Ρύθμιση ώρας για τον προκαταρκτικό κλιματισμό

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη έτσι, ώστε ο προκαταρκτικός κλιματισμός να τίθεται εκτός λειτουργίας μια προκαθορισμένη ώρα.
Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να διαχειριστεί έως 8 διαφορετικές ρυθμίσεις για
  • μια ώρα σε μία ή περισσότερες ημέρες της εβδομάδας, με ή χωρίς επανάληψη.