Τερματισμός φόρτισης ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Μπορείτε να τερματίσετε τη φόρτιση οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας το κουμπί δίπλα στην υποδοχή φόρτισης ή το κουμπί στην κεντρική οθόνη.

Τερματισμός φόρτισης (εναλλασσόμενου ρεύματος)1

Πατήστε το κουμπί δίπλα στην υποδοχή φόρτισης, ή το κουμπί στην κεντρική οθόνη – η ασφαλισμένη λαβή του καλωδίου φόρτισης απελευθερώνεται/απασφαλίζει.

 Σημαντικό

Η φόρτιση πρέπει να ολοκληρωθεί πριν αποσυνδέσετε το καλώδιο φόρτισης από την υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου. Αν η φόρτιση δεν τερματιστεί πριν αποσυνδεθεί το καλώδιο φόρτισης, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο καλώδιο φόρτισης ή στο σύστημα.

2139-BEV-Stop charging- rear inlet and charging gun

Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από την υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου και κλείστε το κάλυμμα.

Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από τον σταθμό φόρτισης, ή συνδέστε το σταθερό καλώδιο φόρτισης στην ειδική υποδοχή του σταθμού φόρτισης.

Το καλώδιο φόρτισης ασφαλίζει αυτόματα

Αν το καλώδιο φόρτισης δεν αποσυνδεθεί από την υποδοχή φόρτισης, ασφαλίζει ξανά αυτόματα λίγη ώρα αφότου απασφαλίσει, για να μεγιστοποιηθεί η φόρτιση. Μπορείτε να αποσυνδέσετε το καλώδιο φόρτισης ξανά χρησιμοποιώντας το κουμπί δίπλα στην υποδοχή φόρτισης ή από το κουμπί στην κεντρική οθόνη.

Τερματισμός ταχυφόρτισης (συνεχές ρεύμα)

 Σημαντικό

Ποτέ μην επιχειρήσετε να αποσυνδέσετε το καλώδιο φόρτισης από το αυτοκίνητο ενώ η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρέπει πάντοτε να διακόπτετε πρώτα τη φόρτιση και στη συνέχεια να αποσυνδέετε το καλώδιο φόρτισης όταν η ασφάλεια στην υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου απασφαλίσει αυτόματα.

Για να τερματίσετε την ταχυφόρτιση, πατήστε το κουμπί δίπλα στην υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου, το κουμπί στην κεντρική οθόνη ή από την οθόνη του σταθμού φόρτισης.
Η φόρτιση τερματίζεται και η υποδοχή φόρτισης απασφαλίζει αυτόματα. Αυτό μπορεί να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα.
Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από την υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου και κλείστε το κάλυμμα.
Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στην ειδική υποδοχή του σταθμού φόρτισης ή κρεμάστε το ξανά στην ειδική θέση.

Διακοπή ταχυφόρτισης

Αν η ταχυφόρτιση διακοπεί, δεν συνεχίζεται αυτόματα, διότι ο σταθμός φόρτισης προϋποθέτει νέα έγκριση της φόρτισης μέσω της οθόνης του σταθμού. Το καλώδιο φόρτισης δεν ασφαλίζει αυτόματα στη θέση του, αν η ταχυφόρτιση διακοπεί. Για να επανεκκινήσετε την ταχυφόρτιση που είχε διακοπεί, αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από την υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου, συνδέστε το ξανά και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του σταθμού φόρτισης.

Σε περίπτωση προβλημάτων απασφάλισης της λαβής φόρτισης

Αν το καλώδιο φόρτισης παραμείνει συνδεδεμένο για λίγο στην υποδοχή φόρτισης μετά από την ολοκλήρωση της φόρτισης, το καλώδιο φόρτισης ασφαλίζει αυτόματα ξανά2. Για τον λόγο αυτό, δοκιμάστε πρώτα να τερματίσετε τη φόρτιση ξανά. Αν η λαβή φόρτισης εξακολουθεί να μην απασφαλίζει αυτόματα, προχωρήστε ως εξής:

  • Βεβαιωθείτε ότι το κλειδί βρίσκεται εντός εμβέλειας και ότι το αυτοκίνητο είναι ξεκλείδωτο.
  • Κλείστε την ηλεκτρική τροφοδοσία προς τον σταθμό φόρτισης με ασφαλή τρόπο. Κατά τη φόρτιση σε σταθμό φόρτισης: επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για τον σταθμό φόρτισης, για να σας βοηθήσουν να τερματίσετε τη φόρτιση.
  • Κουνήστε προσεκτικά τη λαβή φόρτισης.
  • Κλειδώστε και ξεκλειδώστε το αυτοκίνητο.
  • Κλειδώστε το αυτοκίνητο και περιμένετε μέχρι να σβήσει η λυχνία LED στην υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου. Αυτό μπορεί να διαρκέσει έως και 7 λεπτά. Στη συνέχεια ξεκλειδώστε το αυτοκίνητο.

Αν το μήνυμα παραμένει, απευθυνθείτε στον επίσημο διανομέα Volvo της περιοχής σας.

Αποσύνδεση του καλωδίου φόρτισης με τη λαβή έκτακτης ανάγκης

Αν το καλώδιο φόρτισης δεν αποσυνδέεται από την υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου όταν η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί και το αυτοκίνητο διαθέτει λαβή απασφάλισης έκτακτης ανάγκης, ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω ή απευθυνθείτε στον επίσημο διανομέα Volvo της περιοχής σας.

Για αυτοκίνητα χωρίς λαβή έκτακτης ανάγκης, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών του σταθμού φόρτισης ή με τον επίσημο διανομέα Volvo της περιοχής σας.

iCup-23w17-BEV-Emergency release handle position
Ανοίξτε τον χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου και ανεβάστε το δάπεδο του χώρου φόρτωσης. Σηκώστε και αφαιρέστε το πάνελ του δαπέδου.
Η λαβή έκτακτης ανάγκης βρίσκεται αριστερά, κάτω από το πάνελ του δαπέδου.

 Προειδοποίηση

Πριν χρησιμοποιήσετε τη λαβή έκτακτης ανάγκης, ελέγξτε στην οθόνη του οδηγού για να βεβαιωθείτε ότι η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί. Μη χρησιμοποιείτε τη λαβή έκτακτης ανάγκης όσο η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη.
Πιάστε και τραβήξτε τη λαβή έκτακτης ανάγκης.
Η λαβή απασφάλισης έκτακτης ανάγκης επιστρέφει αυτόματα προς τα πίσω την επόμενη φορά που θα αρχίσει η φόρτιση.
Περιμένετε περίπου 5 δευτερόλεπτα πριν αποσυνδέσετε το καλώδιο φόρτισης από την υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου.
Επανατοποθετήστε το πάνελ του δαπέδου και κατεβάστε το δάπεδο του χώρου φόρτωσης. Κλείστε τον χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου.
  1. 1 Αφορά στη φόρτιση με καλώδιο φόρτισης mode-3 ή σε σταθμό φόρτισης με σταθερό καλώδιο φόρτισης.
  2. 2 Ισχύει κατά τη φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα.