Ενεργοποίηση του αυτόματου συστήματος κλιματισμού

Όταν το αυτόματο σύστημα κλιματισμού είναι ενεργοποιημένο, ο χειρισμός πολλών από τις λειτουργίες κλιματισμού πραγματοποιείται αυτόματα.
Για να εμφανιστεί η προβολή κλιματισμού, πατήστε στο κουμπί θερμοκρασίας στο κάτω μέρος της κεντρικής οθόνης στη μέση.

Πατήστε στιγμιαία ή παρατεταμένα το AUTO.

  • Σύντομο πάτημα - η ανακυκλοφορία αέρα, ο κλιματισμός και η κατανομή αέρα ελέγχονται αυτόματα.
  • Παρατεταμένο πάτημα - η ανακυκλοφορία του αέρα, ο κλιματισμός και η κατανομή του αέρα ρυθμίζονται αυτόματα, η θερμοκρασία και η ταχύτητα του ανεμιστήρα αλλάζουν στις στάνταρ ρυθμίσεις: 22 °C (72 °F) και ταχύτητα 3.
Η αυτόματη ρύθμιση του κλιματισμού ενεργοποιείται και το κουμπί φωτίζεται.

 Σημείωση

Μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία και την ταχύτητα του ανεμιστήρα χωρίς να απενεργοποιήσετε το αυτόματο σύστημα κλιματισμού. Το αυτόματο σύστημα κλιματισμού απενεργοποιείται, όταν η κατανομή του αέρα αλλάξει χειροκίνητα ή όταν ενεργοποιηθεί το σύστημα αποθάμβωσης στη μέγιστη ένταση.

Σχετικά έγγραφα