Αφαίρεση των πάνελ κάτω από το καπό του κινητήρα

Υπάρχει η δυνατότητα να αφαιρέσετε μια σειρά από προστατευτικά πάνελ στον χώρο κάτω από το καπό του κινητήρα, για να αποκτήσετε πρόσβαση σε συγκεκριμένα εξαρτήματα, π.χ, ασφάλειες και σημεία φόρτισης για την εκκίνηση με βοηθητικά καλώδια.
P6-2222-Panels under bonnet
Θέση των διάφορων πάνελ και εξαρτημάτων κάτω από το καπό του κινητήρα.
  1. P5-Icon red circle 1Πάνελ Α – παρέχει πρόσβαση στο αρνητικό σημείο φόρτισης για την εκκίνηση με βοηθητικά καλώδια.
  2. P5-Icon red circle 2Πάνελ B
  3. P5-Icon red circle 3Πάνελ Γ
  4. P5-Icon red circle 4Πάνελ D – παρέχει πρόσβαση στο θετικό σημείο φόρτισης για την εκκίνηση με βοηθητικά καλώδια και στις ασφάλειες κάτω από το καπό του κινητήρα.
  5. P5-Icon red circle 5Πάνελ E
  6. P5-Icon red circle 6Πάνελ Ζ
  7. P5-Icon red circle 7Άνοιγμα για τον αποθηκευτικό χώρο κάτω από το καπό του κινητήρα.
  8. P5-Icon red circle 8Καπάκι για την πλήρωση του υγρού ψεκαστήρων.

 Σημαντικό

Λασκάρετε τα πάνελ γύρω από τον αποθηκευτικό χώρο κάτω από το καπό του κινητήρα μόνο αν οι οδηγίες στο εγχειρίδιο κατόχου αναφέρουν ρητά ότι αυτό είναι απαραίτητο. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο σε περίπτωση προβλήματος ή αν απαιτείται συντήρηση – συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

 Σημαντικό

Τα πάνελ έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να προστατεύουν τα εξαρτήματα που βρίσκονται πίσω τους − επανατοποθετήστε πλήρως τα πάνελ πριν οδηγήσετε το αυτοκίνητο.

 Προειδοποίηση

Αρκετά από τα εξαρτήματα στο αυτοκίνητο λειτουργούν με ρεύμα υψηλής τάσης το οποίο μπορεί να είναι επικίνδυνο σε περίπτωση λανθασμένης παρέμβασης. Μην αγγίζετε τίποτε που δεν περιγράφεται με σαφήνεια στο εγχειρίδιο κατόχου.

Τα προστατευτικά πάνελ συγκρατούνται στη θέση τους με τάπες. Για να τα λασκάρετε, πιέστε προς τα μέσα τον ασφαλιστικό πείρο στο κέντρο της τάπας, χρησιμοποιώντας π.χ. ένα κατσαβίδι ή στιλό. Μόλις πιέσετε τον πείρο αρκετά μέσα, μπορείτε να τραβήξετε την τάπα για να την αφαιρέσετε. Μην πιέζετε τον πείρο μέχρι τέρμα στην τάπα, για να μην πέσει ανάμεσα στα εξαρτήματα. Τραβήξτε τον ασφαλιστικό πείρο εντελώς προς τα έξω, και κουμπώστε ξανά την τάπα για να επανατοποθετήσετε το πάνελ. Μόλις προσαρμόσετε την τάπα στην οπή τοποθέτησης, μπορείτε να πιέσετε ξανά τον ασφαλιστικό πείρο στη θέση του και τότε το πάνελ θα είναι στερεωμένο.

Πρέπει να ακολουθείτε μια συγκεκριμένη διαδικασία όταν αφαιρείτε ή τοποθετείτε τα προστατευτικά πάνελ λόγω του τρόπου με τον οποίο επικαλύπτει το ένα το άλλο. Για να ξεκουμπώσετε τα πάνελ, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

P6-2222-Panel removal 1
Θέσεις ταπών για το πάνελ A.
Πάνελ A
Λασκάρετε τις 4 τάπες (βέλος) που συνδέουν το πάνελ, πιέζοντας λίγο τους ασφαλιστικούς τους πείρους.
Τα πάνελ συγκρατούνται πλέον στη θέση τους από κρυφές κουμπωτές τάπες. Ανασηκώστε προσεκτικά το πάνελ μέχρι να αποσπαστούν.
Μπορείτε να ανασηκώσετε το πάνελ για να το αποσπάσετε εντελώς. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάτε πρόσβαση στο αρνητικό σημείο φόρτισης και στα πάνελ Β και Γ. Το πάνελ Β πρέπει να αφαιρεθεί για πρόσβαση στο πάνελ Δ, κάτω το οποίο βρίσκεται το θετικό σημείο φόρτισης και οι ασφάλειες κάτω από το καπό του κινητήρα.

