Κεντρική οθόνη

Ο χειρισμός πολλών από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου πραγματοποιείται από την κεντρική οθόνη. Εδώ παρουσιάζεται η κεντρική οθόνη και οι σχετικές επιλογές.

Αρχική προβολή

iCup-2037-Overview of the home view
Η αρχική προβολή είναι η πρώτη προβολή που εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η οθόνη.

Η αρχική προβολή περιέχει τέσσερα τετραγωνίδια που δείχνουν τις εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πιο πρόσφατα. Οι διαφορετικές προβολές στην κεντρική οθόνη, όπως η προβολή κλιματισμού, η προβολή κάμερας, η προβολή εφαρμογών και η προβολή ειδοποιήσεων είναι επίσης προσβάσιμες από την αρχική προβολή.

Προβολή κάμερας

P5-21w39-C40-Camera view CSD
Η προβολή κάμερας δείχνει τις κάμερες υποβοήθησης στάθμευσης (PAC1), που εμφανίζει μια σύνθετη προβολή 360° και ξεχωριστές προβολές για κάθε μία από τις τέσσερις κάμερες: προβολή πίσω, μπροστινής, αριστερής ή δεξιάς κάμερας.

Προβολή εφαρμογών

iCup-2037-App pane
Είναι η προβολή για τις εφαρμογές που έχετε κατεβάσει (download) (εφαρμογές τρίτων) ή για τις λειτουργίες που είναι ενσωματωμένες στο αυτοκίνητο.

 Σημείωση

Αν είναι απαραίτητο, το σύστημα κλιματισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ψυχθεί το σύστημα (πολυ)μέσων στην κεντρική οθόνη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εμφανίζεται το μήνυμα Το σύστημα κλιματισμού ψύχει το σύστημα Infotainment στην οθόνη του οδηγού.
  1. 1 Park Assist Camera