Πρόγραμμα απεικόνισης για το Pilot Assist*

Οι παρακάτω ενδεικτικές εικόνες δείχνουν πώς μπορεί να εμφανίζεται το Pilot Assist* και το Adaptive Cruise Control1 στην οθόνη του οδηγού.

Ενδεικτικό σύμβολο

Px-2122-iCup-Adaptive Cruise Control active, Pilot Assist not selected

Η λειτουργία Adaptive Cruise Control είναι ενεργή.

Το Pilot Assist είναι επιλεγμένο αλλά όχι διαθέσιμο. Τα κριτήρια για τη λειτουργία δεν πληρούνται.

Px-2122-iCup-Adaptive Cruise Control and Pilot Assist active
Η λειτουργία Pilot Assist είναι ενεργή.

Ταχύτητα

Px-2037-iCup-Adaptive Cruise Control measuring graphics
Ένδειξη ταχύτητας.
  1. P5-Icon red circle 1Αποθηκευμένη ταχύτητα
  2. P5-Icon red circle 2Τρέχουσα ταχύτητα του αυτοκινήτου σας

Χρονική απόσταση

Px-21w22-iCup-DIM-Pilot Assist without steer-With detected lead vehicle
Όταν το σύμβολο στην οθόνη του οδηγού δείχνει ένα αυτοκίνητο, η χρονική απόσταση έως το προπορευόμενο όχημα ρυθμίζεται.
Px-21w22-iCup-DIM-Pilot Assist without steer-Without detected lead vehicle
Όταν δεν απεικονίζεται αυτοκίνητο, οι λειτουργίες εφαρμόζουν την αποθηκευμένη ταχύτητα.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Αυτές οι λειτουργίες διατίθενται είτε στον βασικό είτε στον προαιρετικό εξοπλισμό, ανάλογα με την αγορά.

Σχετικά έγγραφα