Καταγραφή δεδομένων

Ως μέρος της διασφάλισης ασφάλειας και ποιότητας της Volvo συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του οχήματος τη λειτουργικότητα και συμβάντα καταγράφονται στο αυτοκίνητο.

Event Data Recorder (EDR)

Αυτό το όχημα διαθέτει "Event Data Recorder" (EDR). Ο βασικός του σκοπός είναι να καταγράφει και να καταχωρεί δεδομένα που αφορούν σε τροχαία ατυχήματα ή συνθήκες σύγκρουσης, όπως όταν ενεργοποιείται ένας αερόσακος ή όταν το όχημα προσκρούσει σε κάποιο εμπόδιο στον δρόμο. Τα δεδομένα καταγράφονται για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο που λειτουργούν τα συστήματα του οχήματος σε αυτού του είδους τις συνθήκες. Το EDR έχει σχεδιαστεί για να καταγράφει δεδομένα για τη δυναμική και τα συστήματα ασφάλειας του οχήματος μια μικρά χρονικά διαστήματα, συνήθως 30 δευτερολέπτων ή μικρότερα.

Το EDR σε αυτό το όχημα έχει σχεδιαστεί για να καταγράφει δεδομένα, σε περίπτωση τροχαίων ατυχημάτων ή σε συνθήκες σύγκρουσης, για τα εξής:
  • πώς λειτούργησαν τα διάφορα συστήματα στο αυτοκίνητο
  • αν οι ζώνες ασφαλείας οδηγού και συνοδηγού ήταν προσδεδεμένες/απασφαλισμένες
  • χρήση του πεντάλ γκαζιού ή του πεντάλ φρένων από τον οδηγό
  • ταχύτητα κίνησης του οχήματος.

Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τις περιστάσεις, στις οποίες συμβαίνουν τροχαία ατυχήματα, τραυματισμοί και ζημιές. Το EDR καταγράφει δεδομένα σε περίπτωση μη αμελητέας σύγκρουσης. Το EDR δεν καταγράφει δεδομένα σε φυσιολογικές οδηγικές συνθήκες. Ομοίως, το σύστημα δεν καταγράφει ποτέ ποιος οδηγεί το όχημα ή τη γεωγραφική θέση του ατυχήματος ή του αποσοβηθέντος ατυχήματος. Ωστόσο, τρίτοι φορείς, όπως η αστυνομία, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα καταγεγραμμένα δεδομένα σε συνδυασμό με το είδος των προσωπικά ταυτοποιήσιμων πληροφοριών που συλλέγονται σε σταθερή βάση μετά από τροχαίο ατύχημα. Για την ερμηνεία των καταγεγραμμένων δεδομένων απαιτείται ειδικός εξοπλισμός και πρόσβαση είτε στο όχημα είτε στο EDR.

Εκτός από το EDR, το αυτοκίνητο διαθέτει μια σειρά από υπολογιστές που έχουν σχεδιαστεί για τον συνεχή έλεγχο και επιτήρηση της λειτουργίας του αυτοκινήτου. Μπορούν να καταγράφουν δεδομένα σε φυσιολογικές οδηγικές συνθήκες, αλλά πιο συγκεκριμένα καταγράφουν βλάβες που επηρεάζουν τον χειρισμό και τη λειτουργικότητα του οχήματος ή όταν ενεργοποιείται η λειτουργία υποστήριξης οδηγού του οχήματος (π.χ.City Safety και η λειτουργία αυτόματης πέδησης).

Ορισμένα από τα καταγεγραμμένα δεδομένα είναι απαραίτητα για να μπορέσουν οι τεχνικοί σέρβις και συντήρησης να διαγνώσουν και να αντιμετωπίσουν τις βλάβες που προκαλούνται στο όχημα. Οι καταγεγραμμένες πληροφορίες είναι επίσης απαραίτητες για να μπορεί η Volvo να πληροί τις νομικές απαιτήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία και τους κυβερνητικούς φορείς. Οι πληροφορίες που καταγράφονται στο όχημα αποθηκεύονται στους σχετικούς υπολογιστές μέχρι να γίνει σέρβις ή επισκευή στο όχημα.

Εκτός από τα παραπάνω, οι καταγεγραμμένες πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν συγκεντρωτικά για έρευνα και ανάπτυξη προϊόντος με σκοπό τη διαρκή βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας των αυτοκινήτων Volvo.

Η Volvo δεν θα συμμετάσχει στην κοινοποίηση των πληροφοριών που περιγράφονται παραπάνω σε τρίτους χωρίς τη συναίνεση του κατόχου του οχήματος. Για την τήρηση της νομοθεσίας και των κανονισμών της εκάστοτε χώρας, η Volvo ίσως αναγκαστεί να κοινοποιήσει αυτές τις πληροφορίες στην αστυνομία ή σε άλλες αρχές που μπορεί να εγείρουν αξίωση νομικού δικαιώματος πρόσβασης στις εν λόγω πληροφορίες. Για την ανάγνωση και ερμηνεία των καταγεγραμμένων δεδομένων, απαιτείται ειδικός τεχνικός εξοπλισμός στον οποίο έχει πρόσβαση η Volvo και τα συνεργεία που είναι συμβεβλημένα με τη Volvo. Η Volvo οφείλει να φροντίζει ώστε οι πληροφορίες που μεταδίδονται στη Volvo κατά το σέρβις και τη συντήρηση να αποθηκεύονται και να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο και η διαχείρισή τους να πληροί τις νομικές προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες - απευθυνθείτε στο Επίσημο Δίκτυο της Volvo.

TCAM

Τα οχήματα με TCAM μπορούν να συλλέγουν δεδομένα για τις λειτουργίες ασφάλειας του οχήματος αλλά και για άλλες λειτουργίες του. Τα δεδομένα συγκεντρώνονται για την ανάπτυξη των προϊόντων, για τις εργασίες ασφάλειας και συμπληρωματικής επικοινωνίας για θέματα ποιότητας, καθώς και για τη βελτίωση και την παρακολούθηση της ποιότητας του οχήματος και των λειτουργιών ασφαλείας του διαθέτει. Τα δεδομένα συγκεντρώνονται επίσης για τη διαχείριση των υποχρεώσεων της Volvo Car Corporation επί της εγγύησης.