Verzia článku 2021.186.0

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov – Volvo ID

Účinné od:

Uverejnené na:

Tento dokument popisuje ako spoločnosť Volvo Cars (ako sa uvádza nižšie) spracúva vaše osobné údaje, keď vytvoríte a použijete svoje Volvo ID na získanie prístupu k službám v digitálnom ekosystéme Volvo Cars (ďalej len „Volvo ID").

Nižšie nájdete:

1. Kto sme

Subjekt zodpovedný za spracovanie osobných údajov v súvislosti s vytvorením a používaním vášho Volvo ID je Volvo Car Corporation so sídlom Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Švédsko, registračné číslo spoločnosti 556074-3089, ďalej len „Volvo Cars", „my" alebo „nás".

2 Aké osobné údaje zhromažďujeme a prečo

Vytvorenie a použitie vášho Volvo ID na získanie prístupu k službám v rámci digitálneho ekosystému Volvo Cars zahŕňa spracovanie nasledujúcich kategórií osobných údajov:

Zhromažďujeme vaše identifikátory (ako meno a priezvisko, telefónne číslo, preferovaný jazyk, krajina, e-mailová adresa a heslo), aby ste si u nás mohli vytvoriť účet, aby sme vám mohli poskytnúť prístup k službám Volvo Cars, ktoré vyžadujú Volvo ID, a na komunikáciu s vami ohľadom vášho Volvo ID. Právnym základom tohto spracovania údajov je plnenie zmluvy, ktorú ste uzavreli so spoločnosťou Volvo Cars ((čl. 6.1.b) GDPR).

Aby sme vám mohli poskytnúť prehľad účtu Volvo ID a k nemu pripojených služieb na portáli Volvo ID, budeme spracovávať vaše Volvo ID, informácie o vozidle (VIN, podrobnosti o vozidle) a služby pripojené k vášmu Volvo ID. Zákonným predpokladom pre takéto spracúvanie je legitímny záujem ((čl. 6.1.f) GDPR) o prehľad o všetkých vozidlách a službách priradených k vášmu Volvo ID.

Vaše osobné údaje spracovávame aj na účely riešenia problémov v súvislosti s vytvorením alebo používaním vášho Volvo ID, aby sme zvýšili spoľahlivosť nášho produktu. Potom použijeme časť vášho Volvo ID (meno používateľa a ID používateľa). Právnym základom je náš oprávnený záujem ((čl. 6.1.f) GDPR) zabezpečiť pre vás stabilný a spoľahlivý produkt.

3. Ako dlho uchovávame vaše údaje

Vaše osobné údaje budeme uchovávať, pokiaľ budete mať zaregistrované Volvo ID. Ak odstránite svoje Volvo ID (čo môžete urobiť prostredníctvom Volvo ID Portal), Volvo ID spolu s príslušnými údajmi sa odstránia tridsať (30) dní po požiadaní o odstránenie.

4. S kým zdieľame vaše osobné údaje

Zavedenie Volvo ID podporujú nasledovné kategórie spracovávateľov:

 • vytvorenie účtu a overenie servisného poskytovateľa;
 • hosting dát
 • zasielanie e-mailov a SMS;
 • riešenie problémov so servisným poskytovateľom

Títo sú v možnosti využívať vaše osobné údaje na iné účely, ako je poskytovanie služieb pre nás, limitovaní každou platnou zmluvou o spracovaní údajov. V niektorých z týchto situácií si využitie služieb spracovateľov vyžaduje obmedzené prenosy osobných údajov mimo Európskej únie. Prijali sme preventívne opatrenia, aby boli takéto prenosy obmedzené na nevyhnutné minimum a zahŕňali iba také údaje, ktoré vás nemôžu priamo identifikovať, a teda predstavujú veľmi nízke riziko v prípade neoprávneného zverejnenia.

5. Vaše práva týkajúce sa spracovania údajov, ktoré vykonávame

Ako dotknutá osoba máte osobitné zákonné práva udelené podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov týkajúce sa osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Nižšie sú tieto stručne vysvetlené a môžete si ich precvičiť vyplnením nasledujúceho formulára.

