Start og kørsel

Bruge starthjælp med andet batteri

Opdateret 7/23/2018

Hvis startbatteriet er afladet, kan bilen startes med strøm fra et andet batteri.

P5-1519-XC90H-Jump starting

Ladepunkt til starthjælp for egen bil.

Vigtigt

Bilens ladepunkt er kun beregnet til starthjælp for egen bil. Ladepunktet er ikke beregnet til starthjælp for en anden bil. Bruges ladepunktet til at starte en anden bil, kan det medføre, at en sikring springer, så ladepunktet holder med at fungere.

Når en sikring er sprunget, vises meddelelsen 12 V-batteriSikringsfejl Service påkrævet på førerdisplayet. Volvo anbefaler, at et autoriseret Volvo-værksted kontaktes.

Ved starthjælp anbefales det at tage følgende forholdsregler for at undgå kortslutninger eller andre skader:

Sæt bilens elsystem i tændingsposition 0.

Kontroller, at hjælpebatteriet har en spænding på 12 V.

Hvis hjælpebatteriet er installeret i en anden bil - sluk for den hjælpende bils motor, og sørg for, at de to biler ikke er i berøring med hinanden.

Sæt det røde startkabels ene klemme fast på hjælpebatteriets pluspol (1).

Vigtigt

Kobl startkablet forsigtigt til for at undgå kortslutninger med andre komponenter i motorrummet.

Åbn pluspolens dæksel (2).

Sæt det røde startkabels anden klemme på bilens pluspol (2).

Sæt det sorte startkabels ene klemme fast på hjælpebatteriets minuspol (3).

Sæt det sorte startkabels anden klemme på bilens minuspol (4).

Kontrollér, at startkablernes klemmer sidder godt fast, så der ikke opstår gnister under startforsøget.

Start motoren på "hjælpebilen", og lad den arbejde i nogle minutter i højere tomgang end normalt, ca. 1.500 omdr./min..

Start bilens motor. Hvis startforsøget mislykkes, forlænges opladningstiden til 10 minutter, og derefter gøres et nyt startforsøg.

Note

Ved motorstart under normale forhold prioriteres bilens elektriske drivmotor. Benzinmotoren forbliver slukket. Det betyder, at efter startknappen er drejet mod START, er elmotoren "startet", og bilen er køreklar. Startet motor angives af, at førerdisplayets kontrollamper slukkes og dets forudindstillede tema tændes.

Vigtigt

Rør ikke ved tilslutningerne mellem kablet og bilen under startforsøget. Man risikerer, at der opstår gnister.

Tag startkablerne af i omvendt rækkefølge - først det sorte og derefter det røde.

Sørg for, at ingen af klemmerne på det sorte startkabel kommer i kontakt med bilens pluspol/hjælpebatteriets pluspol eller en tilsluttet klemme på det røde startkabel.

Advarsel

  • Startbatteriet kan danne oxyhydrogen (knaldgas), som er meget eksplosiv. En gnist fra et forkert tilsluttet startkabel kan være tilstrækkeligt til, at batteriet eksploderer.
  • Startbatteriet indeholder svovlsyre, som kan forårsage alvorlige ætsninger.
  • Skyl med rigeligt vand, hvis svovlsyre kommer i kontakt med øjne, hud eller tøj. Ved kontakt med øjne, søg straks lægehjælp.

Note

Bilen kan ikke startes, hvis hybridbatteriet er afladet.


Hjalp dette?