenie požadovanej informácie z vášho telefónu do auta. Právnym základom na toto spracovanie je váš súhlas (čl. 6.1.(a) GDPR).

Keď vaše predplatné aplikácie Volvo Cars skončí, informácie spojené s touto službou, vrátane osobných údajov, budú po deväťdesiatich (90) dňoch vymazané. Upozorňujeme, že predplatné aplikácie Volvo Cars je spojené s vozidlom, preto ak dôjde k zmene vlastníctva, ako predajca ste zodpovední za odpojenie vozidla od aplikácie a vymazanie vašich údajov. To platí aj pre zaregistrovaného primárneho vodiča v prípade prenájmu vozidla. Pokyny nájdete na tomto odkaze.

2.2. Denník jazdy

Aplikácia Volvo Cars vám umožňuje zvoliť si záznam v denníku jazdy. To môže byť užitočné, napríklad ak účtujete najazdené kilometre. Denník jazdy si musíte aktivovať, inak zostane neaktívny a údaje sa nebudú zhromažďovať.

Ak si aktivujete Denník jazdy, budeme zhromažďovať vaše identifikátory (ako napríklad meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu a VIN) a automaticky prostredníctvom telematiky vášho vozidla sa budú zhromažďovať informácie o polohe vášho vozidla (naštartovanie a zastavenie alebo nepretržite v závislosti od typu vozidla, ako je popísané nižšie), aby sa identifikovala každá cesta vrátane informácií o ceste (čas, vzdialenosť, spotreba paliva a/alebo elektriny, výroba elektriny, ak ide o vozidlo s hybridným pohonom) a počte najazdených kilometrov. Denník jazdy pre benzínové a naftové vozidlá obsahuje iba začiatočné a koncové pozície každého jazdného cyklu. Ak však máte model s hybridným/dvojakým motorom, denník jazdy obsahuje aj informácie o vašich trasách.

Tieto údaje spracovávame na základe vášho súhlasu (čl. 6.1.(a) GDPR).

Údaje Denníka jazdy sa spravidla uchovávajú 100 dní. V osobitných prípadoch, ako sú napríklad vozidlá využívajúce refundáciu nákladov na dobíjanie, sa údaje z Denníka jazdy uchovávajú 500 dní.

Denník jazdy môžete kedykoľvek deaktivovať. V takom prípade sa údaje prestanú zhromažďovať. Toto však automaticky nespustí vymazanie predtým zhromaždených informácií.

2.3. Zdieľanie vozidiel pomocou funkcie hosť

Pri využití zdieľania vozidla s funkciou Hosť dostupnou prostredníctvom aplikácie Volvo Cars spoločnosť Volvo Cars spracúva nasledujúce osobné údaje:

 1. Volvo ID vás a vášho hosťa – na účely identifikácie a na umožnenie samostatného uloženia vašich osobných nastavení.
 2. Mobilné telefónne číslo vás a vášho hosťa – na účely zasielania pozvánok hosťom prostredníctvom SMS.
 3. Model, ročník, farba, evidenčné číslo a poloha vozidla, ktoré hosťovi uľahčia nájdenie vozidla.
 4. Stav uzamknutia dverí vozidla na otvorenie a zamknutie vozidla, a na skontrolovanie uzamknutia vozidla po jeho použití.
 5. Údaje denníka jazdy (ak je zapnutý) o jazdách hosťa sú k dispozícii pre hosťa, ako aj pre primárneho vodiča, všetky údaje denníka jazdy pre vozidlo sú k dispozícii iba pre primárneho vodiča.

Právnym základom je pre spracovanie vašich údajov vaša zmluva uzavretá s nami (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), zatiaľ čo právnym základom pre spracovanie osobných údajov hosťa je náš legitímny záujem (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), aby ste využili funkciu zdieľania vozidla.

Tieto osobné údaje budeme uchovávať, kým 1) primárny vodič neodstráni hosťa, 2) podľa pravidiel uchovávania denníka jazdy alebo 3) do konca predplatného, a to podľa toho, čo nastane skôr.

