Προδιαγραφές υγρών

Το αυτοκίνητό σας διαθέτει υγρά που βοηθούν στην εύρυθμη λειτουργία των διάφορων συστημάτων. Όταν έρθει η ώρα επαναπλήρωσης ή συντήρησης, μπορεί να χρειαστεί να γνωρίζετε συγκεκριμένα στοιχεία για τα υγρά.

Για ορισμένα υγρά συνιστάται αλλαγή ή πλήρωση από εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. Ανατρέξτε σε αυτή την ενότητα για το υγρό για το οποίο χρειάζεστε πληροφορίες και, αν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo, για να προγραμματίσετε ένα ραντεβού.