Αποθήκευση νέας τιμής αναφοράς για την επιτήρηση πίεσης ελαστικών*

Για να λειτουργεί σωστά το σύστημα επιτήρησης πίεσης ελαστικών1, πρέπει να αποθηκεύσετε μια τιμή αναφοράς για την πίεση ελαστικών. Αυτό πρέπει να γίνεται κάθε φορά που αλλάζετε ελαστικά ή την πίεση των ελαστικών έτσι, ώστε το σύστημα να μπορεί να σας προειδοποιήσει σωστά σε περίπτωση που η πίεση είναι χαμηλή.
Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να αποθηκεύσετε μια νέα πίεση ελαστικών ως τιμή αναφοράς στο σύστημα:
Σβήστε τον κινητήρα.
Φουσκώστε τα ελαστικά στη σωστή πίεση, ανατρέξτε στην πινακίδα στην κολόνα της πόρτας του οδηγού, στην οποία αναγράφεται η συνιστώμενη πίεση για τα εργοστασιακά ελαστικά.
Βάλτε μπροστά το αυτοκίνητο.
Πατήστε iCup-2037-App view symbol στην κεντρική οθόνη.
Πατήστε το κουμπί Κατάστ. αυτ..
Πατήστε το κουμπί Αποθήκευση πίεσης. Το αυτοκίνητο πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία και να είναι σταματημένο, όταν αποθηκεύετε την πίεση ελαστικών.

 Σημείωση

Το κουμπί Αποθήκευση πίεσης χρησιμοποιείται για την αποθήκευση νέων τιμών αναφοράς για τις πιέσεις των ελαστικών στο σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών. Για λόγους ασφαλείας, είναι διαθέσιμο (επιλέξιμο) μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο και ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.
Μετά από ρύθμιση της πίεσης των ελαστικών ή αλλαγή ελαστικού, πρέπει να αποθηκεύσετε την πίεση των ελαστικών. Ρυθμίστε την πίεση των ελαστικών σύμφωνα με τις συνιστώμενες τιμές πίεσης και πατήστε Επιβεβαίωση για να αποθηκευτεί η πίεση των ελαστικών.

 Σημείωση

Για να αποφευχθεί η λανθασμένη ενεργοποίηση της λειτουργίας Αποθήκευση πίεσης, είναι απαραίτητο να επιβεβαιώσετε σε ένα δεύτερο βήμα ότι απαιτείται αποθήκευση της πίεσης ελαστικών.
Οδηγήστε το αυτοκίνητο, μέχρι να αποθηκευτεί η νέα πίεση των ελαστικών. Η νέα πίεση ελαστικών αποθηκεύεται, όταν το αυτοκίνητο οδηγηθεί με ταχύτητα πάνω από 35 km/h (22 mph).
Όταν έχουν συλλεγεί επαρκή δεδομένα για να μπορέσει το σύστημα να ανιχνεύσει αν υπάρχει χαμηλή πίεση ελαστικών, η κινούμενη εικόνα που δείχνει την εξέλιξη της διαδικασίας αποθήκευσης της νέας τιμής αναφοράς σβήνει από την κεντρική οθόνη.

Αν η αποθήκευση αποτύχει, εμφανίζεται ένα μήνυμα.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Indirect Tyre Pressure Monitoring System (iTPMS)