Πληροφορίες καταλόγου ουσιών υποψήφιων προς αδειοδότηση (CL) σύμφωνα με τον κανονισμό REACH, Άρθρο 33.1

Η Volvo Cars στηρίζει τους βασικούς στόχους του κανονισμού REACH γενικά και του Άρθρου 33 ειδικά, οι οποίοι συνάδουν με τη δέσμευσή μας να προάγουμε την κατασκευή, τη διαχείριση και τη χρήση των προϊόντων μας με υπευθυνότητα.

Σύμφωνα με το Άρθρο 33.1 του κανονισμού REACH (Κ. ΕΚ 1907/2006), 1 οι επαγγελματίες πελάτες πρέπει να ενημερώνονται για Ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC2) στα προϊόντα που παρέχονται από τη Volvo Cars. Σκοπός είναι να διευκολυνθεί ο ασφαλής χειρισμός των συστατικών στοιχείων που επηρεάζονται για την προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

Ύπαρξη ουσιών από τον κατάλογο υποψήφιων

Τα άρθρα στον "Πίνακα ουσιών υποψήφιων προς αδειοδότηση" παρακάτω περιέχουν ουσίες πάνω από 0,1% κατά βάρος (β/β) στη λίστα υποψηφίων για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Οι πληροφορίες για τις ουσίες στον κατάλογο υποψηφίων βασίζονται στα δεδομένα που προέρχονται από τους προμηθευτές μας και στα δεδομένα των δικών μας προϊόντων.

Γενικές πληροφορίες ασφαλούς χρήσης για εξαρτήματα

Κάθε αυτοκίνητο της Volvo Cars συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες ασφαλούς χρήσης για τους κατόχους, τους οδηγούς και τους χρήστες του αυτοκινήτου. Στις πληροφορίες της Volvo Cars για την επισκευή και το σέρβις των αυτοκινήτων και για τα γνήσια ανταλλακτικά συμπεριλαμβάνονται επίσης πληροφορίες ασφαλούς χρήσης για το προσωπικό σέρβις.

Όταν υπάρχουν σε εξαρτήματα αυτού του αυτοκινήτου, οι ουσίες από τον κατάλογο υποψήφιων προς αδειοδότηση που παρατίθενται στον αντίστοιχο "Πίνακα ουσιών υποψήφιων προς αδειοδότηση" για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ενσωματώνονται με τέτοιον τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανή έκθεση των πελατών σε αυτές και να μπορεί να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον, αρκεί το αυτοκίνητο και τα εξαρτήματά του να χρησιμοποιούνται όπως προβλέπεται, και οι εργασίες επισκευής, σέρβις και συντήρησης να εκτελούνται σύμφωνα με τις σχετικές τεχνικές οδηγίες και τις τυποποιημένες ορθές πρακτικές του κλάδου.

Ο μόνος νόμιμος τρόπος απόρριψης των οχημάτων που έχουν εξαντλήσει τη λειτουργική τους ζωή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η διάθεσή τους σε εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Τα μέρη του οχήματος πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες των τοπικών αρχών.

Πίνακας ουσιών υποψήφιων προς αδειοδότηση

Περισσότερες λεπτομέρειες διατίθενται σε αρχείο PDF, βλ. Θέματα υποστήριξης/Χρήση του αυτοκινήτου σας/Άδειες και εγκρίσεις τύπου.

  1. 1 REACH - Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί χημικών, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1 Ιουνίου 2007, Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH).
  2. 2 SVHC - Ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, οι οποίες περιλαμβάνονται στον τρέχοντα κατάλογο υποψήφιων ουσιών.