2.4. Analýza aplikácie

Meriame, ako sa naša aplikácia používa, aby sme lepšie pochopili správanie používateľov a zlepšili použiteľnosť a spoľahlivosť aplikácie, ako aj z dôvodu, aby sme získali prehľad o tom, ako sa tieto služby používajú, a zlepšili vaše skúsenosti s týmito službami. Robíme to pomocou služby Google Analytics (v obmedzenom režime) a spracúvame vaše ID zariadenia, adresu IP zariadenia (pseudonymizované ihneď po zhromaždení), ID Volvo a stav pripojenia vozidla.

Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je náš oprávnený záujem ((čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) vylepšiť použitie a skúsenosti s našou aplikáciou a našimi službami.

Tieto údaje sa budú uchovávať štrnásť (14) mesiacov od zhromažďovania.

2.5. Výskum a vývoj

Na účely výskumu a vývoja, aby sme lepšie pochopili ako vylepšiť naše produkty a služby, a ktoré nové vyvíjať, používame prístup založený na údajoch a využívame prostriedok (ako napríklad VIN), produkt (ako napr. využitie aplikácie Volvo Cars), údaje o zákazníkovi (napríklad Volvo ID) a údaje o predaji (napríklad predaj alebo servis u maloobchodného predajcu) s cieľom informovať o smerovaní vývoja našich produktov a služieb. Spracovanie zahŕňa širokú škálu analytiky, modelovania a výskumu, ktorý vykonávajú naši analytici a informatici.

Právnym základom pre toto spracovanie je náš oprávnený záujem ((čl. 6.1.f) GDPR). Tam, kde je to možné, obmedzujeme analýzy na anonymizované alebo pseudonymizované údaje. Spracovanie nezahŕňa žiadne automatizované rozhodnutie, ktoré sa vás týka.

Tieto údaje uchovávame desať (10) rokov.

2.6. Vaše predplatné aplikácie Volvo Cars

Ak máte predplatné Služieb vzdialeného vozidla Volvo Cars, budete mať možnosť obnoviť túto službu v aplikácii Volvo Cars. Keď to urobíte, okrem správy vášho predplatného budeme spracúvať vaše identifikátory (ako meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, VIN) a stav vášho nákupu a históriu. Účelom spracovania je spravovať a monitorovať nákup (od zakúpenia po dodanie), vrátane nevyhnutných kontaktov s úradmi za účelom oficiálneho hlásenia, správy požiadavky na súvisiace služby, sledovanie dodávky a oznamovanie aktualizácií súvisiacich so službami, ktoré ste si zakúpili. Na spracovanie vašich platieb využívame externého poskytovateľa platieb, čo znamená samostatné spracovanie vašich osobných údajov z ich strany. Ďalšie informácie o postupoch ochrany osobných údajov nášho spracovateľa platieb si môžete prečítať v časti 3 nižšie.

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je, že toto spracovanie je nevyhnutné na účely výkonu zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), ktorú sme s vami uzatvorili.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať deväťdesiat (90) dní po exspirácii vášho predplatného aplikácie Volvo Cars, aby sme v prípade, že sa rozhodnete znova si ju predplatiť, umožnili pokračovanie služby. Okrem toho budeme údaje týkajúce sa vášho nákupu archivovať desať (10) rokov, aby sme dodržali právne predpisy v oblasti účtovníctva a finančného výkazníctva – ide o zákonnú povinnosť (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR).

3. Ako sa zdieľajú vaše osobné údaje

Spracovanie spoločnosťou Volvo Car Corporation uvedené vyššie, zahŕňa spracovanie vašich osobných údajov, a to vrátane nasledujúcich kategórií tretích strán, na základe potreby vedieť:

Spracovanie spracovateľmi

Naše kategórie spracovateľov, ktorí podporujú poskytovanie aplikácie Volvo Cars, sú:

 • poskytovateľ služieb cloudového pripojenia;
 • hosting dát
 • oznámenia push
 • distribúcia e-mailov
 • funkcia chatu a starostlivosť o zákazníka
 • vybraní predajcovia Volvo Car pre rezerváciu digitálnych služieb a Volvo Valet
 • poskytovateľ spracovania faktúr za predplatné

Títo sú v možnosti využívať vaše osobné údaje na iné účely, ako je poskytovanie služieb pre nás, limitovaní každou platnou zmluvou o spracovaní údajov. V niektorých z týchto situácií si využitie služieb spracovateľov vyžaduje obmedzené prenosy osobných údajov mimo Európskej únie. Prijali sme preventívne opatrenia, aby boli takéto prenosy obmedzené na nevyhnutné minimum a zahŕňali iba také údaje, ktoré vás nemôžu priamo identifikovať, a teda predstavujú veľmi nízke riziko v prípade neoprávneného zverejnenia.