 1. Právo odvolať súhlas: Ak ste dali súhlas na spracovanie svojich osobných údajov, tento súhlas môžete kedykoľvek stiahnuť s účinkom do budúcnosti.
 2. Právo na prístup k vašim osobným údajom: Môžete si od nás vyžiadať informácie súvisiace s osobnými údajmi, ktoré o vás uchovávame. Na požiadanie vám poskytneme kópiu vašich osobných údajov. Ak si vyžiadate ďalšie kópie osobných údajov, môžeme vám zaúčtovať rozumný poplatok, ktorý bude vychádzať z administratívnych nákladov. Máte právo na informácie o našich zárukách pri prenose osobných údajov do krajiny mimo EÚ a EHP, ak nás požiadate, aby sme potvrdili, či spracúvame alebo nespracúvame vaše osobné údaje, keď prenášame vaše osobné údaje do krajiny mimo EÚ a EHP.
 3. Právo na opravu: Môžete nás požiadať o opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Vynakladáme primerané úsilie na uchovávanie osobných údajov, ktorými disponujeme, alebo ktoré kontrolujeme, a ktoré priebežne používame. Tieto údaje sú presné, úplné, aktuálne a relevantné, tak ako sú najaktuálnejšie informácie, ktoré máme k dispozícii.
 4. Právo na obmedzenie: Môžete nás požiadať o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov, ak:
  1. máte námietky proti presnosti osobných údajov na dobu, ktorú potrebujeme na overenie ich presnosti,
  2. spracovanie je nezákonné a radšej požadujete obmedzenie spracovania ako výmaz osobných údajov,
  3. viac nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely spracovania, ale vy ich požadujete na stanovenie, uskutočnenie alebo ochranu právnych nárokov, alebo
  4. máte námietky proti spracovaniu, pokiaľ my overujeme, či naše legitímne dôvody rušia tie vaše.
 5. Právo na prenosnosť: Máte právo dostať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a ak je to technicky možné požiadať, aby sme preniesli vaše osobné údaje (ktoré ste nám poskytli) do inej organizácie, ak:
  1. spracúvame vaše osobné údaje automatizovanými prostriedkami;
  2. podmieňujeme spracovanie vašich osobných údajov vašim súhlasom, alebo ak je spracovanie vašich osobných údajov potrebné na vykonanie alebo plnenie zmluvy, kde ste zmluvnou stranou,
  3. nám svoje osobné údaje poskytnete vy; a
  4. vaše právo na prenosnosť nemá nepriaznivý vplyv na práva a slobody iných osôb.
  Máte nárok, aby ste svoje osobné údaje dostali v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte. Vaše právo na vlastné osobné údaje nesmie nepriaznivo ovplyvniť práva a slobody iných osôb. Vaše právo na prenos vašich osobných údajov od nás do inej organizácie je právo, ktoré máte, ak je takýto prenos technicky uskutočniteľný.
 6. Právo na vymazanie: Máte právo požiadať nás o odstránenie vašich osobných údajov, ktoré spracovávame. Túto požiadavku musíme splniť, ak spracúvame vaše osobné údaje, pokiaľ spracovanie nie je nevyhnutné:
  1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
  2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracovanie podľa právnych predpisov Únie alebo členských štátov, ktorým podliehame;
  3. na účely archivácie vo verejnom záujme, vedecký alebo historický výskum alebo štatistické účely, alebo
  4. na stanovenie, uskutočnenie alebo obranu právnych nárokov.
 7. Právo na námietky: Kedykoľvek môžete vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodu konkrétnej situácie, ak takéto spracovanie nemá váš súhlas, len náš oprávnený záujem alebo záujem tretej strany. V takom prípade nebudeme ďalej spracovávať vaše osobné údaje, ak nepreukážeme závažné legitímne dôvody a nadradený záujem na spracovanie alebo na stanovenie, uskutočnenie alebo obranu právnych nárokov. Ak máte námietky proti spracovaniu osobných údajov, špecifikujte, či si želáte aj výmaz svojich osobných údajov, v opačnom prípade spracovanie len obmedzíme. Máte tiež právo kedykoľvek bez ohľadu na dôvod namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (čo zahŕňa profilovanie v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom), ak bolo takéto spracovanie založené na našom oprávnenom záujme. Ak ste na marketing dali súhlas, môžete ho odvolať (pozri vyššie).
 8. Právo podať sťažnosť: Môžete podať sťažnosť miestnemu dozornému úradu na ochranu údajov alebo akémukoľvek inému úradu na ochranu údajov v EÚ. Budeme radi, ak na riešenie svojho problému oslovíte najprv nás - naše kontaktné údaje nájdete nižšie.

Vaše práva vo vzťahu k nám môžete uplatniť vyplnením tohto formulára, ktorý nám pomôže správne vyhovieť vašej žiadosti. Online formulár obsahuje informácie, ktoré potrebujeme na overenie vašej totožnosti a posúdenie vašej žiadosti. V prípade žiadostí odoslaných telefonicky alebo e-mailom nám budete musieť poskytnúť dostatočné informácie, ktoré nám umožnia primerane overiť, či ste osobou, ktorej osobné údaje sme zhromaždili a dostatočne podrobne opísať vašu žiadosť, aby sme ju mohli správne vyhodnotiť a odpovedať na ňu. Ak pomocou poskytnutých informácií nedokážeme overiť vašu totožnosť pri žiadostiach o prístup a vymazanie, môžeme vás požiadať o ďalšie informácie.

6. Kontaktné údaje

Informácie o uplatnení si vašich práv nájdete v časti 5 uvedenej vyššie. Ak máte nejaké ďalšie otázky súvisiace s predmetom ochrany osobných údajov, obráťte sa na nás s nasledujúcimi kontaktnými údajmi:

Volvo Car Corporation

Poštová adresa: Assar Gabrielssons väg, SE-405 31, Göteborg, Švédsko

E-mailová adresa: globdpo@volvocars.com

7. Zmeny nášho oznámenia o ochrane osobných údajov

Podľa nášho uváženia si vyhradzujeme právo kedykoľvek upraviť naše zásady ochrany osobných údajov a tieto tiež aktualizovať a zmeniť. Kedykoľvek uskutočníme podstatné zmeny v tomto oznámení, a najmä ak si toto oznámenie bude vyžadovať váš súhlas, budeme vás o týchto zmenách informovať. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov je aktuálne k dátumu uvedenému v hornej časti dokumentu.