Για να επανατοποθετήσετε το πάνελ, τραβήξτε εντελώς έξω τους ασφαλιστικούς πείρους και πιέστε τους ξανά προς τα μέσα όταν οι τάπες έχουν τοποθετηθεί στις οπές τους. Βεβαιωθείτε ότι οι κουμπωτές τάπες έχουν τοποθετηθεί σωστά, πριν πιέσετε το πάνελ στη θέση του.

P6-2037-XC40BEV-Removal of panel under hood 2
Θέσεις ταπών για το πάνελ Β. Το πάνελ Γ είναι αντεστραμμένο σε σχέση με το B.
Πάνελ Β/Γ
Πρώτα, αφαιρέστε πλήρως το πάνελ A σύμφωνα με τις οδηγίες παραπάνω.
Ξεκουμπώστε τις 5 τάπες που επισημαίνονται με το βέλος.
Το πάνελ έχει αποσπαστεί και μπορείτε να το τραβήξετε για να το βγάλετε εντελώς. Με αυτόν τον τρόπο, αποκτάτε πρόσβαση στις τάπες που συνδέουν τα πάνελ Δ ή Ε, ανάλογα με την πλευρά. Το πάνελ D πρέπει να αφαιρεθεί για πρόσβαση στο θετικό σημείο φόρτισης και τις ασφάλειες κάτω από το καπό του κινητήρα.

Για να επανατοποθετήσετε το πάνελ, τραβήξτε εντελώς έξω τους ασφαλιστικούς πείρους και πιέστε τους ξανά προς τα μέσα όταν οι τάπες έχουν τοποθετηθεί στις οπές τους. Το πάνελ διαθέτει επίσης ένα μέρος που προεξέχει στην πίσω πλευρά που το συγκρατεί στη θέση του όταν έχει τοποθετηθεί στην οπή.

P6-2222-Panel removal 3
Θέσεις ταπών για το πάνελ Δ. Το πάνελ Ε είναι αντεστραμμένο σε σχέση με το Δ.
Πάνελ Δ/Ε
Πρώτα αφαιρέστε τα πάνελ Α και Β/Γ, ανάλογα με την πλευρά, και ανοίξτε το κάλυμμα για τον αποθηκευτικό χώρο κάτω από το καπό του κινητήρα (7).
Ξεκουμπώστε την τάπα που επισημαίνεται με το βέλος. Για να αφαιρέσετε το πάνελ Ε, πρέπει επίσης να αφαιρεθεί το καπάκι για την πλήρωση του υγρού ψεκαστήρων (8).
Τα πάνελ συγκρατούνται πλέον στη θέση τους από κρυφές κουμπωτές τάπες. Ανασηκώστε προσεκτικά το πάνελ μέχρι να αποσπαστούν.
Το πάνελ έχει αποσπαστεί και μπορείτε να το τραβήξετε για να το βγάλετε εντελώς. Κάτω από πάνελ Δ βρίσκεται το θετικό σημείο φόρτισης και οι ασφάλειες κάτω από το καπό του κινητήρα.

Για να επανατοποθετήσετε το πάνελ, τραβήξτε εντελώς έξω τους ασφαλιστικούς πείρους και πιέστε τους ξανά προς τα μέσα όταν οι τάπες έχουν τοποθετηθεί στις οπές τους. Βεβαιωθείτε ότι οι κουμπωτές τάπες έχουν τοποθετηθεί σωστά, πριν πιέσετε το πάνελ στη θέση του.

P6-2037-XC40BEV-Removal of panel under hood 4
Θέσεις ταπών για το πάνελ Ζ.
Πάνελ Ζ
Πρώτα αφαιρέστε τα πάνελ Α, Β, Γ, Δ και Ε.
Ξεκουμπώστε τις 2 τάπες που επισημαίνονται με το βέλος.
Τα πάνελ συγκρατούνται πλέον στη θέση τους από κρυφές κουμπωτές τάπες. Ανασηκώστε προσεκτικά το πάνελ μέχρι να αποσπαστούν.
Το πάνελ έχει αποσπαστεί και μπορείτε να το τραβήξετε για να το βγάλετε εντελώς.

Για να επανατοποθετήσετε το πάνελ, τραβήξτε εντελώς έξω τους ασφαλιστικούς πείρους και πιέστε τους ξανά προς τα μέσα όταν οι τάπες έχουν τοποθετηθεί στις οπές τους. Βεβαιωθείτε ότι οι κουμπωτές τάπες έχουν τοποθετηθεί σωστά, πριν πιέσετε το πάνελ στη θέση του.