Zdieľanie s inými členmi spoločnosti Volvo Car Group

Údaje uvedené v častiach 2.5 a 2.6 vyššie sa zdieľajú s našou národnou obchodnou spoločnosťou v krajine, odkiaľ údaje pochádzajú, a to na nasledujúce účely:

 • Hodnotenie výkonnosti predajcov,
 • Starostlivosť o zákazníkov,
 • Segmentácia marketingu,
 • Posudzovanie predĺžení a opätovných aktivácií predplatného.

Zdieľanie s inými tretími stranami (samostatnými správcami)

Platby spracovávame prostredníctvom tretích strán, ktoré zhromažďujú platobné údaje priamo od vás a nezdieľajú ich s nami:

 • Stripe Inc. (poskytovateľ platobných služieb, fakturácie, správy fakturácie a predplatného). Ich zásady ochrany osobných údajov si môžete pozrieť na stránke https://stripe.com/en-se/privacy

Aplikácia Volvo Cars používa Mapy Google na zobrazenie polohy vás a vášho vozidla. Ich zásady ochrany osobných údajov si môžete pozrieť na stránke https://policies.google.com/privacy.

4. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte osobitné zákonné práva udelené podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov týkajúce sa osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Nižšie sú tieto stručne vysvetlené a môžete si ich precvičiť vyplnením nasledujúceho formulára.

 1. Právo odvolať súhlas: Ak ste dali súhlas na spracovanie svojich osobných údajov, tento súhlas môžete kedykoľvek stiahnuť s účinkom do budúcnosti.
 2. Právo na prístup k vašim osobným údajom: Môžete si od nás vyžiadať informácie súvisiace s osobnými údajmi, ktoré o vás uchovávame. Na požiadanie vám poskytneme kópiu vašich osobných údajov. Ak si vyžiadate ďalšie kópie osobných údajov, môžeme vám zaúčtovať rozumný poplatok, ktorý bude vychádzať z administratívnych nákladov. Máte právo na informácie o našich zárukách pri prenose osobných údajov do krajiny mimo EÚ a EHP, ak nás požiadate, aby sme potvrdili, či spracúvame alebo nespracúvame vaše osobné údaje, keď prenášame vaše osobné údaje do krajiny mimo EÚ a EHP.
 3. Právo na opravu: Môžete nás požiadať o opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Vynakladáme primerané úsilie na uchovávanie osobných údajov, ktorými disponujeme, alebo ktoré kontrolujeme, a ktoré priebežne používame. Tieto údaje sú presné, úplné, aktuálne a relevantné, tak ako sú najaktuálnejšie informácie, ktoré máme k dispozícii.
 4. Právo na obmedzenie: Môžete nás požiadať o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov, ak:
  1. máte námietky proti presnosti osobných údajov na dobu, ktorú potrebujeme na overenie ich presnosti,
  2. spracovanie je nezákonné a radšej požadujete obmedzenie spracovania ako výmaz osobných údajov,
  3. viac nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely spracovania, ale vy ich požadujete na stanovenie, uskutočnenie alebo ochranu právnych nárokov, alebo
  4. máte námietky proti spracovaniu, pokiaľ my overujeme, či naše legitímne dôvody rušia tie vaše.
 5. Právo na prenosnosť: Máte právo dostať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a ak je to technicky možné požiadať, aby sme preniesli vaše osobné údaje (ktoré ste nám poskytli) do inej organizácie, ak:
  1. spracúvame vaše osobné údaje automatizovanými prostriedkami;
  2. podmieňujeme spracovanie vašich osobných údajov vašim súhlasom, alebo ak je spracovanie vašich osobných údajov potrebné na vykonanie alebo plnenie zmluvy, kde ste zmluvnou stranou,
  3. nám svoje osobné údaje poskytnete vy; a
  4. vaše právo na prenosnosť nemá nepriaznivý vplyv na práva a slobody iných osôb.
  • Máte nárok, aby ste svoje osobné údaje dostali v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte. Vaše právo na vlastné osobné údaje nesmie nepriaznivo ovplyvniť práva a slobody iných osôb. Vaše právo na prenos vašich osobných údajov od nás do inej organizácie je právo, ktoré máte, ak je takýto prenos technicky uskutočniteľný.
 6. Právo na vymazanie: Máte právo požiadať nás o odstránenie vašich osobných údajov, ktoré spracovávame. Túto požiadavku musíme splniť, ak spracúvame vaše osobné údaje, pokiaľ spracovanie nie je nevyhnutné:
  1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
  2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracovanie podľa právnych predpisov Únie alebo členských štátov, ktorým podliehame;
  3. na účely archivácie vo verejnom záujme, vedecký alebo historický výskum alebo štatistické účely, alebo
  4. na stanovenie, uskutočnenie alebo obranu právnych nárokov.
 7. Právo na námietky: Kedykoľvek môžete vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodu konkrétnej situácie, ak takéto spracovanie nemá váš súhlas, len náš oprávnený záujem alebo záujem tretej strany. V takom prípade nebudeme ďalej spracovávať vaše osobné údaje, ak nepreukážeme závažné legitímne dôvody a nadradený záujem na spracovanie alebo na stanovenie, uskutočnenie alebo obranu právnych nárokov. Ak máte námietky proti spracovaniu osobných údajov, špecifikujte, či si želáte aj výmaz svojich osobných údajov, v opačnom prípade spracovanie len obmedzíme. Máte tiež právo kedykoľvek bez ohľadu na dôvod namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (čo zahŕňa profilovanie v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom), ak bolo takéto spracovanie založené na našom oprávnenom záujme. Ak ste na marketing dali súhlas, môžete ho odvolať (pozri vyššie).
 8. Právo podať sťažnosť: Môžete podať sťažnosť miestnemu dozornému úradu na ochranu údajov alebo akémukoľvek inému úradu na ochranu údajov v EÚ. Budeme radi, ak na riešenie svojho problému oslovíte najprv nás - naše kontaktné údaje nájdete nižšie.

