Ρύθμιση της πίεσης ελαστικών

Η πίεση των ελαστικών μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, αυτό είναι φυσιολογικό. Για αυτό τον λόγο, η πίεση των ελαστικών πρέπει μερικές φορές να ρυθμίζεται, για να διατηρηθεί η συνιστώμενη πίεση.

Χρησιμοποιήστε τη συνιστώμενη πίεση ελαστικών για κρύα ελαστικά, για να διατηρείται η καλή απόδοση των ελαστικών και ομοιόμορφη φθορά του πέλματος.

 Σημείωση

Για να αποφύγετε τη λανθασμένη πίεση ελαστικών, πρέπει να ελέγχετε την πίεση όταν τα ελαστικά είναι κρύα. "Κρύα ελαστικά" σημαίνει ότι η θερμοκρασία των ελαστικών είναι ίδια με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος (περίπου 3 ώρες από τη στιγμή που οδηγήθηκε το αυτοκίνητο). Μετά από μερικά χιλιόμετρα οδήγησης, τα ελαστικά ζεσταίνονται και η πίεσή τους αυξάνεται.
Αφαιρέστε την τάπα από τη βαλβίδα σε ένα ελαστικό και στη συνέχεια πιέστε το μανόμετρο μέσα στη βαλβίδα.
Φουσκώστε το ελαστικό στη σωστή πίεση, ανατρέξτε στην πινακίδα στην κολόνα της πόρτας του οδηγού, στην οποία αναγράφεται η συνιστώμενη πίεση για τα εργοστασιακά ελαστικά.
Τοποθετήστε ξανά το καπάκι στη θέση του.

 Σημείωση

  • Μετά το φούσκωμα του ελαστικού, επανατοποθετείτε πάντοτε την τάπα της βαλβίδας για να μην υποστεί ζημιά η βαλβίδα από χαλίκια, βρομιά, κ.λπ.
  • Χρησιμοποιείτε μόνο πλαστικές τάπες βαλβίδων. Οι μεταλλικές τάπες βαλβίδων μπορεί να οξειδωθούν και να είναι δύσκολο να τις ξεβιδώσετε.
Ελέγξτε οπτικά το ελαστικό για τυχόν ενσφηνωμένα καρφιά ή άλλα αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν διάτρηση του ελαστικού και διαφυγή αέρα.
Ελέγξτε τα προφίλ των ελαστικών για τρύπες, κοψίματα, εξογκώματα ή άλλες ανωμαλίες.
Επαναλάβετε τη διαδικασία για όλα τα ελαστικά, συμπ. του εφεδρικού τροχού*.

 Σημείωση

Αν έχετε φουσκώσει πολύ τα ελαστικά, αφήστε να διαφύγει μια ποσότητα αέρα πιέζοντας τον μεταλλικό πείρο στο κέντρο της βαλβίδας. Στη συνέχεια ελέγξτε την πίεση ξανά, χρησιμοποιώντας το μανόμετρο.

Ορισμένοι εφεδρικοί τροχοί χρειάζονται υψηλότερη πίεση από ό,τι άλλα ελαστικά. Ανατρέξτε στον πίνακα πιέσεων ελαστικών ή στην ετικέτα πιέσεων ελαστικών.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.