Προσθήκη και τροποποίηση της ρύθμισης ώρας για τον προκαταρκτικό κλιματισμό

Ο χρονοδιακόπτης για τον προκαταρκτικό κλιματισμό μπορεί να διαχειριστεί έως 8 ρυθμίσεις ώρας.

Προσθήκη ρύθμισης ώρας

Ανοίξτε την προβολή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη.
Επιλέξτε την καρτέλα Στάθμευση.
Πατήστε το κουμπί Χρονοδιακόπτες.
Πατήστε το κουμπί Προσθήκη νέου χρονοδιακόπτη.

 Σημείωση

Δεν μπορείτε να προσθέσετε ρύθμιση ώρας αν έχουν καταχωρηθεί ήδη 8 ρυθμίσεις για το χρονοδιακόπτη. Διαγράψτε μια ρύθμιση ώρας για να μπορέσετε να προσθέσετε νέα ρύθμιση.
Ορίστε μια ώρα για μία ή περισσότερες ημέρες της εβδομάδας. Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την επανάληψη, πατήστε Εβδομαδιαία επανάληψη.
Πατήστε το κουμπί Ρύθμιση χρονοδιακόπτη.
Η ρύθμιση ώρας προστίθεται στη λίστα και ενεργοποιείται.

 Προειδοποίηση

Μη χρησιμοποιείτε τον προκλιματισμό αν το αυτοκίνητο διαθέτει σύστημα προθέρμανσης που λειτουργεί με καύσιμο*:
  • Σε εσωτερικούς χώρους χωρίς εξαερισμό. Αν το σύστημα προθέρμανσης τεθεί σε λειτουργία, εκλύονται καυσαέρια.
  • Σε σημεία κοντά στα οποία υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. Το καύσιμο, το αέριο, το ψηλό χορτάρι, το πριονίδι κ.λπ. μπορεί να αναφλεγούν.
  • Όταν υπάρχει κίνδυνος έμφραξης του σωλήνα εξαγωγής του συστήματος προθέρμανσης. Για παράδειγμα, το παχύ στρώμα χιονιού μέσα στον θόλο του μπροστινού δεξιού τροχού μπορεί να εμποδίζει τον εξαερισμό του συστήματος προθέρμανσης.

Να θυμάστε ότι μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία τον προκαταρκτικό κλιματισμό μέσω ενός χρονοδιακόπτη που έχει ρυθμιστεί εκ των προτέρων σε μελλοντική χρονική στιγμή.

Τροποποίηση ρύθμισης ώρας

Ανοίξτε την προβολή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη.
Επιλέξτε την καρτέλα Στάθμευση.
Πατήστε στη ρύθμιση ώρας που θέλετε να αλλάξετε.
Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο.
Τροποποιήστε τη ρύθμιση ώρας με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται στην "Προσθήκη ρύθμισης ώρας" παραπάνω.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.