Vaše práva vo vzťahu k nám môžete uplatniť vyplnením tohto formulára (najskôr vyberte svoju krajinu alebo región, potom otvorte a vyplňte online formulár), ktorý nám pomôže pri správnom riešení vašich požiadaviek. Online formulár obsahuje informácie, ktoré potrebujeme na overenie vašej totožnosti a posúdenie vašej žiadosti. V prípade žiadostí odoslaných telefonicky alebo e-mailom nám budete musieť poskytnúť dostatočné informácie, ktoré nám umožnia primerane overiť, či ste osobou, ktorej osobné údaje sme zhromaždili a dostatočne podrobne opísať vašu žiadosť, aby sme ju mohli správne vyhodnotiť a odpovedať na ňu. Ak pomocou poskytnutých informácií nedokážeme overiť vašu totožnosť pri žiadostiach o prístup a vymazanie, môžeme vás požiadať o ďalšie informácie.

Tieto práva si môžete uplatniť voči všetkým spoločným správcom uvedeným v tomto oznámení.

5. Kontaktné údaje

Informácie o uplatnení si vašich práv nájdete v časti 4 uvedenej vyššie. Ak máte nejaké ďalšie otázky súvisiace s predmetom ochrany osobných údajov, obráťte sa na nás s nasledujúcimi kontaktnými údajmi:

Volvo Car Corporation

Poštová adresa: Assar Gabrielssons väg, SE-405 31, Göteborg, Švédsko

E-mailová adresa: globdpo@volvocars.com

6. Zmeny nášho oznámenia o ochrane osobných údajov

Podľa nášho uváženia si vyhradzujeme právo kedykoľvek upraviť naše zásady ochrany osobných údajov a tieto tiež aktualizovať a zmeniť. Kedykoľvek uskutočníme podstatné zmeny v tomto oznámení, a najmä ak si toto oznámenie bude vyžadovať váš súhlas, budeme vás o týchto zmenách informovať. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov je aktuálne k dátumu uvedenému v hornej časti dokumentu.